Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Öppet brev till Claes de Neergaard


Börje Ramsbro                                

 

 

Stockholm 4 juni 2014

 

 

 

Claes de Neergaard

Stiftelsen Industrifonden
Box 1163
111 91 Stockholm

 

 

 

Bäste Claes!

Detta brev skall inte ses som en inlaga i min tvist med Industrifonden. Det får ses som en personlig avstämning oss emellan, efter alla dessa år som jag försökt att med din medverkan bringa klarhet i hur Industrifonden blev delägare i min företagsgrupp System 3R utan min medverkan.

Efter två dagars förhandlingar i Stockholms tingsrätt, där för övrigt ingen representant från Industrifonden deltog, i deldomsmålet om Industrifondens eventuella rätt att åberopa Förlikningsavtalet, föll de sista pusselbitarna på plats. Utgången vet jag inget om än utan den kommer att delges den 17 juni 2014.

Däremot kan jag nu för dig slutligen avslöja hur Industrifonden blev "delägare" i System 3R International AB. Här får du något att fundera över.

Såväl Hans Dirtoft, fd VD Företagskapital, som Håkan Nordquist medgav under ed och vid motförhöret att Stiftelsen Småföretagarfonden aldrig har varit ägare till några aktier i System 3R Holding AB eller System 3R International AB. Detta erkännande kom efter att de konfronterades med uppgifter att Håkan Nordquist och Företagskapital AB vardera sålt 25 aktier i Holding till International den 31 januari 1994, d.v.s.10 % av Holdings aktier. Stiftelsen Småföretagarfonden hade inte sålt några aktier och långt mindre ägt några, se bilaga 1.

För att sammanfatta, Stiftelsen Småföretagarfonden, vilken var under avveckling, infördes som fejkad delägare i System 3R Holding AB för att dölja olovligt förvärv. Se bilaga 2. Det fejkade ägandet åberopas nu av Industrifonden som försvar i den pågående tvisten, aktbilaga 88 punkt 3.5.6., citat:

"De rättigheter och skyldigheter av intresse för denna tvist som genom partssuccession övergått från Småföretagarfonden till Industrifonden är knutna till den aktiepost som Småföretagarfonden hade i Holding, de rättigheter och skyldigheter som i övrigt framgår av avtalet den 3 december 1993 och de investeringsbeslut som fattats av Småföretagarfonden före den 31 december 1993."

Jag utgår från att du som VD förstår innebörden av denna form av processföring.

Under förberedelsen i målet inlämnade Industrifonden en utredning från den 3 december 1993, upprättad av dåvarande VD Bo Lundqvist, ur vilken det framgår att enligt avvecklings- och förvaltningsavtalet mellan Företagskapital och Industrifonden av den 12 november 1993 var det inte tillåtet att förvärva aktier i nya företag, citat: "Några ägarengagemang i nya företag görs ej", bilaga 2, underbilaga 2, sidan 2.

Trots detta beslutade Industrifondens avtalspartner, Företagskapital, den 3 december 1993 att investera 6 miljoner kronor i System 3R genom en nyemission, bilaga 3. Detta beslut stred mot avtalet med Industrifonden, som började gälla från den 12 november 1993, se bilaga 2, underbilaga 2, § 2.

Den 28 januari 1994 tilldelades Småföretagarfonden 30 000 aktier i System 3R International AB för 1 krona medan jag fortfarandet ägde moderbolaget System 3R Holding AB, bilaga 4. Detta förvärv var också ett brott mot avtalet enligt vad VD hade fastställt, bilaga 2, sida 2. Dessutom var det Industrifonden som ägde portföljen Småföretagarfonden sedan årsskiftet 1993/94. Någon egen juridisk person fanns inte längre. Industrifonden hade inte heller rätt att förvärva aktier enligt stadgarna och torde ej heller ha tagit något beslut om detta förvärv eller lämnat Företagskapital någon fullmakt.

Enligt Industrifondens årsredovisning 1993/94 fanns det noterat 30 000 aktier i System 3R, som förvaltades av Företagskapital. Dessa aktier gavs ett värde 4.998.000 kr, se bilaga 5, Not 7.

Detta värde har satts i ett försök att kringgå villkoret i avtalet mellan Företagskapital och Industrifonden, bilaga 2, underbilaga 2, §2. Förvaltaren Företagskapital hade rätt att, utan att fråga avtalsparten Industrifonden om lov, göra kompletterande investeringar under 5 miljoner kronor i företag som ingick i den ursprungliga portföljen från Stiftelsen Småföretagarfonden, i vilken System 3R aldrig har ingått. För dessa investeringar stod en pott på 45 miljoner kronor till förfogande.

Således har Företagskapital som förvaltare av den av Industrifonden ägda portföljen Småföretagarfonden lurat/vilselett Industrifonden, detta genom att sätta ett värde på aktierna i System 3R under 5 miljoner kronor. Industrifonden har förmodligen aldrig själva tagit ett formellt beslut att investera i System 3R, utan har blundat för avtalsbrottet för att komma med på ett hörn för en framtida exitvinst på min bekostnad.

Industrifonden kan dock inte komma ifrån sitt ansvar, då Företagskapital och Industrifonden hade en och samma styrelseordförande, Uno Alfredeéen, som dessutom var delaktig när beslutet togs i Företagskapitals arbetsutskott att begå avtalsbrott den 3 december 1993, bilaga 3.

Dessutom har den dåvarande styrelseledamoten i Industrifonden och kanslirådet i näringsdepartementet Lars Häggmark avsiktligt, under rubriken "Här några papper som inte kan bedömas som hemliga", överlämnat till mig ett förfalskat avtal och ogiltiga stadgar för att dölja det olovliga förvärvet av aktier i System 3R International AB, bilaga 6.

Under 20 års tid har jag sökt svaret på hur jag kunde fråntas mitt ägande på det sätt som skedde. Svaret är mycket enkelt. Genom en serie falsarier från Håkan Nordquist och Hans Dirtoft, som hade släppt alla spärrar om etik och moral, kunde ”affären” genomföras. De sista pusselbitarna lämnade de själva den 26-27 maj 2014 under ed. Stiftelsen Småföretagarfonden har aldrig ägt eller sålt några aktier i System 3R-koncernen, se bilaga 1.

Håkan Nordquist beordrade, utan min kännedom, företagets ekonomidirektör Mats Staffas och företagets revisor att producera en justerad substansvärdering grundad på antagandet att företaget skulle försättas i konkurs. Detta intygas av Mats Staffas, bilaga 7. Med denna i sin hand gick han till de krisdrabbade bankerna och tvingade dem till omfattande nedskrivning av lån, vilket fick konsekvensen att bankerna krävde att jag inte fick vara fortsatt ägare. Det skall noteras att de två berörda bankerna efter skadeståndstalan har erlagt omfattande skadestånd för sin medverkan i "System 3R-affären".

Lördagen den 4 december 1993 beordrade Håkan Nordquist ekonomidirektören Mats Staffas att komma till jobbet för att hjälpa till med en regelrätt kapning av företaget. Det skedde genom att stämmoprotokoll och styrelseprotokoll dikterades av Håkan Nordquist utan kallelse till bolagsstämma enligt lag och utan att det hade hållits några möten. Detta intygas av Mats Staffas, bilaga 8.

Jag hade ingen kännedom om vad som försiggick. Jag ställdes mot väggen, antingen skrev jag på avtal den 3 december 1993 eller så skulle mitt hundraprocentigt ägda System 3R Holding AB försättas i utpressningskonkurs.

Detta är den slutliga sanningen. Kan verkligen den av staten bildade Stiftelsen Industrifonden fortsätta att försvara alla dessa lagöverträdelser förknippade med "System 3R-affären"?

Mer behöver jag inte framföra utan du gör vad du vill med denna information, som i alla avseenden är dokumenterad och styrkt av Håkan Nordquist och Hans Dirtoft, f.d. VD Företagskapital AB.

Oavsett domslutet i mellandomsfrågan så är det nu fastställt att Industrifonden med alla till buds stående medel aktivt har försökt dölja alla omständigheter i "System 3R-affären" för att undgå ansvar. Jag har ärligt gjort många försök att komma till en fredlig uppgörelse, men Industrifonden har valt att försvara sig och överlämna försvaret till just de personer och ombud som lade grunden till att jag fråntogs mitt företag och de immateriella rättigheterna (patent och varumärken) utan någon ersättning alls.

Marknadsvärdet vid tidpunkten uppgick till cirka 175 miljoner kronor, vilket är väl dokumenterat.

Endast du som VD kan svara på om denna form av affärer faller inom ramen för Industrifondens verksamhet och rimmar med era etiska och moraliska regler.

Härmed torde vår relation för gott vara avslutad men därmed inte bortglömd. Fortsättning följer, inte minst i form av rättsliga processer och massmediala aktiviteter.

Lycka till med din nya verksamhet. Jag beklagar att vi inte har kunnat komma fram till en fredlig uppgörelse på samma sätt som jag avslutade min relation med bankerna, d.v.s. med ett ömsesidigt och fredligt träffat förlikningsavtal och en skälig ersättning för deras olovliga medverkan i "System 3R affären".

Med vänlig hälsning

 

Börje Ramsbro  

 

 Originalbrev i Pdf-fil

Bilagor:
1. Noteringar om försäljning av aktier i Holding till International, 1994-01-31
2. VD:s utvärdering av Industrifondens avtal med Företagskapital AB,1993-1203
3. Protokoll från Företagskapital AB, arbetsutskottet, 1993-12-03
4. Protokoll från Styrelsemöte i System 3R Holding AB, 1994-01-28
5. Utdrag ur Årsredovisning 1993/94 från Industrifonden, sida 1 och sida 11.
6. ”Hemliga handlingar” från Lars Häggmark, 1997-06-02
7. Intyg: Håkan Nordquist beordrad substansvärdering, 1993-10-29
8. Intyg:  Håkan Nordquist producerade protokoll utan möten, 1993-12-04

       

Stockholms Tingsrätt Mellandom i mål.nr T7855-12

Här finns mer om:
Börje Ramsbro tvist med Stiftelsen Industrifonden
Stockholms tingsrätt mäl nr. T7855-12

Bankrättsföreningen

Informera ditt nätverk om denna sida
Share