Riksdagens ordbok Hjälp

2002-03-07

Grupptalan - en ny taleform

Grupptalan innebär att någon för talan för medlemmarna i en grupp. Gruppmedlemmarna är inte parter i rättegången och behöver inte medverka aktivt. En dom gäller för och emot alla som ingår i gruppen.

Varför behövs grupptalan?
I det moderna samhället uppstår ofta situationer där många personer kan rikta likartade krav mot någon annan. En felaktig produkt, en olyckshändelse eller en miljöstörning kan drabba många människor på ett likartat sätt. 

För de flesta människor är tanken att gå till domstol främmande. Att processa upplevs som besvärligt, dyrt och riskfyllt. Det kräver kunskap och ett stort mått av initiativkraft. Rör saken småsummor är en stämningsansökan helt otänkbar. Det förekommer i praktiken mycket sällan processer om småbelopp. Svårigheterna för enskilda att agera genom domstol sammanhänger med både ekonomiska, psykologiska och sociala faktorer. 

För att människors rättigheter inte ska stanna på pappret krävs att det finns realistiska möjligheter att få sin rätt – ytterst genom att gå till domstol.

Reellt genomslag för konsument- och miljöskydd
Även om det för den enskilde handlar om ett litet belopp, kan det totalt röra sig om betydande värden för motparten. De hinder mot att processa om små anspråk som finns i dag är inte bara ett problem ur enskildas synpunkt utan också genom att exempelvis konsument- och miljöskyddet inte får ett reellt genomslag. Ur samhällssynpunkt är det lika illa att 1000 personer lider en rättsförlust på 1000 kronor som att en person förlorar en miljon kronor.

Om regelverket till skydd för konsumenter och miljö får ett bättre genomslag kan konkurrensen mellan företagen i högre grad att ske på lika villkor. Det skulle innebära att den breda majoriteten seriösa företagare som fullgör sina skyldigheter mot konsumenter och miljö blir vinnare när oseriösa företag inte längre kan konkurrera med ojusta medel.

Olika former av grupptalan
Grupptalan ska kunna väckas av:

  • enskilda personer som har ett gruppanspråk (enskild grupptalan),
  • konsument- och miljöföreningar (organisationstalan) samt
  • särskilt utpekade myndigheter som t.ex. Konsumentombudsmannen.


Gruppmedlemmarna måste anmäla sig
En grupptalan omfattar samtliga gruppmedlemmar som inom en viss tid anmält till domstolen att de vill ingå i gruppen. Man riskerar alltså inte att bli bunden av en process som man inte känt till. Domstolen ansvarar för underrättelsen och informationen om grupprättegången.

Rättegångskostnader
Gruppmedlemmarna har inget kostnadsansvar i rättegången. Undantag ska gälla för en gruppmedlem som av vårdslöshet orsakar kostnader. Dessutom ska käranden ur inprocessade medel kunna få ersättning för rättegångskostnader som inte blir ersatta av svaranden.

Det bästa processalternativet
Grupptalan är avsedd att komplettera, inte ersätta befintliga processvägar. En förutsättning för att få föra grupptalan är därför att det är det bästa processalternativet. Andra förutsättningar är bl.a. att käranden är lämplig som företrädare för gruppen och att det finns gemensamma tvistefrågor. Enligt huvudregeln ska käranden ha ett ombud som är advokat. Sammantaget innebär allt detta både att de passiva gruppmedlemmarna tillförsäkras en rättssäker process och att svaranden får ett skydd mot oseriösa processer.


   Till sidans överkant