[Hemsida]


Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson

Komplett: Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson (pdf)

Förtydligande

I rättsutlåtandet, på sidan 6, finns följande text, citat:

"Småföretagarfonden upplöstes under mitten av 1990-talet och alla dess skulder och tillgångar, däribland aktierna i International, överfördes till Industrifonden. Industrifonden sålde år 1999 sina aktier i International till Nordquist och Företagskapital. Enligt Industrifondens årsredovisning 1999/2000 betalade Nordquist och Företagskapital 17,5 MSEK för Industrifondens aktier i International. Därigenom omfattade alltså Nordquists och Företagskapitals innehav samtliga aktier i International."

Fakta enligt ovan överensstämmer inte helt med de verkliga omständigheterna enligt följande:

Samtliga tillgångar i Stiftelsen Småföretagarfonden överfördes till Stiftelsen Industrifonden den 31 december 1993, varefter Industrifonden formellt ägde samtliga tillgångar fr.o.m. den 1 januari 1994.

Stiftelsen Småföretagarfonden hade inte förvärvat några aktier i System 3R, ej heller förelåg något beslut om att förvärva befintliga aktier i System 3R.

Den 3 december 1993 har följande noterats i ett protokoll från Företagskapital AB, citat:

"Arbetsutskottet beslöt godkänna investeringen om totalt 12 Mkr att delas lika mellan Företagskapital och Stiftelsen Småföretagarfonden och motsvara 60 % av aktierna i företaget."

Med detta åsyftas 60 % av en beslutad nyemission, inte i befintliga aktier, vilket också styrks genom senare beslut i extra bolagsstämma.

Läs vidare: Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden

Bankrättsföreningen


Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida