[Hemsida]


Hur Börje Ramsbro blev bestulen på sitt företag Av Mats Lönnerblad  - 11 febr. 2008

Ett avslöjande exempel på hur bankerna - i maskopi med hemliga affärsbulvaner - lade beslag på företag under den svenska bankkrisen är "System 3R-affären". Under slutet av bankkrisen tvingades Börje Ramsbro bort från sitt livsverk, System 3R- koncernen.

Det skedde den 3 december 1993, utan några förhandlingar, utan ersättning, och utan giltiga förvärvsavtal eller några fullmakter. Exemplet Ramsbro visar hur storbankerna och politikerna under krisen med stöd av bland annat den statliga stiftelsen Industrifonden samverkade för att lägga beslag på annans egendom. Under bankkrisen skedde det oftast genom att vare sig följa den befintliga banklagstiftningen eller den allmänna avtalsrätten enligt svensk lag.

I fallet Börje Ramsbro var det den ökände affärsmannen Håkan Nordquist som förde hemliga förhandlingar med av staten kontrollerade verksamheter och kunde slutligen fullfölja System 3R affären, bakom ryggen på ägaren Börje Ramsbro. Såväl Sparbanken (numera Swedbank) som Nordbanken (numera Nordea) har genom tidigare förlikningsavtal skäligen ersatt Börje Ramsbro för deras inblandning, i denna sällsynt smutsiga affär.

Övriga "ägare": Företagskapital, Industrifonden och Håkan Nordquist har ännu ej erlagt en (1) krona till Börje Ramsbro, trots det bokförda värdet på stöldgodset som var 22.761.253 kronor och marknadsvärdet som var 175.000.000 kronor.

Det var den 3 december 1993 som Börje Ramsbro under hot om omedelbar utpressningskonkurs tvingades underteckna avtalshandlingar, vilka han icke tidigare hade fört några förhandlingar om och var ovetande om vilka förutsättningar som gällde. Avtalshandlingarna tillställdes honom via en faxmaskin placerad hos Sveatornet (Sparbanken Sverige AB) där de nya "ägarna" höll till och förhandlade med bankerna.

Hade Ramsbro inte undertecknat avtalshandlingarna hade moderbolaget System 3R Holding försatts i en förnedrande utpressningskonkurs efter att Sparbanken i Sverige taktiskt den 14 september 1993 valt att icke förlänga ett rullande lån på 25 miljoner kronor. Företaget hade goda säkerheter och hade alltid skött sina åtaganden.

Den påstådda "ägarförändringen" var en ren stöld och förskingring, genomförd av Håkan Nordquist och Företagskapital AB med stöd från den statliga stiftelsen Industrifonden. Stöldgodset, 90.000 pantsatta aktier i System 3R International, fördelades mellan kuppmakaren Håkan Nordquist och hans familj (35.000 st) Företagskapital (25.000 st) och Stiftelsen Industrifonden (30.000 st) för en symbolisk köpeskilling om 1 + 1 + 1 kronor.

Statliga Industrifonden var från första stund delaktiga i planläggningen hur Börje Ramsbro skull fråntas ägandet, vilket framgår av ett protokoll från Företagskapital AB från den 15 november som jag tagit del av.

När Börje Ramsbro äntligen fått klart för sig hur kuppen mot honom kunnat genomföras meddelade han omgående Industrifonden att de förvaltade stulna aktier i System 3R International AB. Då avvecklade Industrifonden genast sina aktier och gjorde en exitvinst på cirka 17.500.000 kronor.

Genom Industrifondens avveckling realiserades värdet på de 30.000 pantsatta aktierna, vilka stiftelsen Industrifonden "förvärvat" för 1 krona, trots att det bokförda värdet var 7.587.000 kronor och marknadsvärdet 58 MSK.

Hur gick då den olovliga avvecklingen av tillgångarna i System 3R Holding till? Genom ett fejkat bolagsstämmoprotokoll, som Håkan Nordquist upprättade lördagen den 4 december 1993 som fördaterades till den 3 december 1993, valdes ny styrelse i System 3R Holding AB. Börje Ramsbro som felaktigt påstås ha varit närvarande har icke deltagit i någon bolagsstämma den 3 eller 4 december 1993, vilket styrks av ekonomidirektören Mats Staffas, som upprättade protokollet den 4 december 1993 på uppdrag av Håkan Nordquist.

Det var med hjälp av bland annat detta protokoll som Företagskapital AB, Industrifonden och Håkan Nordquist kunde lägga beslag på Ramsbros livsverk.

Mot den bakgrunden och den dokumentation som jag tagit del av och som också tillställts Industrifonden, borde den nya styrelsen för Statliga Industrifonden, i stället för att försöka mörka vad som skett, lägga alla pappren på bordet och hjälpa Börje Ramsbro att få en rättmätig ersättning för sitt företag, se till att Håkan Nordquist som varit upphovsmannen till kuppen, Företagskapital och Industrifonden som också har medverkat tvingas återbetala vad de stulit och straffas för sina gärningar.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Mina böcker:
Från bankkris till börskris
Från folkhem till fattigstuga
Nollkoll
Härdsmälta
Falskspel i affärer och politik
Pengarna eller livet

Läs vidare:  Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden.

Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida