Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Varning för mytomaner

   Att anklaga någon för att vara mytoman krävs att man har mycket på fötterna. Det är just vad jag har och mer där till. Den person, Håkan Nordquist, som jag erbjöd ett generöst delägande i System 3R-Koncernen har visat sig vara en tvättäkta mytoman. Han ljuger i alla sammanhang. Inte bara som vittne i domstolar utan han producerar dokument som avslöjar den sjukliga lögnaktigheten. Nu finns det ingen annan utväg för Håkan Nordquist än att se sanningen i vitögat och ställa allt till rätta. Mitt avsnitt, 52 Efterlysning, vädjar jag till Håkan Nordquist träda fram och göra rätt för sig.

Börje Ramsbro
Grundare och fd ägare till
System 3R-Koncernen


52. Efterlysning

   Det förefaller som om inte ens Håkan Nordquist själv har en aning hur han blev delägare i System 3R-koncernen. Han har lämnat en rad olika versioner som alla är bluff och båg.
   Enligt bilaga 98 punkt 6 hävdade Håkan att han förvärvat företaget av bankerna, vilket förstås inte stämmer enligt tillgängliga dokument, se avsnitt 50. Avbildad Håkan Nordquist
   I ett brev till mig den 13 juli 1994 fortsatte han spela med bluff och båg för att dölja det som har visat sig vara en ren stöld av System 3R-koncernen, bilaga 100, citat:

”Har Du anspråk på bankerna eller Företagskapital AB får Du ta upp detta med dem. Jag har inget som helst att skaffa med att bankerna till sist tog in sin pant och realiserade den och jag har aldrig haft något avtal med Dig annat än det av 3/12/93”

   Detta svar lämnade Håkan innan jag den 22 november 1994 fått kännedom om det hemliga avtalet, vilket visade sig att han även här bluffade i flera avseenden.
   I det hemliga avtalet som under hösten 1993 upprättades med bankerna, se bilaga 12 punkt 3.1 avsnitt 25, gällde att Håkan Nordquist och Företagskapital skulle förvärva samtliga aktier i moderbolaget System 3R Holding AB direkt från mig. Aktierna i Holding låg i depå från och med den första januari 1994 och var ej pantsatta. Här var det inte en fråga om någon realisation av någon pant. Alltså bluff och båg.
   Några aktier i Holding har aldrig förvärvats från mig, vilket framgår av aktieboken, bilaga 60 avsnitt 43. Jag har inte tecknat något aktieöverlåtelseavtal med Håkan eller någon annan vad avser aktierna i Holding.
   Ur en bifogad garanti till det hemliga avtalet, riktad till Sparbanken den 3 december 1993, gällde följande, bilaga 12 avsnitt 25, citat:

”Vi garanterar härmed att vi senast i januari 1994 dels kommer att ha förvärvat 100% av aktierna i System 3R International AB, dels kommer att ha fullgjort kapitaltillskottet om 20 Mkr enligt avtal 1993-12-03.

   Ej heller här finns spår av att bankerna tagit in sin pant och realiserat den. Realisation av pant är en sak som är hårt reglerad för bankerna, bilaga 101 punkt 6
   När det gäller aktier i International beslutade den icke beslutsmässiga falska styrelsen att avveckla Holdings aktier i International till styrelsens medlemmar för totalt 3 kr, bilaga 17 avsnitt 28. Detta skedde medan jag ägde Holding till hundra procent, och utan att jag var informerad. Håkan har även bluffat med värderingen av Internationals aktier, se bilaga 10 avsnitt 23.
   Jag hade inte lämnat fullmakt till någon part i det hemliga avtalet. Och som framgår friskrev sig bankerna sig helt enligt följande, bilaga 12 punkt 3.4 avsnitt 25, citat:

”Nordquists och Företagskapitals förvärv av aktierna i Holding sker enligt 3.1 utan någon säljargaranti. Nordquist och Företagskapital är väl förtrogna med International och friskriver härigenom Sparbanken och Nordbanken från varje ansvar för bolagets skick och ställning.”

   Här finns inte heller några spår av att bankerna tagit in någon pant och realiserat den. Allt slutade med en papperskonstruktion grundat på önsketänkande och bristande respekt för annans egendom och rättigheter. Alltså en ren företagsstöld planerad och genomdriven av Håkan Nordquist. Se avsnitt 26. De båda bankerna har tagit sitt ansvar och träffat förlikningar, se avsnitt 19 och avsnitt 20.

Efterlysning

   Än en gång sänder jag ut en efterlysning till Håkan Nordquist. Träd fram och ställ allt till rätta! Endast Håkan Nordquist som huvudperson kan förklara hur hans familj har kunnat göra en exitvinst på ca 180.000.000 kr (180 Mkr). (Not). Några aktieöverlåtelseavtal finns inte tecknade med mig som hundraprocentig ägare till moderbolaget System 3R Holding AB. Allt förefaller vila på bluff och båg.
   Träd fram Håkan Nordquist och ta ditt ansvar! Skänk bröderna i Timmermansorden och dina närmaste en tanke och följ mottot: Gudsfruktan och människokärlek.

Börje Ramsbro
Innovators matter more than ever

Not: Aktiebok för System 3R International AB. Posterna Campro Tooling AB, Rimusi Ltd och Rimusi Ltd Cypern tillhör familjen Håkan Nordquist.

Läs vidare: Varning för företagspirater.

Besökare:
 

Tack för besöket och välkommen åter!