Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Industrifondens ledning - korrumperad eller inkompetent?
Av Marie-Anne Olsson - 9 april 2018

Industrifondens ledning har låtit sitt ombud advokat Hans Bagner besvara ett brev från Börje Ramsbro riktat till Industrifondens VD Anders Slettengren, daterat den 8 mars 2018. I brevet finns redovisat några klara exempel på falsk skriftlig bevisning som åberopats av just precis Industrifondens ombud Hans Bagner, i tvisten med Börje Ramsbro, en tvist som Börje förlorade till följd av den falska bevisningen.

Börje har vid upprepade tillfällen försökt komma i direkt kontakt med Industrifondens styrelse och ledning för att redovisa och förklara den falska bevisningen. Han har velat få bekräftat om det verkligen är så att styrelse och ledning står bakom dessa uppenbara brott, vilket ombudet hävdar. Kategoriskt har dock Industrifonden hänvisat tillbaka till ombudet, advokat Hans Bagner. Denne har själv bl.a. fått besvara brevet från den 8 mars 2018 angående några exempel på falsk skriftlig bevisning, sin egen förfalskade bevisning. Hur intelligent är detta egentligen? Avbildad: Advokat Hans Bagner

I ett mejl till Börje från Hans Bagner den 16 mars 2018 har han lämnat följande svar, citat:

"Styrelsen är helt tillfreds med vad som förevarit från Industrifondens sida och har inget att tillägga utöver vad som redan anförts."

Detta svar är svårt att tolka på annat sätt än att Industrifondens styrelse accepterar den ytterst grava falska bevisning som åberopats och som varit helt avgörande för målets utgång. Styrelsen väljer alltså att blunda för brott mot gällande lagstiftning och Industrifondens uppförandekod.

I ytterligare ett mejl från Hans Bagner den 3 april 2018 hänvisar han  till "min klient", dvs Industrifondens styrelse och ledning, citat:

"Bäste Börje Ramsbro,

Jag har på långfredagen den 30 mars 2018 mottagit dina senaste e-postmeddelanden. Efter samråd med min klient får jag ånyo hänvisa till de besked jag tidigare lämnat dig, där jag bl.a. hänvisat till att flera domstolar och andra instanser har granskat dina klagomål utan att det föranlett någon omprövning av Stockholms tingsrätts lagakraftvunna dom.

Med vänlig hälsning

Hans Bagner
Advokat. Senior Counsel"

Här påstår han att han har samrått med ”klienten”, dvs han har pratat med styrelse och VD och dessa är väl insatta i frågan. Att döma av den utbildning och de erfarenheter som ledamöterna i styrelsen (”min klient”) besitter, enligt uppgifter på Industrifondens hemsida, borde det ju föreligga tillräcklig intellektuell bildning för att ta ställning till vad som är rätt och vad som är fel.

Styrelsen är tillsatt av regeringen för att säkra att den statliga stiftelsen följer gällande lagstiftning, förordningar och Industrifondens uppförandekod.

Falsk bevisning är ett grovt lagbrott, inte minst när avsikten varit att undanhålla värden för cirka 175 Mkr, och när det har varit avgörande för tingsrättens slutsatser i domslutet.

Men ingen i Industrifondens styrelse och ledning har vågat, eller orkat, ta till sig den information som Börje framfört angående den falska bevisningen. Då är det svårt att dra annan slutsats än att Industrifondens styrelse och ledning är korrumperad. Den väljer att försvara den grova brottsligheten med tystnad. Dessutom hänvisar de tillbaka till sitt ombud advokat Hans Bagner. Han är den som med berått mod har använt den falska skriftliga och muntliga bevisningen.

Borde det inte vara en ärlig styrelses uppgift att reagera för signaler om att det har begåtts grov ekonomisk brottslighet i Industrifondens namn, och som försvarats med falsk bevisning? Borde inte en VD med rent mjöl i påsen låta bli att blint lita på ombudet och istället besvara personligt ställda brev och själv inhämta fakta? Det finns ingen annan förklaring till det här beteendet än att Industrifonden är svårt tyngd av vänskapskorruption, alternativt att styrelse och ledning är helt inkompetent. Varför skulle man annars göra sitt yttersta för att försöka tiga ihjäl Börje Ramsbro genom att gömma sig bakom ett icke trovärdigt ombud?

Hans Bagners hänvisning till de högre instansernas prövning av tingsrättens domslut är ett stort skämt, särskilt som han personligen känner åtminstone en av domarna i hovrätten. Han har bevisligen kontaktat dem för att ge dem råd i hur de skulle agera. Se brev till hovrätten från Hans Bagner, citat:

”Industrifonden bestrider överklagandet i dess helhet och att prövningstillstånd meddelas i målet.”

Hovrätten har agerat nickedocka och följt ombudet Bagners råd, ett ombud som är livrädd för en ordentlig granskning.

Vi har läst om en rad av felaktiga domslut, ta bara exempelvis följande rättsfall i en hög som sannolikt är skrämmande stor.

  • Christer Peterssons dom för mordet på Olof Palme och därefter frikänd.

  • Thomas Quicks dom för 8 mord och därefter frikänd som Sture Bergwall.

  • Kaj Linnas livstidsdom för mord, nu frikänd och tilldelad 18 Mkr i ersättning.

Vem kan ha förtroende för domstolsväsendet med så flagranta exempel på felaktiga domslut? Som tur är har dessa exempel åtminstone, sent omsider, fått en ny granskning. Än så länge har Industrifonden och dess ombud gjort allt som står i sin makt för att hindra Börje att få en sådan.

I System 3R-fallet har inte Börje Ramsbro fått chansen till en omprövning efter en rättsvidrig rättegång. De högre instanserna har fallit för bekvämlighetsprincipen, pga vänskapskorruption eller kanske bara för att göra det lätt för sig och nedbringa beläggningen.

Även Industrifondens styrelse och ledning har gjort det lätt för sig och hänvisar till advokat Hans Bagner som under årens lopp gång på gång visat sig vara en lögnernas mästare. Börje har så sent som idag, den 9 april 2018 i ett brev till Hans Bagner påmint honom om några av de falska bevis som resulterade i Industrifondens vinnande dom.

Än värre är att Industrifondens huvudman näringsdepartementet och staten också försöker tiga ihjäl Börje Ramsbro, trots att de enligt lag har skyldighet att svara på brev och kommunicera med medborgarna. Varför tar de inte chansen att lära sig lite om hur illasinnade kapitalister lurar skjortan såväl av innovatörer/entreprenörer som av staten? Istället ger de, medvetet eller omedvetet, skydd åt den ekonomiska brottsligheten. Obegripligt.

Det är dags att vakna! Träd fram, Industrifonden, och visa lite civilkurage. Visa att jag har fel och att ni varken är korrumperade eller inkompetenta.

Med vänlig hälsning

Marie-Anne Olsson
marie-anne.olsson@friaskribenter.se

PS: Industrifondens VD Anders Slettengren har nu flytt fältet och försatt sin chans att visa vilken sort moral han har. I dagarna har han ”gått vidare i karriären” som det så vackert heter. Han smiter ifrån att ta i detta synnerligen smutsiga ärende. Vi får väl se vad efterföljaren, David Sonnek, går för. Har han mer av civilkurage och rättsmedvetande? DS


Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!


 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida