Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!

Ett rättsamhälle i upplösning
Av Börje Ramsbro - 22 februari 2015

Det svenska rättssamhället tycks gå en svår tid till mötes. Om det inte sker drastiska förändringar när det gäller advokatkårens respekt för Advokatsamfundets stadgar, undergrävs tilliten till rättssamhället på ett farligt sätt.

Det finns brister inom domstolsväsendet med otillräcklig kapacitet och svårigheter att behålla domarna, vilka söker sig till mer välbetalda utmaningar. Detta leder till att relativt enkla tvistemål i tingsrätten får genomloppstider på flera år, vilket inte motsvarar kraven på ett fungerande rättssamhälle.

Men det största problemet är att en alltför stor del av samfundets advokater inte följer de mest elementära regler som gäller, fastställda i ”Vägledande regler om god advokatsed”. Om så vore fallet skulle domstolarna avsevärt avlastas. Vad tjänar det till med t.ex. regeln "En advokat får inte främja orätt", när det är just orätt som främjas och det utan någon som helst påföljd från Advokatsamfundet?

Jag har själv just nu en pågående tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden. Denna statliga organisation, som etablerades för att stödja företagandet i Sverige, anlitar ombud som ljuger, förtalar och vilseleder i en obegriplig omfattning. De befinner sig ljusår ifrån den etiska regeln ”En advokat får inte främja orätt”. Se punkt 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter. Läs inte minst kommentarerna

Jag har anmält Industrifondens huvudombud till Advokatsamfundet, men där möts jag av en tandlös tiger. Advokatsamfundet har större intresse av att skydda regelbrytande advokater än av att värna om ett fungerade rättssamhälle.

Den första prövningsinstansen stod för ett hastverk i sitt avvisningsbeslut. Den prövningsbeslutande advokaten var inte bara jävig, det skriftliga svaret utstrålade nonchalans och slarv. På de första två sidorna hette jag Börje Ramsbro och på efterföljande sida Björn Ramsbro. Detta är slarv som inte gagnar prövningsnämndens och Advokatsamfundets trovärdighet.

Än idag, efter snart ett år, har jag inte fått någon respons på min begäran om omprövning. På egen förfrågan fick jag svaret att ärendet ligger hos disciplinnämnden och där är kön lång. Under tiden fortsätter den disciplinanmälde advokaten att förgifta tillvaron för andra, och belastar staten och parterna i denna tvist med kostnader i mångmiljonklassen.

Bryt ut disciplinnämnden från Advokatsamfundet och upprätta ett helt fristående kontrollorgan som återställer förtroendet för advokatkåren. Rensa bort advokatkårens svarta får med beslutsamhet. Då kanske vi kan få tillbaka lite av den etik och moral som måste genomsyra ett fungerade rättssamhälle.

Vilket rättssamhälle skall vi ha? Ska vi ha ett samhälle där lagboken gäller eller ett där endast den RIKES plånbok gäller?

Börje Ramsbro
Grundare av System 3R-koncernen


 

 

Stockholm den 23 februari 2015

Till Advokatsamfundet
info@advokatsamfundet.se

Hej Anne Ramberg!

Jag önskar inte att vara oförskämd eller elak mot dig som ansvarig för Advokatsamfundet utan endast uppmärksamma mitt ärende D-2014/0800.

Min uppfattning är att detta ärende på något sätt måste ha spårat ur i handläggningen och jag vädjar till dig att personligen ingripa.

Jag har under mer än 20 års tid utsatts för din advokatkollega Hans Bagner och det måste bli ett slut på hans trixande och raserande av advokatkårens trovärdighet. Mer behöver jag inte framföra utan hänvisar till mitt ärende ovan och publiceringen på Internet, senast under rubriken Ett rättssamhälle i upplösning

Emotser tacksamt svar om vilka disciplinära åtgärder som kommer att vidtas mot Hans Bagner, som grovt och upprepat bryter mot Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed.

Jag förväntar mig att Advokatsamfundet fullföljer uppdrag och ansvar enligt Sveriges Rikes Lag RB 8 kap. om advokater.

Emotser tacksamt svar.

Med vänlig hälsning

Börje Ramsbro

Läs vidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog
Innovators` Resistance

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida