[Hemsida]  


Rena rama stölden
Av Mats Lönnerblad  - 30 november 2005

Den svenska bankkrisen 1987 - 1993, som ledde till att ca 60.000 företag offrades och att 400.000 arbetsplatser gick förlorade i en rena vilda västern yran, bara för att rädda de konkursmässiga krisbankerna, har satt stora spår i den svenska ekonomin som kommer att ta lång tid att läka.

Bland de som drabbades fanns hela styrelsen i Bankrättsföreningen. Själv förlorade jag mina fem bolag, åtta fastigheter i Köpenhamn, och några kommersiella bostadsrätter i Stockholm i kuppen. Ingvar Axelsson och Börje Ramsbro som också förlorade sina företag, hade i likhet med mig drivit varsitt av sina bolag i ett kvarts sekel. Det var denna orättfärdiga behandling som fick oss alla tre att tillsammans starta Bankrättsföreningen 1996, och mig själv att sedan skriva fyra böcker om eländet.

Låt mig därför få berätta hur det gick till när en av oss i styrelsen förlorade sitt företag. I slutet av krisen tvingades och under hot om konkurs Börje Ramsbro att underteckna avtalshandlingar, vilka hade tillställts honom via fax fredagen den 3 december 1993. Faxet fick han strax före kl 17.00. Utan några föregående förhandlingar.

Faxet var avsänt från Sveatornet (resterna av det kollapsade Första Sparbanken) där nya ägare satt i förhandlingar med bankerna (Sparbanken och Nordbanken) om att överta Ramsbros företag. För att förhindra en taktisk "klipparkonkurs" tvingades Börje Ramsbro underteckna avtalet och returnerad detsamma via fax. Dagen efter lämnade han sitt livsverk och har därefter inte satt sin fot i företaget.

Bakgrunden varför man via förhandlingar med bankerna ville åt företaget förtjänar också att berättas: Ramsbro hade erbjudit privatpersonen Håkan Nordquist och venturekapitalföretaget Företagskapital AB att köpa in sig med vardera en tredjedel i det operativa dotterbolaget System 3R International AB.

Överenskommelsen introducerades bl a för marknadsbolagen i Japan och USA vid ett personligt möte i Stockholm den 22 september 1993, vilket gav stöd till den presenterade ägarförändringen. Vad Börje Ramsbro inte kunde föreställa sig var att de potentiella delägarna från första stund passade på att utnyttja bankkrisen för sin egen vinning. De hade bestämt sig för att lägga beslag på hela företaget, utan att betala vad det var vårt.

Hittills har också kuppen lyckats. Plötsligt påstod Håkan Nordquist, Företagskapital AB (ägt av Atle AB) och Stiftelsen Industrifonden (kontrollerad av Näringsdepartementet) att de var ägare till Ramsbros företagsgrupp utan att de erlagt en krona till ägaren. Börje Ramsbro bestämde sig då att gå till botten med ärandet och ta reda på hur det juridiskt kunde vara möjligt att ta över hans företag, utan att det fanns någon förvärvsavtal, utan någon fullmakt och utan att behöva följa gällande lagstiftning för pantrealisation.

I ett första närmande till de nya "ägarna" fick Ramsbro vid flera tillfällen beskedet att de hade förvärvat hans företag från bankerna. Bankerna kontaktades, varefter det ca ett år senare framkom ett hemligt avtal upprättat den 3 december 1993, mellan bankerna och de nya "ägarna".

Enligt det hemliga avtalet skulle de nya "ägarna" samma dag förvärva 10 procent av aktierna i det av Börje Ramsbro 100-procentigt ägda moderbolaget System 3R Holding AB och därefter resterande 90 procent senast under januari 1994. Förvärvet skulle ske direkt från Ramsbro och inte från bankerna.

Den hemliga överenskommelsen med bankerna har icke fullföljts då något förvärv från Börje Ramsbro aldrig har skett. Trots detta satte sig de nya "ägarna" i styrelsen för moderbolaget System 3R Holding AB den 4 december 1993. "Ägarna" rensade sedan moderbolaget på alla dess tillgångar, aktier och immateriella rättigheter värda cirka 175 miljoner kronor, och överförde dessa till sig själva för totalt 3 kronor.

Avtalssituationen blev mycket komplicerad då de inte bara skulle frånta Ramsbro företaget, utan någon ersättning. De skulle också lura bankerna att bevilja omfattande nedskrivningar av lån, samtidigt som de genom att driva det operativa dotterbolaget System 3R International AB, skulle kunna tillskansa sig skattefördelar genom ett underskottsavdrag.

Trots att Börje Ramsbro informerade ledningen för det dåvarande börsföretaget Atle AB att de förvaltade stulna aktier i System 3R International AB, såldes företaget vidare till det schwietziska verkstadsföretaget Agie Charmilles Group för ca 350 miljoner kronor. Atle gjorde själv en "exitvinst" på 63 miljoner kronor för sina 34 % enligt ett pressmeddelande från den 25 april 2001.

Innan den olagliga utförsäljningen informerade Börje Ramsbro också ledningen för Stiftelsen Industrifonden om att de också förvaltade stulna aktier. Detta resulterade bara i att de sålde ut sitt ägande till de övriga två "delägarna" och passade på att göra ett klipp på 17.5 miljoner kronor.

I detta sammanhang bör noteras att Ramsbro aldrig under sin uppbyggnad och utveckling av företagsgruppen anlitat Stiftelsen Industrifonden. Trots detta var de inte beredda att medverka till ett rättvist bemötande av den rättmätige ägaren. Det egna "klippet" gick före rättvisan.

Först nu har det slutligen framkommit att det aldrig har gjorts något giltigt förvärv av aktierna i moderbolaget System 3R Holding AB, enligt det hemliga avtalet som tidigare hävdats har nu Börje Ramsbro återtagit ägandet av detta företag jämte dess dåvarande tillgångar, 90.000 aktier i det operativa dotterbolaget System 3R International AB samt rätten till firmanamnet System 3R mm. Beslut om återtagande överlämnades till System 3R International AB i Vällingby den 24 oktober 2005.

Beslutet om återtagandet har tagits efter att Börje Ramsbro icke kunnat komma till en fredlig uppgörelse med de parter som ursprungligen lade beslag på företaget utan att följa gällande avtalsrätt och lag. Hittills har Börje Ramsbro kunnat träffat förlikning med Swedbank (dåvarande Sparbanken Sverige AB) och Nordea (dåvarande Nordbanken AB) om ett begränsat skadestånd. Dessa förlikningar berör inte denna affär.

Håkan Nordquist med familj, som gjort en exitvinst på cirka 200 miljoner genom att råna Ramsbro har avvisat varje form av förlikning, trots att det numera framkommit att det är han som varit den drivande kraften bakom det olagliga övertagande av Ramsbros tillgångar.

System 3R etablerades World Wide med egna marknadsbolag av Börje Ramsbro, vilka fortfarande finns kvar. När Börje Ramsbro tvingades bort från sitt livsverk omsatte det ca 300 mkr och hade ca 300 anställda.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen
Ordförande i Sveriges Bankkunders Riksförbund

Läs vidare:  Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden.

Bankrättsföreningen