Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Stoppa den dolda ekonomiska brottsligheten!
Av Mats Lönnerblad Ledaren  - 20 december 2017

Man borde kunna förvänta sig att statliga myndigheter och verksamheter strikt följer lagen för att föregå med gott exempel. Det var det Börje Ramsbro trodde när han stämde den statliga Stiftelsen Industrifonden.  Dock missbedömde han sig gruvligt. Det har visat sig att Industrifonden inte drog sig för att försvara sig med falsk skriftlig och muntlig bevisning, via oseriösa ombud till vilka Industrifonden outsourcat försvaret.

Tvisten med Industrifonden gällde ersättning för 30.000 aktier i det operativa dotterbolaget System 3R International AB. Dessa hade Industrifonden lagt beslag på för en (1) krona utan att kunna uppvisa något förvärvsavtal eller någon seriös marknadsvärdering. Marknadsvärdet för den aktuella aktieposten inklusive immateriella tillgångar (patent, varumärken mm) uppgick till ca 58 Mkr, vilket var vad Ramsbro hade yrkat.

Min redovisning nedan visar på ett skrämmande exempel hur, Börje Ramsbro, en samhällstillvänd seriös innovatör och entreprenör hamnat i klorna på utpräglade ekobrottslingar, som uppbär staten fulla stöd och går fria. Börje Ramsbro har försökt nå fram till styrelse och ledning för Industrifonden och till näringsdepartementet för att informera om de grova ekonomiska brott han utsatts för. Alla tiger som muren och vägrar ta till sig avslöjanden om grova lagöverträdelser och blir därmed medbrottslingar.

1. Felaktigt domslut

Ramsbro förlorade tvisten och dömdes att bära Industrifondens rättegångskostnad på 4.3 Mkr. Den hade stigit till ca 5 Mkr när betalningen slutligen reglerades efter att Kronofogden hade sålt ut Rambros fastighet. Att domen grundades på falsk skriftlig och muntlig bevisning har vare sig Svea hovrätt eller Högsta domstolen tagit hänsyn till vid Ramsbros begäran om omprövning av målet i hela dess vidd vid i Svea hovrätt.

Industrifondens ledning har inte heller haft något emot att vara delaktig i  ekonomisk brottslighet, utan har låtit ombuden härja fritt. De har i målet hävdat att företaget var värdelöst och att Ramsbro därigenom inte har lidit någon skada. Denna tes har Industrifonden drivit till sin spets och radat upp en hel kedja av falsk muntlig och skriftlig bevisning som domstolen nappade på.

2. Potentiella delägare svek överenskommelsen

Börje Ramsbro hade inbjudit parterna Håkan Nordquist och Företagskapital (då hälftenägt av staten) till vardera ett tredjedelsägande i dotterbolaget System 3R International AB. Men parterna svek överenskommelsen och lierade sig med de krisdrabbade bankerna med vilka de förde hemliga förhandlingar och träffade hemliga avtal för att ensamma ta över System 3R-koncernen. Det var Ramsbros tredjedel som senare av dessa parter "skänkes bort" till Stiftelsen Industrifonden medan Börje Ramsbro fortfarande var ägaren och fick inget veta.

Vid tidpunkten för sveket var stiftelsen Industrifonden förhindrad att förvärva och äga aktier enligt gällande förordning (1993:31) och förvaltningsavtalet med Företagskapital. För att dölja dessa brott och förseelser för Börje Ramsbro har en statliga tjänsteman bluffat och undanhållit sanningen. Läs vidare: Statliga bluffmakare och Företagsstöld med statligt stöd

Sveket grundlades med ett hemligt anbud, en "värdering", från den 12 oktober 1993 som Börje Ramsbro fick kännedom om först augusti 1997 genom ett editionsföreläggande mot Sparbanken i en patenttvist med System 3R International AB.

Industrifondens ombud advokat Hans Bagner, som då var Internationals ombud i mål nr T7-109-95, kände alltså till "värderingen" från den 12 oktober 1993 i dess ursprungliga omfattning, se bilaga  Yttrande med värdering 12 okt. 1993.

Av följebrevet och "värderingens" innehåll framgår med all tydlighet att det är Håkan Nordquist och Företagskapital som är avsändarna och själva ensidigt upprättat "värderingen". Trots detta påstår Industrifonden att Börje Ramsbro upprättat "värderingen"  och då i en förfalskad version enligt redovisning nedan.

3. Urkundsförfalskning

I tvisten med Industrifonden har ombudet Hans Bagner gjort bruk av en förfalskad version av "värderingen" genom att dels utelämna följebrevet, och dels tillföra två nya sidor, se bilaga aktbilaga 234.

Den falska urkunden har åberopats som skriftlig bevisning med påståendet att Börje Ramsbro själv har upprättat denna "värderingen" från den 12 okt. 1993, se bilaga, skriftlig bevisning Industrifonden, citat:

"Värdering av System 3R-koncernen upprättad av Börje Ramsbro"

Under sakframställan, punkt 136, fortsätter falskspelet och Industrifondens framför nu påståendet att "värderingen" är upprättad av Mats Staffas (dåvarande ekonomidirektör i System 3R-koncernen) m.fl., se bilaga falsk sakframställan Industrifonden, citat:

"Enligt värdering den 12 oktober 1993 (som är upprättad av Mats Staffas tillsammans med bl.a. Gunnar Gredenmann och eventuellt Lars-Ove Andersson)"

Under punkt 137 påstås att Ramsbro hade använt "värderingen", se bilaga falsk sakframställan Industrifonden, citat

"Ramsbro använde själv denna värdering och due dilligence-uppgifter i ackordsförhandlingar med bankerna - för att förmå dessa att skriva av lånen eller del av dessa."

Då Börje Ramsbro fick kännedom om "värderingen" först augusti 1997 är det uteslutet att han kunnat föra några förhandlingar med bankerna utifrån "värderingens" innehåll.

Industrifondens falskspel var så övertygande att tingsrätten i domskälen har refererat till den falska urkunden "värderingen", se bilaga se domslut sida 39, citat:

".. Mats Staffas med fleras värdering av International den 12 oktober 1993 - visar också att Koncernen hade en mycket ansträngd finansiella ställning."

Urkundsförfalskningen är grov och har haft som enda avsikt att belasta Börje Ramsbro och hans medarbetare för den förfalskade "värderingen". Industrifonden har därmed kunnat hävda att Börje Ramsbro som ägare skulle ha accepterat detta dokument som värdering  och underlag för ägarförändringen. Det i gång varande lönsamma företaget skulle tas över till substansvärdet, trots att det, enligt en seriös värdering, hade ett marknadsvärde på 175 miljoner kronor.

I domskälen har noterats en vittnesutsaga från ett sakkunnigvittne åberopat av Börje Ramsbro, se domslut sida 39, citat:

"Kjell Öhrström har däremot gjort en annan bedömning och uppgett att Koncernen hade osynliga övervärden i bland annat patent och varumärken. Kjell Öhrström har bedömt att priset för Koncernen i december 1993 vid en ordnad, väl förberedd och internationellt riktad försäljning borde har uppgått till 150-200 miljoner kr."

Av detta framgår att domen är felaktig när en konkursbaserad substansvärdering enligt nedan väger tyngre än en seriöst upprättad värdering av en sakkunnig värderingsman.

4. Konkursbaserad substansvärdering

För att stödja uppfattningen att System 3R-koncernen saknade värde och skulle övertas till substansvärdet vände sig Håkan Nordquist till företagets dåvarande ekonomidirektör Mats Staffas. Han gav denne instruktionen att upprätta en justerad substansvärdering grundad på alternativet att företaget var försatt i konkurs. Detta uppdrag gavs bakom ryggen på Börje Ramsbro och någon kopia fick han ej heller ta del av.

Mats Staffas har sammanfattat uppdraget och resultatet, vilket ger stöd  för grov ekonomisk brottslighet från Håkan Nordquists sida, se bilaga Konkursbaserad substansvärdering

Resultatet av uppdraget mottogs av Håkan Nordquist den 29 oktober 1993 och visade ett konkursbaserat justerat negativt substansvärde/"slaktvärde" på -29.8 till -39.8 miljoner kronor. Detta negativa substansvärde/"slaktvärde" gällde ett nedsläckt företag utan någon som helst hänsyn tagen till de immateriella tillgångarna, företagets framtida utvecklingspotential, globalt etablerad koncern, egen tillverkning, eget produktprogram osv, se vidare företagspresentation System 3R från juni 1994.

5. Nytt anbud till bankerna

Med det konkursbaserade justerade substansvärdet/"slaktvärdet" som grund lämnades nu ett nytt anbud till bankerna representerade av Sveatornet. I det nya anbudet från den 8 november 1993 åberopas det i målet urkundsförfalskade första anbudet som "vårt" från den 12 oktober 1993  samt resultatet av Håkan Nordquists uppdrag om ett konkursbaserat justerat substansvärde/"slaktvärde" från den 29 oktober 1993, se bilaga Anbud 8 november 1993, citat:

"Vårt utgångsläge är

dels vårt tidigare förslag av 1993-10-12
dels revisors granskning 1993-10-29 av koncernens ställning

a) det egna kapitalet per 1993-09-30, -38.988 KSEK, nollställs"

För det första åberopas vårt tidigare förslag av 1993-10-12 som Industrifonden falskeligen hävdat att Börje Ramsbro upprättat och dessutom i en förfalskad version.
För det andra är det ingen granskning från revisorn utan en beställning från Håkan Nordquist av en konkursbaserat justerad substansvärde/"slaktvärde".
För det tredje gäller det inte det egna kapitalet utan ett konkursbaserat justerat substansvärde/"slaktvärde".

I detta anbud framförs ytterligare villkor från Håkan Nordquist och det halvstatliga Företagskapital, vilket ger stöd för grov ekonomiska brottslighet (ocker), se bilaga anbud 8 nov. 1993, citat;

”H Nordqvist och Företagskapital förutsättes att tillsammans i nytt aktiekapital emittera 20 MSEK sedan det gamla aktiekapitalet har nedskrivits till 1 SEK.”

”Ytterligare en förutsättning är att samtliga immaterialrätter – patent, varumärken, produkträttigheter, firma etc – vilka för närvarande tillhör moderbolaget System 3R Holding, utan vederlag överförs till System 3R International.”

Av detta framgår att Håkan Nordquist och Företagskapital skall lägga beslag på aktierna i den igång varande System 3R-koncernen för en krona inklusive immateriella tillgångar och upparbetad goodwill. Det krävdes att de immateriella rättigheterna (patent, varumärken mm) skall överföras utan vederlag från det av Börje Ramsbro hundraprocentigt ägda moderbolaget System 3R Holding AB till dotterbolaget System 3R International AB, vilket de nya ägarna skulle överta för 1 krona. System 3R-koncernens verkliga marknadsvärde vid tidpunkten uppgick till ca 175 Mkr. Efter några år såldes samma företag vidare för ca 325 miljoner kronor.

6. Hemligt avtal

Villkoren från det nya anbudet infördes i ett hemligt avtal mellan bankerna, Håkan Nordquist och Företagskapital. Det upprättas under hösten 1993 och undertecknades den 3 december 1993 utan Börje Ramsbros medverkan eller kännedom. Först den 15 november 1994 fick Börje Ramsbro kännedom om det hemliga avtalet genom Sparbankens försorg, se bilaga Hemligt avtal 3 december 1993

Hela upplägget och agerandet mot ägaren Börje Ramsbro är inget annat än grov ekonomisk brottslighet (svek och ocker), som rättssamhället inte rår på när det skyddas av staten.

Inte bara Börje Ramsbro blev lurad och bedragen av Håkan Nordquist utan även bankerna, som tvingades till omfattande nedskrivning av krediter. Trots dessa nedskrivningar har de båda involverade bankerna ingått förlikningar med Börje Ramsbro och erlagt kännbara skadestånd för deras medverkan till vad som kan beskrivas som en ren kapning av System 3R-Koncernen. Inga panter var uppsagda eller tagna i anspråk och trots detta har det träffats ett hemligt avtal med nya ägare om att förvärva hela System 3R-koncernen för en (1) krona. Detta trots marknadsvärdet ca 175 Mkr. Efter några såldes företaget vidare för ca 325 Mkr.

Den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden har, i den aktuella tvisten, köpt sig fria från ansvar genom att anlita ett ombud, dvs advokat Hans Bagner, som inte tar hänsyn till sanningen. Det viktigaste för detta ombud var, och är, att privatpersonen Börje Ramsbro inte skulle vinna framgång. Då skulle han ju kunna ha fått energi och ekonomiska medel för att ta sig an huvudpersonen i "System 3R-skandalen", Håkan Nordquist. Honom har Hans Bagner försvarat sedan 1994.

7. Öppet avtal - "Skenavtal"

Efter att Håkan Nordquist och Företagskapital undertecknat det hemliga avtalet om förvärv av System 3R-koncernen upprättade de ett öppet avtal som sedan visat sig vara ett "skenavtal" för att dölja affärsupplägget med bankerna. Fredagen den 3 december 1993 ca kl 16.30 mottog Börje Ramsbro ett fax innehållande avtalshandlingar, vilka han inte fört några som helst förhandlingar om vad avser villkor och omfattning. Under hot om konkurs av moderbolaget System 3R Holding AB undertecknas avtalen och returneras med vändande fax. Se Fax från Sveatornet/Hans Dirtoft

"Skenavtalen" har upprättats i samverkan med Sveatornet/Sparbanken och framställts genom "klipp- och klistrametoden". Det har senare framkommit att "skenavtalen" är ogiltiga då kännedom om det hemliga avtalet är en förutsättning för giltighet, vilket framgår av brevet från Bankledningen i Sparbanken.

8. Svek och dubbelmoral från staten

Att statligt kontrollerade verksamheter som Stiftelsen Industrifonden och myndigheten Vinnova (vars generaldirektör hela tiden har suttit som styrelseordförande i Industrifonden) kan nedlåta sig till att anlita en advokat som på falska grunder processar ihjäl en samhällstillvänd innovatör och entreprenör är obegripligt, och katastrofalt för statens trovärdighet. Det visar också på att staten inte har förstått värdet av att vårda och värna om innovatörer och entreprenörer, trots att det är styrkt att just dessa grupper är grunden till den svenska välfärden.

Samtidigt som staten satsar omfattande resurser på att upplysa små och medelstora företag om värdet av immateriella tillgångar, finns det alltså statliga verksamheter som Stiftelsen Industrifonden och Vinnova som, i tvisten med Börje Ramsbro, undanhåller samtliga immateriella tillgångar inkl. patent, varumärken mm. värda över 100 miljoner kronor. Detta är inget annat än svek och dubbelmoral från staten, se vidare  Bluff och svek från Damberg.

9. Resning

Då tingsrättens dom vilar på falsk skriftlig och muntlig bevisning som varit helt avgörande för målets utgång är kraven uppfyllda för resning och omprövning av målet i hela dess vidd enligt gällande lagstiftning RB 58 kap 1§. Börje Ramsbro har begärt resning. Läs vidare inlaga till Högsta Domstolen.

10. Certifiering och kontroll

Det krävs ett uppvaknande från staten och inom rättssystemet för att stoppa den dolda ekonomiska brottsligheten, vilken tillgriper alla till buds stående medel för att rättsvidrigt lägga beslag på annans egendom och intellektuella skapelser.

För att rädda det svenska näringslivet till svenskarna finns det ett akut behov av en certifiering och en adekvat uppföljning och kontroll av riskkapitalister/klippare, likson av  advokater/jurister som mer ser till den egna plånboken än lagboken. Domstolar som skall döma i tvister som gäller intrång på innovatörers och entreprenörers egendom och immateriella rättigheter måste ledas av speciella certifierade domare för att kunna komma tillrätta med missförhållanden som nu råder och ge en likhet inför lagen.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges bankkunders riksförbund

Lä svidare:
Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!

Skampåle för rättvisans skull


 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida