Riksdagens ordbok Hjälp


Justitiedepartementet

Pressmeddelande

2002-03-07

Björn Lindh
Pressekreterare
08-405 47 22
070-592 58 17

Björn Andersson
Politiskt sakkunnig
08-405 47 55

Kenneth Nordback
Rättssakkunnig
08-405 45 52

Regeringen föreslår en ny lag om grupprättegång

Nr 39

En representativ taleform – grupptalan – införs i Sverige. Det föreslår regeringen i dag i en proposition till riksdagen. Den nya processformen förstärker rättsskyddet på miljö- och konsumentområdena.

I det moderna samhället uppstår ofta situationer där många personer kan rikta likartade krav mot någon annan. En felaktig produkt, en olyckshändelse eller en miljöstörning kan drabba många människor på ett likartat sätt. För de flesta människor är tanken att gå till domstol främmande. Att processa upplevs som besvärligt, dyrt och riskfyllt. Rör saken småsummor är en stämningsansökan helt otänkbar.

Att det i praktiken mycket sällan förs processer om småbelopp innebär inte bara ett problem för de drabbade konsumenterna. Det medför också att allmänna intressen lider skada, att oseriösa affärsmetoder kan utvecklas och att vissa rättsområden lider brist på rättsutveckling genom praxis.

Denna brist i det processuella regelverket vill regeringen rätta till genom förslaget till lag om grupprättegång. Förslaget innebär att det ska bli möjligt för enskilda, organisationer och myndigheter att väcka talan för en grupps räkning.

En förutsättning för en grupptalan är att gruppmedlemmarna har liknande skäl för sin talan. För att undvika obefogade grupprättegångar är det domstolen som prövar om grupptalan ska tillåtas. Bara om grupprättegång är den bästa rättegångsformen och om den gruppmedlem som vill företräda gruppen är lämplig får grupptalan föras. En advokat eller annan lämplig person ska vara ombud för gruppen. Sammantaget innebär allt detta både att de passiva gruppmedlemmarna tillförsäkras en rättssäker process och att svaranden får ett skydd mot oseriösa processer.

En grupptalan omfattar samtliga gruppmedlemmar som inom en viss tid anmält till domstolen att de önskar ingå i gruppen. Vinner talan inte bifall svarar endast den som företrädde gruppen för rättegångskostnaderna.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2003. Förslagen i propositionen har utformats i samarbete med miljöpartiet och vänsterpartiet.

   Till sidans överkant