[Hemsida]


Svag rättssäkerhet i svenska domstolar
2020-08-29 av Mats Lönnerblad 

Om rättsväsendet behandlar ett ärende, där motsatta intressen har mycket olika styrka politiskt eller ekonomiskt, är faran stor att rättvisan inte vinner. Vinnare blir alltid makten, den politiska eller ekonomiska, skriver Carl -Johan Westholm.

Bokens titel: Idéer för ett starkare Sverige
Redaktör Klas Eklund
Förlag: Ekerlids förlag

Westholm är ordförande i Uppfinnarkollegiet. Hans ledarartikel i Svenska Dagbladet handlar om äganderätten i Sverige och om omstartskommissionens arbete som framgår av boken: Idéer för ett starkare Sverige. Omstartskommissionen. Redaktör Klas Eklund (Ekerlids förlag) och vilka åtgärder som måste till för att stärka Sveriges konkurrenskraft efter Coronapandemin i Svenska Dagbladet (SvD 2020-08-22).

När det gäller rättsväsendet i Sverige måste rättrådiga personer tvingas konstatera att de som är tillsatta för att döma i dessa ärenden och för att skydda rättsosäkerheten i vårt land ogärna biter den hand som föder dem. Fenomenet är gammalt som gatan och är inte bara begränsat till fattiga länder.

Den beryktade "Omstartskommissionen", som tillsatts av Stockholms Handelskammare, har kunnat arbeta fristående, för att Sverige kan få den omstart som vi behöver för att komma tillrätta med landets ekonomi. Det ligger därför i sakens natur att den borde ha koncentrerat sig på hur denna nystart skall kunna ske vilket inte framgår av boken.

Men det nysatsningar som måste till finns för att få fart på Sverige finns inte med. Planering och projektering av och byggande av nya stambanor för höghastighetståg - som jag själv förordat och skrivit flera artiklar om - bör i stället läggas på is - skriver nationalekonomen Hultkrantz, som vill behålla vårt föråldrade järnvägsnät..

De flesta som tar till orda i boken om Coronaepidimin som vållar lidande i hela världen i boken: "Idéer för ett starkare Sverige", Ekerlids förlag 2020, med ekonomen Klas Eklund som redaktör - som jag nu har läst och begrundat - är vad som bör göras när pandemin definitivt är över, är bara gamla "sanningar", och redan tidigare presenterade förslag vad andra ibland uppfattar som rena missuppfattningar.

Mitt under denna pandemi tillsattes därför "Omstartskommissionen" som består av en grupp av självutnämnda "experter" inom sina respektive fält av Stockholms handelskammare. Uppdraget var att att fristående analysera svåra utmaningar och lämna konkreta rekommendationer till reformer, som mest består av gammal skåpmat, i boken presenteras dessa idéer för ett starkare Sverige.

Ingen av de två kommissionerna eller det parti som numera heter Liberalerna, som var först ute av riksdagspartierna att offentligt presentera kraven i höstens förhandlingar med regeringen, tar upp den bristande äganderätten i Sverige för patentägare konstaterar Carl- Johan Westholm. Ingen tar upp den svaga rättssäkerheten i våra svenska domstolar som i de många fall jag själv skrivit om när domstolarna vare sig följer avtalsrätten, eller Europarättens bestämmelser, trots att dessa nu ingår i den svenska grundlagen

Kristdemokraternas Andreas Carlsson och partiledare Ebba Busch (KD) öppnar i stället för att bevis ska få undanhållas misstänkta fram till rättegången när det gäller brottsmå.l Syftet är främst att skydda vittnen från att bli förföljda av gärningsmännen, vilket jag ifrågasätter är ett rimligt förfaringssätt. Bättre vore att garantera vittnesskydd för de som vittnar och att spela in vittnesförhören på video under själva förundersökningen som senare skall kunna användas under huvudförhandlingen, utan att vittnet själv behöver närvara.

Men vare sig Carlsson eller Busch tar inte upp frågan när våra domstolar undanhåller bevisning i mål som rör företagskapningar som gör att de företagare och uppfinnare som utsätts för dessa brott står helt maktlösa när deras ärenden blir föremål för prövning i våra svenska rättsinstanser i samband med de bankkriser som uppkommer med jämna mellanrum.

De många företagskapningar som sker i vårt land sker genom att någon på falska grunder skaffar sig rätt att företräda företag eller slippa betala för de uppfinningar som de tar över. Syftet kan också vara att ta ut pengar från företagen eller att köpa varor vi företaget (källa: Bolagverket)

Rätten att erhålla de bevis i våra domstolar, som bland annat finns tillgängliga i avtal och skulle göra att de företagare och uppfinnare som utsätts för dessa brott skulle vinna målen tillåts inte i många av de fall jag redan skrivit om. I dag går dessa ekonomiska brottslingar alltför ofta fria för de kryphåll som de åberopar i vårt svenska rättssystem.

I ett av de mål som jag redan skrivit i mina böcker och i flera av mina artiklar om har kaparna satt sig i styrelsen för moderbolaget utan fullmakt eller något förvärv av aktier som krävs för att man skall kunna tillskansa sig makten i ett bolag. Därefter har kaparen i det aktuella fallet sålt ut de immateriella rättigheterna till dotterbolaget för 17,5 miljoner kronor.

Större delen av köpeskillingen 15.5 miljoner kronor återlämnas i form av ett koncernbidrag för att återställa aktiekapitalet på 10 miljoner kronor. Efter denna transaktion säljs aktierna, som aldrig har köpts i dotterbolaget till kaparen med flera för 3 kronor. Dotterbolaget har förvärvats med koncernens egna medel. Trots att ärendet också är polisanmält har vare sig polis eller åklagare tagit upp detta fall där alla bevis finns för vad som har skett. Hovrätten som skulle prövat ärendet gav aldrig prövningstillstånd.

När det gäller Omstartskommissionens förslag anser ekonomijournalisten Birgitta Forsberg i Svenska Dagbladet (SvD 2020-08-18) att denna kommission bara är: "En kommission av oenighet. Ett potpurri som inte ens egna ledamöter och partners är eniga om. Då kan det bli svårt att få politiskt gehör för förslagen och skapa den nystart som var avsikten med Handelskammarens omstartskommission".

Under snart ett halvår har Sverige varit i akut kris. När vi nu tycks vara på väg in i en övergångsfas då virusspridningen dämpas - och den svenska ekonomin måste få tid att återhämta sig är min uppfattning att vi först måste få till stånd en ordentlig utredning till hur vi skall kunna förbättra rättsväsendet och i stället satsa på företag och uppfinnare och den reala ekonomin i vårt land för att få fart på Sverige igen.

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrätt

 


Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida