Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Ocker
Av Börje Ramsbro - 13 mars 2017

Om ocker i avtalslagen (31 §) och brottsbalken (9 kap 5 §)

Enligt avtalslagens 31 § gäller, citat: "Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag inte skall utgå, vare rättshandlingen, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade."

I brottsbalken 9 kap 5 § gäller citat: "Den som vid avtal eller någon annan rättshandling begagnar sig av någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till vederlaget eller för vilken vederlag inte skall utgå, döms för ocker till böter eller fängelse i högst två år."

Att under hot om konkurs tvinga till sig ett företag för 1 kr fast det i verkligheten hade ett marknadsvärde på cirka 175 Mkr är ocker och leder till ogiltiga avtal och fängelsestraff.

Detta är just vad "System 3R-skandalen" handlar om.  All bevisning finns som styrker grovt ocker under högst brottsliga omständigheter. Detta är också vad tvisten med den statliga Stiftelsen Industrifonden handlar om och det är anledningen till att målet nu befinner sig i Högsta domstolen.

Det har visat sig att Industrifonden i tingsrätten åberopat falska och förfalskade dokument samt vittnen som lämnat osanna uppgifter (begått mened). Det har nu resulterat i att jag lämnat in en klagan över domvilla till Högsta domstolen med begäran om resning och omprövning av målet i Svea hovrätt,

Staten/näringsdepartementet har full kontroll över Stiftelsen Industrifonden genom egna representanter i styrelsen och för övrigt också tillsatt samtliga styrelseledamöter. Generaldirektören, Charlotte Brogren, för myndigheten Vinnova (Verket för innovationssystem) är styrelseordförande i Industrifonden och därtill finns ett kansliråd från näringsdepartementet i styrelsen.

Detta faktum har föranlett mig att upprepat försöka uppmärksamma den grova brottslighet, som har resulterat i "System 3R-skandalen". Tyvärr har det så här långt inte resulterat i någon framgång,  styrelse och ledning gömmer sig bakom ombuden trots dessas oseriösa processföring. Nedan görs ett nytt försök med uppmaning till styrelseordförande Charlotte Brogren att ta sitt ansvar och respektera Regeringsbeslut I4 N2016/02167/IF om de immateriella tillgångarnas värde och betydelse, inte minst i min tvist med Industrifonden. Avbildad: Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova.

Under mellantiden rekommenderar jag styrelse och ledning inom såväl Vinnova som Industrifonden att ta del av en detaljerad redovisning av vad de materiella och immateriella tillgångarna omfattas av i ett igång varande företag. Exemplet är hämtat från System 3R-koncernen. Läs vidare Ett företags totala marknadsvärde

Det är är detta företag som jag kräver skälig ersättning för vilket staten motverkar med alla till buds stående medel. Det kanske kan vara något att ägna en tanke åt innan svar lämnas på mejl nedan?

Hälsning

Börje Ramsbro
Innovatör och entreprenör
Grundare av System 3R-koncernen
Mailsvar den 13 mars 2017 kl 14:31


 

Mail:

Ãmne: Tvisten Börje Ramsbro vs Stiftelsen Industrifonden
Från: Börje Ramsbro <3r@5d-academy.se>
Datum: 2017-03-09 16:40
Till: vinnova@vinnova.se

Att: Charlotte Brogren, generaldirektör

Bästa Charlotte!

Jag har upprepade gånger påkallat din uppmärksamhet i rollen som generaldirektör för Vinnova och som styrelseordförande för Stiftelsen Industrifonden, utan att få till stånd en saklig dialog. Anledningen till mina kontakter är de grova lagbrott som förekommit och förekommer i den s.k. "System 3R-skandalen", vilka resulterat i min stämning av Industrifonden. Processen pågår fortfarande i form av Klagan över domvilla. Se bilaga 1.

Mitt senaste försök till kontakt, den 23 januari 2017, resulterade ej heller i någon öppning. Det blev bara ett svar liknande ”goddag yxskaft” från Industrifondens ombud, se mail från ombuden, bilaga 2.

Dessa ombud saknar jag allt förtroende för efter deras form av processföring, med åberopande av falska och förfalskade urkunder och vittnen som lämnar osanna utsagor. Du har redan all information om detta. Trots det hänvisar du till ombuden, vilket inte kan vara förenligt med ditt ansvar som generaldirektör för Vinnova och som styrelseordförande för den av staten etablerade Stiftelsen Industrifonden.

I detta sammanhang åberopar jag Förvaltningslagen 1986:223, citat:

"Ombud och biträde
9 § Den som för talan i ett ärende får anlita ombud eller biträde. Den som har ombud skall dock medverka personligen, om myndigheten begär det.

Visar ett ombud eller biträde oskicklighet eller oförstånd eller är han olämplig på något annat sätt, får myndigheten avvisa honom som ombud eller biträde i ärendet.

En myndighets beslut att avvisa ett ombud eller biträde får överklagas särskilt och då i samma ordning som det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet."

Industrifondens ombud har uppträtt mycket oskickligt och lagstridigt.

Jag utgår från att du bär det yttersta ansvaret för verksamheterna inom Vinnova, tillsammans med dess styrelseledamöter, och inom Industrifonden. Det torde innebära att mot staten säkerställa att lagar, förordningar och stadgar inom dessa verksamheter efterlevs i alla avseenden. Därtill borde det innefatta att försäkra oss medborgare att god moral, etik och samhällsansvar genomsyrar dina ansvarsområden.

Självfallet blir jag besviken när du hänvisar till dem som begår brotten i stället för att själv engagera dig och vidta nödvändiga åtgärder för att städa upp. Det är inte enbart jag som anser agerandet näst intill absurt.

I din roll som generaldirektör för Vinnova gäller att de immateriella tillgångarna utgör 80% av ett företags marknadsvärde. Se bilaga 3

I din roll som styrelsens ordförande i Industrifonden hävdar du, via ombuden, att de immateriella tillgångarna/rättigheterna har värdet "kostnadsfritt" dvs 0%. Detta är vad som framgår av ett hemligt avtal träffat mellan bankerna och de parter, Företagskapital/Industrifonden och Håkan Nordquist, vilka kapade min företagsgrupp System 3R-koncernen. Se bifogat utdrag ur hemligt avtal punkt 3.2, bilaga 4.

Du och Industrifondens ledning har inte lagt två fingrar i kors för att rätta till de brott som har begåtts.

I detta fall medverkar du till att värden för över hundra (100) miljoner kronor har förskingrats och fråntagits mig utan någon som helst ersättning. Detta kan inte vara förenligt med den verksamhet som Vinnova och Industrifonden har att ansvara för, på uppdrag av staten, för att stödja landets innovatörer och entreprenörer.

Än en gång vädjar jag till dig, som utsedd av staten/regeringen, att ta ditt ansvar på allvar. Jag vädjar till dig att vidta lämpliga åtgärder och försäkra dig om att Industrifonden i den pågående tvisten garanterar mig en rättmätig ersättning för de immateriella rättigheterna/tillgångarna enligt vad Vinnova fått i uppdrag att sprida kunskap om.

Det borde ligga i ditt, och hela landets, intresse att vi innovatörer och entreprenörer blir seriöst bemötta i rättsliga sammanhang och inte utsätts för rena "hästhandlarfasoner" enligt vad som bl.a. framgår av bifogat material och tidigare till dig överlämnat material.

Hör med intresse ifrån dig. Jag vill dock inte se en upprepning i form av hänvisning till ombuden, utan ett fullt ansvarstagande från din sida.

Självfallet står jag till förfogande för mer information.

Med vänlig hälsning

Börje Ramsbro

CC:
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
Anders Slettengren, VD Stiftelsen Industrifonden

Bilagor:
1. Klagan över domvilla, komplettering mål nr: Ö 5195-16
2. Mejl från Industrifondens ombud, 2017-01-24
3. Immateriella tillgångar 80%
4. Utdrag ur hemligt avtal, 1993-12-03

 


Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning 

Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida