[Hemsida]


Poetiska mästerverk.
2021-07-29 av Mats Lönnerblad 

I diktsamlingen The Raven and other Selected Poems (Collin Classics, USA) återfinns den diktsamling som åskådliggör storheten i Edgar Allan Poes poesi. Han levde som han själv lärde ut, men kunde inte bemästra sitt eget liv. I essän The Poetic Principle hävdade Poe att begreppet "lång dikt" är en omöjlighet, eftersom konstens yttersta syfte är estetiskt, det vill säga att dess syfte, är den effekt den har på sin publik. 

Poe föddes som Edgar Poe i en skotsk-irländsk familj i Boston den januari 1809. Hans far övergav familjen år 1810.Hans mor avled ett år senare i lungsot. Poe fick nya fosterföräldrar som behandlade honom väl, men han blev aldrig bortadopterad. Under sin skoltid blev han förskjuten av sin fosterfar för sina stora spelskulder. 

Även om Poe förde ett äventyrligt liv var han hela tiden verksam som en hängiven författare och poet. Han levde under fattiga förhållande enda tills han fick ett stort arv som han snabbt gjorde av med. Han skrev noveller och var även verksam som litteraturkritiker. Han menade att för att ett epos för att överhuvudtaget ha ett värde, i praktiken måste vara som vart och ett är inriktat mot en enda effekt eller känsla "som lyfter själen." Men på grund av hans stora alkoholmissbruk och droger levde han ett hårt liv, som nog var det som till sist tog livet av honom.

Poe hittades på en gata i Baltimore tidigt den 3 oktober 1849 och avled den 7 oktober 1849 bara 40 år gammal. Dödsorsaken är fortfarande ett mysterium. Men han hann inspirera hela sin omgivning med de dikter och noveller han gav ut medan han levde. Hans mest kända dikt är The Raven som är en dikt som berättar hur han upplevde vad som hände - efter hans älskade hustrus död - är översatt till flera språk. 

Efter hustruns död blev Poe alltmer labil. Han beskrevs av en av sina vedersakare, Rufus Griswold, som i sin bok beskrev Poe som en depraverad, drucken påtänd galning och infogade förfalskade brev som bevis. Griwolds bok underkändes av dem som kände Edgar Allan Poe väl. 

I Sverige var diktaren journalisten och vetenskapsmannen Viktor Rydberg (1828- 1895) samtida med Edgar Allan Poe och den främste uttolkaren av några av Poes bästa dikter i hans utgivna diktsamling: Viktor Rydberg. Dikter Atlantis förlag, med förord av Lars Fosell, där bland annat The Raven finns översatt till svenska med titeln Korpen. 

Korpen är en utmärkt tolkning och översättning av The Raven. Denna version av Poes dikt omarbetades av Viktor Rydberg redan före införandet i . Viktor Rydberg. Dikter 1882. The Raven är exempel på en dikt som fortfarande berör och lever. Viktor Rydbergs "Tomten" är nog en av de mest välkända svenska dikterna som läses upp varje jul.

Det är främst genom deras idédiktning som både Edgar Allan Poe och Viktor Rydberg har kommit att bli eviga klassiker. Både brottas problem - politiska, sociala och religiösa - som inte bara är deras egen tids utan även senare tiders. Båda har samma bakgrund. Men medan Poe dog i armod lyckade Rydberg både få nobelpris, bli invald i svenska akademin och blev både mer både hyllad och uppmärksammad i Sverige än Poe för sin poesi, medan han levde. 

Viktor Rydberg tillbringade sina första lyckliga år under små men goda förhållanden. 1834 när han var fem år drabbade katastrofen. Koleran smög sig in i Sverige. Viktor Rydbergs mor och hennes yngsta dotter dog. Livet rasade samman för fadern. Efter moderns död och faderns förfall stod nu Viktor Rydberg och hans syskon hemlösa.

Viktor flyttade nu till olika fosterfamiljer men till skillnad mot Edgar Allan Poe lyckades ha genom sina studier och arbeten komma tillbaka genom studier och hårt arbete. Om sin fattiga uppväxt som fattighjon sammanfattar Rydberg lakoniskt: "Aldrig mätt". 

Viktor Rydberg som geni och solitär blev snart grundmurat. 1877 blev Rydberg hedersdoktor i Uppsala och medlem i Svenska Akademin. 1884 utnämns han till profssor i kulturhistoria vid Stockholms högskola. Den 21 september avlider han och följs till graven av tiotusentals sörjande. 

Viktor Rydbergs Gudstro, ja, säg barnatron var det som skyddade Rydberg hela sitt liv mot blåst som barnet ett tänt ljus, därför att det var det enda ljus som han hade i sin mörka tankevärld. Rydbergs poesi äger ofta en nästan förkrossande svärta, skriver författaren och poeten Lars Forsell i förordet till Rydbergs diktsamling. 

Det enda ljus som skimrar i detta mörker är Trons och Evighetstanken, som i sin tur tänder förnuftets. Och under denna kulna rumd skall förnuftet till slut segra med den lidande Gudens hjälp. Så tänkte Viktor Rydberg och han kunde inte annat. 

Det är inte Edgar Allan Poe som talar ur följande rader utan Rydberg själv och allt det grymma han lärt av livet. De är hämtat ur det egendomliga collage att gammalt och nytt som bär den utmärkande titeln: "Livsluft och livsleda" som hörde till det sista som Rydberg skrev: 

Att glädjas, då syskon lida, 
att jubla i kören av miljoners jämmer - 
loda helvetets djup om du kan; 
djupet av denna synd lodar du icke. 
Kristus ville frälsa glädjen, men glädjen anammade honom icke 
Glädjen skall strypas av fasan 
och fasan frälsa världen 

Mats Lönnerblad 

 

 


Bankrättsföreningen/font>

Tack besöket och välkommen åter!
Besöksräknare:


Hemsida