[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Stämning mot Nordbanken för förande av olovligt register - "Dödskallelistan"

STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL Aktbil 57
Rotel 407 2001-12-11 Mål nr T 9569-01
Avd 4 Stockholm

Handläggning i parternas utevaro

RÄTTEN
Rådmannen Gunnar Holmgren

PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Maria Lilja

PARTER

Kärande
Mats Lönnerblad, 430207-3095 
Blekingegatan 28, 118 56 STOCKHOLM 

Ombud:
Advokaten Carl-Johan Vahlén, Legio Advokatfirma AB 
Box 5779, 114 87 STOCKHOLM

Svarande
Nordbanken AB (publ), 502010-5523 
105 71 STOCKHOLM 

Ombud:
Håkan Petrelius 
Nordbanken AB 
105 71 STOCKHOLM

SAKEN
Skadestånd; nu fråga om editionsförhör enligt 38 kap. 4 § rättegångsbalken


Mats Lönnerblad har i ansökan om stämning yrkat att tingsrätten skall förplikta Nordea Bank Sverige AB (Nordea) att till honom erlägga 50.000 kr jämte ränta och kostnader. Yrkandet avser skadestånd med påstående att Nordea i strid med kreditupplysningslagen och datalagen troligen år 1990 fört eller medverkat till att föra ett olagligt register, i vilket det har förts in oriktiga och kränkande uppgifter om honom. Han har vidare påstått att banken uppsåtligen eller av oaktsamhet vidareförmedlat uppgifter ur registret om honom eller i vart fall misslyckats med att hindra att uppgifterna läckt ut. I andra hand har han hävdat att Nordeas handlande utgör

Sida 2 (4)

förtal och att hans talan således grundas på brott som har begåtts av anställda för vilka banken svarar.

Nordea har bestritt bifall till käromålet.

Mats Lönnerblad har tidigare ansökt om editionsföreläggande för Nordea med skyldighet för banken att utge hans kreditakter avseende vissa sökta krediter. Tingsrätten har i beslut den 20 mars 2002 lämnat hans ansökan utan bifall.

Mats Lönnerblad har nu yrkat att förhör i enlighet med 38 kap. 4 § rättegångsbalken skall hållas med sju personer och att Nordea i anledning av förhören skall förpliktas att utge det fullständiga register som Nordea fört. Förhören skall röra omständigheterna kring och innehållet i registret, till styrkande av att banken har tillgång till det och att det bör lämnas ut. Registret skall styrka dels att banken i strid med kreditupplysningslagen och datalagen har fört eller i vart fall medverkat till att föra detta och att det i registret förekommer oriktiga och kränkande uppgifter om Mats Lönnerblad, dels att banken har lagrat dessa uppgifter och i vart fall varit oaktsam genom att den misslyckats med att förhindra att sekretessbelagda uppgifter läckt ut till tredje man, vidare att banken pekat ut honom som klandervärd i sitt levnadssätt och lämnat uppgifter som är ägnade att utsätta honom för andras missaktning samt att det inte varit försvarligt av banken att lämna uppgifter i saken och att dessa inte är sanna, och slutligen att nämnda uppgifter kommit tredje man tillhanda. För prövning av frågan för banken att förete det fullständiga registret har förhör åberopats med följande personer:

- Lars Traneflykt; han har varit bankdirektör dels inom Skaraborgsbanken, dels inom Gotabanken vilken numera ingår i Nordeas rörelse. Han har själv varit upptagen i registret och har, helt eller delvis, tillgång till det.

- Carl Antoir Spaak; han har varit deltidsanställd hos alternativt uppdragstagare - beroende eller fristående - till Nordea. Även han har tagit befattning med registret och har tillgång till det. Registret har framarbetats för Nordea under hans ledning och tillsyn.

- Stephan Karlsten; han har som kund hos Nordea fått tillgång till registret och innehar idag ett exemplar av det.

Sida 3 (4)

- Sven Erik Eklund; även han har varit kund hos Nordea och på så sätt fått tillgång till registret.

- Jochum Söderström; han har i egenskap av utredare hos polisen respektive eko-brottsmyndigheten fått del av registret. Han eller i vart fall hans arbetsgivare har således tillgång till registret.

- Åke Sundgren; han har som anställd handläggare hos Nordea arbetat med registret och haft tillgång till det.

- Nils Gunnar Anderby; han har likaså arbetat som handläggare hos banken och haft tillgång till registret.

Nordea har yrkat att tingsrätten skall lämna Mats Lönnerblads hemställan om editionsförhör utan bifall och som skäl anfört bl.a. följande: Nordea innehar inte registret. Det register som förhören avser att behandla har redan ingetts av Mats Lönnerblad själv. Den del av den eftersökta handlingen som kan äga betydelse i bevishänseende i målet är således redan ingiven, varför anledning att hålla editionsförhör saknas. Ett editionsförhör har som syfte att identifiera handlingar, varför av Mats Lönnerblad angett bevistema att förhören skall styrka att Nordea varit inblandad i hanteringen av registret inte kan läggas till grund för sådant förhör.

Efter genomgång av handlingarna i målet meddelar tingsrätten följande

BESLUT

Skäl
Frågan är om förhör skall tillåtas för prövning av frågan om edition och i sådana fall med vilka personer. Förhören åberopas främst till styrkande av att banken har tillgång till påstått register. Banken har uppgett att den varken har fört eller haft tillgång till registret. Del av detta synes redan ha getts in till tingsrätten, aktbilaga 7. Mats Lönnerblad har påstått att det finns ytterligare delar av registret hos banken som inte har företetts, vilket banken har förnekat.

Syftet med förhören synes vara att identifiera vissa handlingar som Mats Lönnerblad påstår att Nordea innehar. Bevistemat för de eftersökta handlingarna får anses

Sida 4 (4)

vara tillräckligt tydligt angett. Tingsrätten tillåter därför att editionsförhör hålls, till styrkande av att Nordea innehar påstådda handlingar med uppgifter om Mats Lönnerblad. Frågan därefter är med vilka personer förhör skall tillåtas.

I 38 kap. 4 § rättegångsbalken anges att, för prövning av frågan om skyldighet för någon att förete skriftlig handling, förhör kan hållas med honom i enlighet med 36 och 37 kap. samma balk. Enligt bestämmelsens ordalydelse kan förhör således endast hållas med den som påstås inneha handlingen, dvs. i detta fall Nordea. Tingsrätten finner inget stöd för att editionsförhör skall kunna ske med en i förhållande till den påstått editionspliktige utomstående person, enbart av det skälet att denne kommit i kontakt med påstådd handling. Å andra sidan är det inte rimligt att - när det är ett bolag mot vilket editionsyrkandet riktas - begränsa förhörsmöjligheterna enbart till personer som är ställföreträdare för detta.

Mot bakgrund av det ovan anförda finner tingsrätten att editionsförhör inte skall tillåtas med Jochum Söderström, Sven Erik Eklund, Lars Traneflykt och Stephan Karlsten. Trots föreläggande därom är det fortfarande oklart vilken ställning Carl Anton Spaak haft i förhållande till banken, varför inte heller förhör med honom skall tillåtas. För prövning av frågan om edition skall däremot förhör tillåtas med Åke Sundgren och Nils Gunnar Anderby.

Slut
1. Tingsrätten tillåter att förhör hålls med Åke Sundgren och Nils Gunnar Anderby, för prövning av frågan om skyldighet för Nordea att förete det påstådda registret.

2. Tingsrätten tillåter inte att förhör i editionsfrågan hålls med Jochum Söderström, Sven Erik Eklund, Lars Traneflykt, Stephan Karlsten och Carl Anton Spaak.

Besluten får endast överklagas i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut.

Fredrik IngbladTack besöket och välkommen åter!
Hemsida