[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nedprioritering/bortfallet av Nuteks möjligheter till s.k. såddfinansieringen, är orsak till lågt nyföretagande
Av Lars Birger Larsson m.fl - Bankrättsföreningen - 26 mars 2003

Innovationer är viktiga för utveckling av ett lands ekonomi och välstånd. Start av innovativa högteknologiföretag behövs för att öppna nya industriella verksamhetsfält. Kapitalförsörjningen är en kritisk faktor för flertalet nystartade företag. Det är ett riskfyllt investeringsområde.
  Visionen är ett nytt effektivt system för finansiering av innovation och industriell tillväxt. Utmaningar med hög potential prioriteras. Framgång kommer ur arbetsmetodik, erfarenhet och tillgång till kompetenta nätverk.

STU/Nutek drev verksamhet för att främja innovation och industriell tillväxt. Kompetens att bedöma, förebygga och hantera risker växte fram. Det var möjligt att komma igång med projekt. Det arbetades upp nätverk av lovande unga innovativa högteknologiföretag. Det gav nationen ett ihållande tillflöde av tillväxtföretag med unika och värdefulla produkter.

Det drevs seminarier i managementfrågor och det skapades mervärden. Projekt i mycket tidiga och riskfyllda utvecklingsskeden finansierades med bidrag, statliga garantier och riskvilliga lån. STU/Nutek arbetade inte med ägarintresse.

Arbetsmetodiken visade sig effektiv och resultaten blev mycket goda. Grov statistik över resultatet av sådana insatser inom teknikområdena elektronik, telekommunikation och data visar följande:

Tillväxten i bl.a. en specifik grupp var mycket hög. 1980 var omsättningen i gruppen ca 30 Mkr. Omsättningen har fördubblats vartannat år och hade 1999 vuxit till över 10 miljarder kr.

Riskabla stimulansinsatser från STU/Nutek på ca 200 Mkr fördelade över 20 år har lett till:

  •  C:a 200 unga innovativa högteknologiföretag knöts till ett växande   nätverk

  •  Minst 1 % av svenska börsvärdet finns i denna företagsgrupp

  •  Många tusen långsiktigt bärkraftiga arbetsplatser har skapats

  •  Något VC bolag gjorde ”klipp”. Mindre än 100 Mkr satsades i några företag. Värdet växte till över 1.000 Mkr inom 4 år.

De tidiga utvecklingsstegen är idag svårare att finansiera. Tillgängligt kapital är nu kortsiktigt och har så höga avkastningskrav att långsiktiga satsningar omöjliggörs.

Investerare prioriterar avkastning framför möjligheter att skapa nyttiga produkter och långsiktigt bärkraftig företagsamhet. Det tillgängliga kapitalet saknar vilja att anta utmaningar och förmåga att hantera risker.

Organisationer med finansieringsuppgifter måste vara seriösa, långsiktiga och samhällsnyttiga.

Vår idé är att återuppbygga en nationell funktion för stöd till förädling av innovativa högteknologiska företag med tillväxtmöjlighet. Engagemang ska leda till nya, lönsamma och växande företag baserade på innovativa och nyttiga produkter.

I tidiga skeden behöver projekt struktureras och förbättras. Det är viktigt att projekten läggs upp rätt och följs upp från början.

Tidsfördröjning är direkt kontraproduktivt och förödande.

Flera målgruppsinriktade arbetsenheter måste på sikt skapas. Varje arbetsenhet bör ha fokus på ett teknikområde. Att ånyo arbeta upp ett sådant stödsystem tar tid och drar kostnader. Kontaktnät ska arbetas upp, arbetsmetodik utvecklas och relevant erfarenhet nyttiggöras.

Organisationen måste vara utåtriktad, flexibel, lyhörd och kunna arbeta för innovation i de unga företagen. Det krävs serviceanda, engagemang och tålamod. Förtroendefulla relationer måste byggas upp och vårdas. Företagen måste stimuleras till att växa. Behovet av stöd till innovation och tillväxt har aldrig varit större.

Kompetens med rätt erfarenhet finns tillgänglig hos välmeriterade konsulter och handläggare, hos erfarna och framgångsrika entreprenörer, etc. Viktiga kvalifikationer är:

  • ett långt och kvalificerat perspektiv på innovation och industriell tillväxt

  • förmåga att inspirera, stimulera och bygga förtroenden och goodwill i kompetenta kontaktnät

  • förmåga att arbeta med halvfärdiga idéer, skapa mervärden och reducera risk i pågående projekt

  • erfarenhet av att välja projekt och vara ”bollplank” i samband med förädling av dem

  • hög integritet och speciellt en förmåga att etiskt korrekt hantera insyn och delaktighet i projekt

  • vilja att lägga stort engagemang på uppföljning och återvinning av erfarenheter

Tekniska utmaningar med stora möjliga nyttoeffekter för samhället är svårt, men måste prioriteras. Verksamheten måste vara effektiv och ha egen identitet. Fokus ska ligga på genuin innovation och tillväxt, ej på snabba ”klipp”.

Baserat på nämnda erfarenheter och resultat är det möjligt att återskapa ett effektivt system för innovation och tillväxt.

Leif Bengtsson, Faktum Elektronik
Jozef Bornstein, ICM
Rolf Edvinsson, NetWise
Lars Granbom, Viking Microwave
Torbernt Hjelmvik, Modulsystem
Jimmy Högberg, LGP Telecom
Åke Hörnell, Hörnell Elektrooptik
Lars Jarder, Nemo-Q
Torbjörn Johnson, Radio Innovation
Lars Birger Larsson, Innovationspromotor
Hans Magnusson, Coatpoint /Strip
Pekka Peltola, Teligent
Per Siversson, Spectronic
Lennart Stridsberg, Mydata Automation
Bo Wikström, Xicon

 


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida