Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Egenmäktigt förfarande och olovligt förfogande
Av Mat Lönnerblad Ledaren  - 18 februari 2018

Egenmäktigt förfarande är i svensk rätt ett tillgreppsbrott enligt 8 kapitlet  8 § Brottsbalken. Olovligt förfogande i Sverige ett brott, som upptas i brottsbalken, 10 kapitlet 4 §. Brottet består i att någon  som fått egendom i besittning vidtar åtgärd - varigenom någon berövas sin ägande - eller säkerhetsrätt till egendomen. Avbildad: Mats Lönnerblad

Utan att det blivit några allvarligare straffpåföljder för de svenska krisbankerna för de brott som de begick såväl under den svenska bankkrisen 1987 - 1993 eller för de brott som några av de svenska storbankerna begick mot sina företagskunder  i Baltikum, bara några decennier senare, som jag själv tidigare  utförligt har redogjort för i olika artiklar i dag- och fackpress och i flera av mina böcker, som handlar om ekonomi och juridik, där jag redan kunnat påvisa att företagarna förlorar de flesta mål där bankerna och staten är involverade.

Vad som tidigare hänt kommer att hända på nytt om ingenting görs för att försvara entreprenörer och företagare genom att börja tillämpa redan befintlig lagstiftning. Genom stölder av företag och dess immateriella tillgångar som vare sig utreds av polisen eller åklagare riskerar företagare att förlora sina tillgångar varje gång det uppstår en ny bankkris eller att konjunkturen viker.

En företagare som drabbats hårt är Börje Ramsbro som genom stölden  av hans företag System 3R förlorade både företaget och alla immateriella tillgångar med ett totalt marknadsvärde på 175 miljoner kronor. I detta fall anser jag att även  den statliga stiftelsen Industrifonden är medskyldig.

Industrifonden är ju en stiftelse som skall gynna den svenska företagsamheten i stället för att medverka till att brott begås. Stiftelsen står under kontroll av Näringsdepartementet, som därmed är involverad i stölden av hans livsverk. Genom falsk bevisbar skriftlig och muntlig bevisning som jag tagit del av  kunde han inte försvara sin rätt till ägandet av  sitt bolag och sina immateriella tillgångar i tingsrätten i vare sig tingsrätt, (Mål 7855-12) hovrätt eller Högsta domstolen.

Om Sverige vill fortsätta att kalla sig för ett rättssamhälle borde man även kunna förvänta sig att en statlig  stiftelse och en myndighet - i detta fall Vinnova - ska  respektera och följa gällande lagstiftning, regeringsbeslut, förordningar och avtal.

Enligt min uppfattning  har inte detta skett i  fallet med System 3R. Industrifonden var dessutom förhindrad att äga aktier enligt förordning SFS  1993:31 (förordning om finansiering  genom stiftelse Industri- och nyföretagarfonden.)  Dessutom förelåg ett avtal mellan det då av staten 50 procent ägda Företagskapital och Industrifonden som förhindrade förvärv av aktier i System 3R. Trots detta tilldelades Industrifonden  av den som hade kapat hans företag 30.000 aktier i dotterbolaget System 3R International AB till priset av 1 krona.

Det verkliga marknadsvärdet av aktieposten uppgick till 58 miljoner kronor. Industrifonden har inte någon gång kunna uppvisa något förvärvsavtal av dessa aktier.

När sedan målet skulle prövas i Stockholms tingsrätt är det enligt min uppfattning, ställt utom allt tvivel att tingsrätten avgivit ett domstol som inte ens uppfyller de elementära kraven enligt EMR-reformens (En Modernare rättegång) bestämmelser.

När målet sedan överklagades till både hovrätt och Högsta domstolen beviljades aldrig prövningstillstånd.

Enligt vad som framgår av de handlingar som jag tagit del av har Börje Ramsbro inte bara blivit bestulen på sin företagsgrupp System 3R. Han har dessutom bestraffats av staten och rättssamhället genom att Stockholm  tingsrätt inte förstår att tolka bevisvärdet av de immateriella tillgångarnas ekonomiska värde och betydelse.

Den negativa inställning som både staten och rättssamhället visar i många ekonomiska processer som jag tagit del av och skrivit om visat för en bristande förståelse för innovatörers och entreprenörers verklighet.

Vad de som kapat såväl Börje Ramsbros företagsgrupp och immateriella tillgångar gjort sig skyldiga till anser jag består både i avtalsbrott, egenmäktigt förfarande och olovligt förfogande. Brott som sällan utreds ordentligt i tvistemål och när de sedan anmäls till polis och åklagare inte utreds alls i de många av de anmälningar till polisen jag tagit del av.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund


Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!

Skampåle för rättvisans skull


 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida