[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Editionsförhöret inställdes med kort varsel

 

Mål nr T9569-01; Mats Lönnerblad ./. Nordea Bank Sverige AB (pub!)

Såsom ombud för Nordea får jag hemställa att det i målet utsatta editionsförhöret den 13 mars 2003 ställs in och som skäl härför åberopas följande.

Tingsrätten har i sitt beslut angivit att editionsförhören skall ske för att pröva frågan om skyldighet för Nordea att förete det påstådda registret, och sina skäl för beslutet bl a angivit att del av detta synes redan ha getts in till tingsrätten, aktbilaga 7, och att banken förnekat att det finns ytterligare delar av registret hos banken.

Följande har framkommit. I mål nr T 3014-98 vid Södra Roslags tingsrätt, i vilket Nordea, biträtts av advokat Gunnar Brolin, för talan mot Marie Sennton, har jur kand Thorsten Sennton såsom ombud för svaranden, ingivit ett register omfattande totalt 342 sidor och vars sida 257 överensstämmer med aktbilaga 7 i förevarande mål. Vid undertecknads kontakt med advokat Gunnar Brolin har framkommit att han i sin egenskap av bankens ombud i det målet vid något tidigare tillfälle överlämnat en kopia till banken av det register Torsten Sennton ingav i målet. Vidare uppger advokat Gunnar Brolin att även i mål nr T 1806-99 vid Östersunds tingsrätt, i vilket Nordea för talan mot Thorsten Sennton, har svaranden ingivit kopia av samma register.

På grundval av uppgifter från advokat Gunnar Brolin förefaller det uppenbart att aktbilaga 7 i förevarande mål utgör del av det register Thorsten Sennton indirekt försett Nordea med.

Det skall framhållas att detta register inte har något som helst samband med de uppgifter om företag och personer banken redovisat i skrivelsen 1998-05-27 till Datainspektionen, aktbilaga 47, vilket påpekats i tidigare skrifter från banken i målet. Tidigare har också i skrift 2002-03-08 banken förklarat att banken inte har någon erinran mot att Mats Lönnerblad får ta del av de uppgifter som förekommer om honom i den uppgiftssamling som finns på banken och som redovisats för Datainspektionen, vilket dock Mats Lönnerblad inte visat något intresse av.

Vidare skall understrykas att banken varken upprättat eller på något sätt medverkat till uppkomsten av det register som mottagits från Thorsten Sennton.

Kopia i två exemplar av det register advokat Gunnar Brolin sålunda överlämnat till banken, inges härmed. Det påstådda registret kan därmed företes för Mats Lönnerblad och något behov av editionsförhör finns därför inte.

 Stockholm som ovan

 Henrik Wetzenstein

 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida