Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


När staten tar för sig
Av Mats Lönnerblad   - 24 aug. 2012

Alla som läst mina böcker om den förra svenska bankkrisen (1987 – 1993) vet hur det gick till när de konkursmässiga bankerna tillsammans med staten (Läs: regeringen) förtalade skötsamma företagare (läs mål T 9569-01) eller mål (Ö 2973-12) och lade beslag på skötsamma företag, för att sedan sälja dem vidare med god förtjänst, eller tvingade framgångsrika företagare att avyttra sina företag bara för att krisbankerna behövde stärka sina egna finanser.

Det var inte bara bankerna och regeringen som är skyldig till alla de övergrepp som begicks under den förra bankkrisen och fortfarande begås. Låt mig därför varna för ett flagrant övergrepp, på en företagare som av egen kraft skapat världsföretaget System 3R, och där den statliga Stiftelsen Industrifonden medverkat till att ägaren – Börje Ramsbro, inte skulle få ut någon ersättning för sitt livsverk.

Bakgrunden är att entreprenören och uppfinnaren Börje Ramsbro den 3 december 1993, i slutet av den förra bankrisen tvingades bort från sitt livsverk efter 25 år, utan att veta varför. De exceptionella omständigheterna gjorde att Ramsbro bestämde sig för att söka sanningen hur han kunde tvingas bort från sitt företag av kreditgivarna, Nordbanken och Sparbanken, utan någon ersättning.

I denna unkna affär var också den statliga Industrifonden inkopplad. Efter år av processande och förhandlingar har Ramsbro till slut träffat uppgörelse i godo med bankerna medan uppgörelsen i godo med den statliga Industrifonden låtit vänta på sig. Men nu är en stämning mot Industrifonden utfärdad den 15 augusti 2012 i Mål T 7855-12 som jag tagit del av.

Industrifonden säger sig investera i små och medelstora svenska bolag, med internationell tillväxtpotential och påstår att deras investeringar bara görs på affärsmässiga villkor. Industrifonden påstår sig erbjuda kapital, kompetens och intressanta nätverk. De skall agera långsiktigt ha gott om kapital och medverka till utveckling i de värdebyggande företagen.

Men under den förra bankkrisen gjorde Industrifonden tvärtom, på samma sätt som bankerna och regeringen, och vill inte ta konsekvenserna av sitt handlande i Börje Ramsbros företag System 3R. Hur man gick tillväga framgår av tre olika rättsutredningar och stämningen till Stockholms tingsrätt som jag tagit del av. Av den senaste rättsutredningen, framtagen av Mårten Schultz som är professor i civilrätt, framgår att Industrifonden enligt Ramsbro, rättsstridigt av hans holdingbolag förvärvat 30.000 aktier i International för 1 (en) kr.

Sedan Ramsbro som är ägare till Holding hos Industrifonden skriftligen hade begärt att få tillbaka sina aktier i International sålde Industrifonden aktierna vidare för 11,5 miljoner kronor.

Holding är numera likviderat. Likvidationen skedde en tid efter det att Ramsbro hos International (som rättsstridigt hade förvärvat aktierna i Holding för 1 krona) hade framställt sina krav på att återfå sina aktier i Holding och den skedde utan att hänsyn togs vare sig till att Holding fortfarande ägdes av Ramsbro och än mindre kring Holdings fordran på Industrifonden för de av sålda aktierna i International.

I Börje Ramsbros fall har således de som stal hans företag gjort sig skyldiga till en obehörig vinst. Den obehöriga vinstprincipen innehåller vissa komponenter som tycks självklara. Till att börja med måste någon ha gjort en vinst. Den skall vidare ha varit obehörig. En tredje komponent som ingår är att vinsten skall ha skett på någon annans bekostnad. Och som en fjärde komponent för att ersättningskrav skall ha framgång torde krävas att den berikande parten inte faller under några ansvarsfrihetsgrunder. Det är dessa komponenter som är Börje Ramsbros utmaning i detta rättsfall.

Förutsättningen i detta rättsfall är således enligt professor Mårten Schultz att Industrifonden skall ha gjort en vinst, att Ramsbro i motsvarande mån skall ha gjort en förlust och att vinsten skall betraktas som obehörig.

I beaktande att Industrifonden kunnat köpa aktierna för 1 krona, och sälja dem vidare för 11,5 miljoner kronor, är min bedömning att den statliga Industrifonden gjort en obehörig vinst. Men den allvarligaste frågan som kvarstår är hur statliga Industrifonden, som påstår sig värna om den svenska företagsamheten tillåts agera tvärtemot, utan att de skyldiga straffas för de grova brott som begås

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Läs vidare:  Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden.

Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida