[Hemsida] [Skicka vykort]


Alla tider entreprenör
Av Mats Lönnerblad  - 20 april 2014

År 2014 firar svensk näringsfrihet 150 år. Svenska Dagbladet har därför utlyst en tävling kring vem som platsar för ”alla tiders entreprenör”. Jan Almgren på SvD skriver den 16/4 2014 om André Oscar Wallenberg som en av kandidaterna till denna titel, där han anger de olika nytänk som grundlade bankirens imperium, genom Stockholms Enskilda Bank.

Bokens titel: Wallenberg. Ett familjeimperium
Författare: Gunnar Wetterberg
Förlag: Albert Bonniers förlag 2013

Efter att ha tagit del av Gunnar Wetterbergs bok: Wallenberg. Ett familjeimperium och Jan Almgrens artikel om grundaren till Stockholms Enskilda Bank (SvD 2014-04-16) har jag ett annat förslag. Jag har nyss läst och recenserat Nikola Majstrovics nyutkomna bok: Sanningen bakom Kreugerkraschen (Apec Tryck och förlag AB, 2014) När det gäller nyskapande och företagsamhet, kan nog ingen svensk mäta sig med Ivar Kreuger.

Gunnar Wetterberg är född 1953. Han är historiker och författare, ursprungligen diplomat. Wetterberg har varit ansvarig för Finansdepartementets långtidsutredningar 1992 och 1995, direktör i Kommunförbundet och samhällspolitisk chef på Saco. Uppgifterna till sin bok har han huvudsakligen hämtat från Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning inom Bank och Företagande, som också har finansierat boken.

Det räcker med att gå igenom den litteraturförteckning som förekommer på Stiftelsens egen hemsida, för att förstå att syftet med denna stiftelse och dess forskning endast är till för att försvara de svenska bankernas agerande i olika dubiösa sammanhang, i synnerhet familjens Wallenbergs olagliga åtgärder för att snabbt kunna försätta hela Kreugerkoncernen i konkurs, och beslagta många av de värdefulla tillgångar som Ivar Kreuger skapat.

Boken utgör således en av många partsinlagor som Wallenbergarna, genom sin egen stiftelse använder sig av för att försöka förtala Iver Kreuger, och försvara Wallenbergarnas och övriga svenska bankers plundring, av Ivar Kreugers dödsbo.

André Oscar Wallenberg var den som grundade Stockholms Enskilda Bank år 1856. Oscar var väldigt aktiv inom politik och media, bank och företagande. Det var det som gjorde det möjligt för honom att starta Stockholms första privatbank och dessutom erbjuda mycket goda villkor till nya framväxande företag.

1850-talet var en tid när det industriella genombrottet verkligen tog fart i Sverige. Städerna växte, fabrikerna öppnades, och det fanns gott om snabbväxande företag, som plötsligt behövde finansiering, säger Jacob Wallenberg, om sin farfars farfar.

André Oscar Wallenbergs främsta insats som entreprenör var att han sjösatte ett helt nytt banksystem som hade en förmåga att stötta det nya näringslivet, säger Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia, vid Linköpings universitet. Han bröt mot gängse branschpraxis vilket är typiskt för entreprenörer.

Konkret innebar det att Stockholms Enskilda Bank som jobbade mycket mer aktivt med inlåning än vad någon annan bank gjort tidigare, enligt Hans Sjögren. Man lockade med bra ränta och fick på så sätt spararna att sätta in mycket pengar i banken. De pengarna kunde i sin tur användas för att ge lån till företag, som Stockholms Enskilda Bank redan samarbetade med.

Stockholms Enskilda Bank var den bank som kom att bli en av Sveriges största banker. I generationen efter grundaren lyckade bröderna Knut och Marcus Sr räta upp sfären efter den stora bankkrisen 1878/79.

Sedan världskrigen stod Wallenbergarna starkast inför efterkrigstidens guldår, och det skulle inte dröja länge förrän de helt dominerade både den svenska finanssfären och den växande exportindustrin. Men läget förändrades snabbt sedan Ivar Kreuger startade sin egen finansiella verksamhet och snabbt konkurrerade ut de svenska bankerna.

I den tredje generationen Wallenberg blev Amalia och Marcus sr:s söner Jacob och Marcus jr de ledande företrädarna för familjen. Redan i början på 1920-talet började de verka i banken och sfären.

Gunnar Wetterberg skildrar familjen Wallenbergs historia som en finansfamilj inflätad i Sveriges utveckling till modern industrination. Ingenstans i världen har en enda familj under så lång tid haft en lika stark och mångfasetterad ställning, skriver han.

Tack vare lyckade bankaffärer lyckades sedan sonen Knut Agaton Wallenberg att sedan accelerera familjens förmögenhet. I den tredje generationen Wallenberg blev Amalia och Marcus sr:s söner Jacob och Marcus jr de ledande företrädarna för familjen. Redan i början på 1920-talet började de verka i banken och sfären.

Även om flera bankgrupper var jämnstarka under mellankrigstiden uppfattades Wallenbergarna redan på 1920-talet som ledande i den svenska finansvärlden. Främst gick dock Ivar Kreuger, som ingen annan svensk industriman förr eller senare kunnat mäta sig med.

Efter Kreugerkraschen där Stockholms Enskilda Bank lyckade lägga under sig en betydande del av Ivar Kreugers tillgångar blev Stockholms Enskilda Bank åter den starkaste storbanken i Sverige. Det skedde genom de beslag de kunde göra sedan de lyckats försätta hela Kreugerkoncernen i konkurs, efter mordet på Ivar Kreuger den 12 mars 1932 i Paris. Genom olika manipulativa åtgärder, som Majstrovic redogör för i sin bok, försattes Kreugerkoncernen i konkurs redan den 21 mars 1932, redan innan man hunnit utreda om tillgångarna översteg skulderna.

För Stockholms Enskilda bank däremot blev beslaget av Kreugers tillgångar ett lyckokast. I stället för att kosta på sig många fler bankkontor och bli beroende av räntenettot som var svårt att påverka kunde banken lugnt arbeta vidare genom det stora egna kapital som de snabbt tillskansat sig på Kreugerkoncernens alla övriga aktieägares bekostnad.

För grundaren av banken, A.O. Wallenberg, var verksamheten i banken ett led i ett vidare sammanhang, skriver Gunnar Wetterberg. Det var landets förkovran som var det yttersta syftet. Samtidigt stod han långt ifrån den inskränkta chauvinism som tidvis gjorde sig bred i debatten. Grundaren insåg tidigt vikten av att lära sig av andra och vårda och bygga ut sina och bankens internationella förbindelser. Han var en sann patriot utan lokalpatriotism.

I Wallenbergssfärens utveckling spelar minnet av 1878/79 års stora bankkris en viktig roll. Stockholms Enskilda Bank slapp nätt och jämnt undan haveriet. Minnet av hur nära randen banken kom blev en präglande erfarenhet för familjens agerande. Den första och viktigaste lärdomen blev att alltid vara likvid. Familjen lade stor vikt att för alla eventualiteter skull trygga bolagens finansiella ställning.

Erfarenheterna av 1878/79 års kris ledde till att familjen i ett par generationer lade tonvikten vid den starka likviditet som gav dem övertaget över andra aktörer vid ekonomins återkommande kriser. Men denna försiktighet bankens grundare månade om, tycks helt ha övergivits, efter sammanslagningen mellan Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken.

Sedan dess har banken varit inblandad i två viktiga likviditetskriser. Den första avser den hemmagjorda bankkrisen i Sverige 1987 1993 där banken genom nyemission och riktade åtgärder från svenska staten klarade sig helskinnade ur krisen. Nästa kris sammanföll med Swedbanks och SE-bankens äventyr i Baltikum i senare delen av 2000-talet, då bägge bankerna åter höll på att kapsejsa.

Min egen uppfattning är att Wallenbergs imperium är på väg att planas ut genom senare generationers agerande. I dag är Wallenbergssfären snarare förvaltare än entreprenörer. Det var övertagande av Ivar Kreugers stora tillgångar som gjorde Stockholms Enskilda Bank till den mest framgångsrika i Sverige. Men sedan har det burit utför. Det har skett genom att många av de värdefulla tillgångar som man då tillskansade sig under Kreugerkraschen redan sålts ut till utlandet.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida