[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Stämning mot Nordbanken för förande av olovligt register - "Dödskallelistan"

STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL Aktbil 22
Rotel 407 2001-10-25 Mål nr T 9569-01
Avd 4 Muntlig förberedelse
i Stockholm Tid: 13:15 - 13:45

 

RÄTTEN
rådmannen Gunnar Holmgren

PROTOKOLLFÖRARE
tingsnotarien Maria Lilja

PARTER

Kärande
Mats Lönnerblad, 430207-3095 
Blekingegatan 28 
118 56 STOCKHOLM 
Närvarande personligen jämte

Ombud:
advokaten Carl-Johan Vahlén 
Legio Advokatfirma AB 
Box 5779 
114 87 STOCKHOLM

Svarande
Nordbanken AB (publ), 502010-5523 
105 71 STOCKHOLM 
Närvarande genom ombud

Ombud:
Håkan Petrelius 
Nordbanken AB 
105 71 STOCKHOLM

SAKEN
Skadestånd


Sida 2

YRKANDEN

Carl-Johan Vahlén: Mats Lönnerblad yrkar att tingsrätten skall förplikta Nordbanken att utge 50.000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 5 juli 2001 till dess full betalning sker.

Håkan Petrelius: Nordbanken bestrider yrkandet. Det yrkade beloppet kan ej vitsordas. Yrkad ränta vitsordas.

GRUNDER

Carl-Johan Vahlén: Grunden för yrkandet är att Nordbanken fört ett olovligt register eller en lista där Mats Lönnerblad finns upptagen. Listan innehåller kränkande uppgifter om honom. För Nordbankens register gäller samma regler som för övriga register som förs av kreditupplysningsföretag. Banktjänsteman svarar för hanteringen av listan och Nordbanken ansvarar för sin personal. Om ett företag lämnar ut uppgifter av sådan art som inte får förekomma i registret eller som annars kan antas vara felaktiga blir företaget skadeståndsskyldigt. Enligt kreditupplysningslagen och datalagen får kränkande uppgifter inte förekomma i register. Den som har blivit utsatt har då rätt till ersättning för kränkningen. Personuppgiftslagen är inte aktuell eftersom listan upprättades före 1998. Han kan för dagen ej ange tillämpliga lagrum i de angivna lagarna.

I andra hand menar Mats Lönnerblad att upprättandet av listan är förtal och han är därför berättigad till skadestånd på grund av brottslig gärning.

Skadeståndet har beräknats enligt den taxa som kreditupplysningscentralen tillämpar när ett företag lämnat en felaktig uppgift i sitt kreditregister.

Kvittning mot Mats Lönnerblads skulder till Nordbanken är inte möjligt eftersom skadeståndet är en ideell ersättning.

Håkan Petrelius: Det finns ingen lista av det aktuella slaget hos Nordbanken, Nordbanken har varken medverkat till att upprätta någon sådan lista eller själv upprättat någon lista.

Sida 3

SAKOMSTÄNDIGHETER

Carl-Johan Vahlén: Bakgrunden till tvisten är att Nordbanken upprättat en lista som innehåller kränkande uppgifter om Mats Lönnerdal. Enligt listan har Mats Lönnerblad kontakter med en person som är aktiv och farlig.

Mats Lönnerblad vet inte när listan skulle ha upprättats, men troligtvis upprättades den år 1990. Listan har omarbetats ett antal gånger och enligt uppgift skall den finnas kvar än idag. Nordbanken måste ha medverkat till att upprätta listan eftersom samtliga 3.000 personer som finns med på listan har varit kunder hos Nordbanken. Den enda organisation som kunnat känna till uppgifterna i listan är Nordbanken. Nordbanken har i vart fall varit oaktsam genom att vidareförmedla uppgifterna. I målet bör tillämpas en omvänd bevisbörda vilket innebär, att om inte Nordbanken kan exculpera sig genom att förklara hur uppgifterna kunnat lämna banken på ett naturligt sätt utan att Nordbanken har hjälpt till, bör tingsrätten anse att Nordbanken har medverkat till upprättandet av listan. En graverande omständighet för Nordbanken är att den har ansökt om tillstånd för att få upprätta en lista av liknande slag som den nu aktuella.

Listan har spritts till polis, domstolar och andra banker. Den är allmänt spridd på samma sätt som Kreditupplysningscentralens register.

Håkan Petrelius: Det är käranden som har bevisbördan för att Nordbanken skall ha upprättat den aktuella listan eller vidareförmedlat uppgifter om den. Nordbanken vidhåller att skadeståndet är en kvittningsgill motfordran.

På grund av uppgifter i media om att listor skulle cirkulera hos bankerna gjorde Datainspektionen en undersökning 1998. Det kunde då konstateras att det inte framkommit något som tydde på att banken handlat olagligt. Han känner inte idag till om Nordbanken har ansökt om att få upprätta en lista av aktuellt slag.

Ordföranden frågar efter möjligheten att nå en förlikning, men parterna uppger att de står långt ifrån varandra.

Sida 4

MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING

Det antecknas att Mats Lönnerblad hemställer att målet skall avgöras av tre domare

men

Nordbanken anser att det är tillräckligt med en domare.

Förberedelsen förklaras avslutad varvid tingsrätten i samråd med parterna avkunnar följande

BESLUT

Mats Lönnerblad skall inkomma med slutlig bevisuppgift samt precisera grunden för käromålet med angivande av tillämpliga lagrum senast fredagen den 23 november 2001.

Maria Lilja Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida