Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Rätt skall vara rätt!

Industrifondens försvar en fejkad värdering

Under åren har det gjorts många försök att få till stånd ett möte direkt med Industrifondens styrelse och ledning för att diskutera deras inblandning i ”System 3R-affären”. Försöken har misslyckats. Även Industrifondens nuvarande VD David Sonnek vägrar öppna upp för ett möte. Han har den 22 juli 2019 lämnat mailsvaret ”Som jag skrivit tidigare har vi inget att tillägga och ser ingen mening med ett möte”. Foto Industrifonden

Genom ett öppet brev till David Sonnek belyser jag ett exempel på falsk bevisning genom en fejkad due diligence (företagsbesiktning) som varit helt avgörande för utgången i den tvist jag fört med Industrifonden, en tvist som jag förlorade. Läs och begrunda.
Länk:
Följebrev till David Sonnek, 2019-08-12
Brev till David Sonnek 2019-08-12


Avskrift med länkar till bilagor

Öppet brev

 

Stockholm den 12 augusti 2019 

 

Stiftelsen Industrifonden                                     
Att: VD David Sonnek

Box 1163
111 91 Stockholm

 

Hej David!

Jag har försökt få till stånd ett möte med dig, men du har konsekvent avvisat min begäran. Jag känner därför att jag inte har något annat val än att i denna form göra dig uppmärksam på Industrifondens processföring. Dess enda mål har varit att processa ihjäl mig som motpart och käranden i mål nr T 7855-12 vid Stockholms tingsrätt.

Jag skall i detta brev begränsa mig till den värdering som legat till grund för kapningen av "System 3R-koncernen". Industrifonden menar att den skulle vara en ”granskning (due diligence) av System 3R-koncernen” enligt sakframställan punkt 138 (se utdrag från aktbilaga 303) bilaga 1, vilken hänvisar till (aktbilaga 62) bilaga 2, citat:

"2.1 Företaget

En due diligence av System 3R har genomförts av Nordquist och Företagskapital i samarbete med bolagets revisor. Denna visar i sammandrag ett justerat kapital på minus 29 - 39 Mkr per 93.09.30. Variationen beror huvudsakligen på värderingen av de svenska fastigheterna."

Ingen hade kunnat föreställa sig att den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden som bevisning skulle åberopa en i grunden fejkad due diligence som värdering. Se redovisning nedan.

De värden (minus 29 - 39 Mkr) och datum (93.09.30) som uppges för åberopad "due diligence" överensstämmer med en av Håkan Nordquist, bakom min rygg, beställd justerade substansvärdering, vilken skulle grundas på antagandet "att koncernen försattes i konkurs". De verkliga omständigheterna runt upprättandet av denna "due diligence" finns i noteringar från företagets ekonomidirektör, Mats Staffas, se bilaga 3.

Den "due diligence" som åberopas av Industrifonden i sakframställan är inte värd namnet. Den har inget att göra med fastställande av ett marknadsvärde för en igång varande lönsam och global System 3R-koncern, med egna produkter som tillverkades i egna fabriker och marknadsfördes globalt via egna kundnära marknadsbolag, se företagspresentation System 3R, bilaga 4.

Sida 1 av 3

Denna konkursbaserade justerade substansvärdering har sedan legat till grund för ett hemligt anbud från H Nordquist/Företagskapital AB till Sveatornet AB/Sparbanken den 8 november 1993, se bilaga 5, citat:

"dels revisorns granskning 1993-10-29 av koncernens ställning (se bilaga 3)
dels revisorns granskning 1993-10-29 av koncernens ställning

H Nordquist och Företagskapital förutsättes att tillsammans i nytt aktiekapital emittera 20 MSEK sedan gamla aktiekapitalet har nedskrivits till 1 SEK."

"Ytterligare en förutsättning är att samtliga immaterialrätter - patent, varumärken, produkträttigheter, firma etc - vilka för närvarande tillhör moderbolaget System 3R Holding, utan vederlag överförs till System 3R International”.

Detta anbud slutade med att H Nordquist/Företagskapital AB träffade ett hemligt avtal med företagets banker den 3 december 1993. Jag fick kännedom om detta först den 15 november 1994. Det hemliga avtalet upprättades under hösten 1993 och efter att det hade undertecknats påtvingades jag ett skenavtal samma dag. Detta var ensidigt producerat av Håkan Nordquist och Företagskapital AB (då till 50% ägt av staten).

Industrifonden har i sakframställan, bilaga 1 punkt "5.5 Värdering" radat upp flera negativa omständigheter för att rasera det av mig i processen åberopade marknadsvärdet på ca 175 Mkr. Det värdet överensstämmer i stort med Sparbankens värdering från den 22 juni 1993 som slutade på ca 115 Mkr, exklusive de immateriella rättigheterna. Dessa ägdes av moderbolagets System 3R Holding AB, som jag ägde till 100%.

Som framgår hänvisar Industrifonden också här till den konkursbaserade justerade substansvärderingen som försvar, bilaga 1 punkt 174, citat:

”Mats Staffas och Lars-Ola Anderssons utvärdering i september/oktober 1993”, d.v.s. bilaga 3.

Både du och jag torde vara överens om att ett marknadsvärde för en igång varande koncern inte kan grundas på det av Industrifonden åberopade konkursbaserade substansvärdet (skrotvärdet). För att försvara detta har  Industrifonden i processen använt sig av flera fejkade värderingar och kontrollbalansräkningar.

System 3R-koncernen var en helt igenom digitaliserad verksamhet med dåtidens tillgängliga IT-lösningar. Den konkursbaserade justerade substansvärderingen omfattar inte alls de immateriella tillgångarna, vars värde och betydelse är helt avgörande för ett företag typ System 3R. Läs vidare: Marknadsvärdering av igång varande företag. Exemplet hämtat från System 3R december 1993, bilaga 6.

Jag kan inte föreställa mig att du som klok och erfaren VD för Industrifonden med eget ansvar kan acceptera att en samhällstillvänd innovatör och entreprenör skall tvingas bort från sitt livsverk på dess grunder? Grunden är alltså en hemlig konkursbaserad justerad substansvärdering, som inte motsvarar de mest elementära kraven på en due diligence (företagsgranskning) för en igång varande globalt etablerad koncern.

Sida 2 av 3

Efter några år såldes System 3R-koncernen vidare för 350 Mkr. Detta styrker, om inte annat, att något inte gått rätt till den 3 december 1993. Håkan Nordquist styrker detta kort efter kapningen genom två brev där han poängterar den goda ekonomiska ställningen och det positiva marknadsläget för System 3R, bilaga 7 och bilaga 8.

Det finns vare sig giltiga fullmakter eller köpeavtal för förvärv av mina aktier i moderbolaget System 3R Holding AB. Detta borde väl även du reagera för och försöka ställa till rätta? Ansvaret för ombudets osakliga (vårdslösa) processföring vilar på Industrifonden enligt er offentliga uppförandekod.

Varför skulle vi inte öppet och ärligt kunna diskutera igenom min situation och finna en fredlig lösning på samma sätt som jag gjorde med bankerna? Domslutet är inte hugget i sten då någon omprövning inte har skett i högre instans.

Jag har förhoppningar om att omständigheter enligt ovan kan medverka till omprövning av ditt beslut. Låt oss få till ett möte där vi gemensamt i positiv anda kan finna en utväg i denna onödigt komplicerade tvist.

Med vänlig hälsning

Börje

Bilaga:

1. Utdrag från sakframställan, aktbilaga 303
2. Protokoll från Företagskapital, aktbilaga 62, 1993-11-15
3. Justerad substansvärdering, 1993-10-29
4. System 3R företagspresentation från juni 1994
5. Anbud från H Nordquist/Företagskapital AB, 1993-11-08
6. Marknadsvärdering av igång varande företag
7. Information från System 3R, 1994-04-20
8. Brev från Håkan Nordquist till System 3R Tyskland, 1994-05-16

Sida 3 av 3

Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning

Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida