[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Stämning mot Nordbanken för förande av olovligt register - "Dödskallelistan"

STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL Aktbil 57
Rotel 407 2001-03-31 Mål nr T 9569-01
Avd 4 Stockholm

Handläggning i parternas utevaro

RÄTTEN
Rådmannen Gunnar Holmgren

PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Maria Lilja

PARTER

Kärande
Mats Lönnerblad, 430207-3095 
Blekingegatan 28, 118 56 STOCKHOLM 

Ombud:
Advokaten Carl-Johan Vahlén, Legio Advokatfirma AB 
Box 5779, 114 87 STOCKHOLM

Svarande
Nordbanken AB (publ), 502010-5523 
105 71 STOCKHOLM 

Ombud:
Håkan Petrelius 
Nordbanken AB 
105 71 STOCKHOLM

SAKEN
Skadestånd; nu fråga om editionsförhör enligt 38 kap. 4 § rättegångsbalken


Sedan Mats Lönnerblad yrkat att förhör i enlighet med 38 kap 4 § rättegångsbalken .hålls med sju särskilt namngivna personer har tingsrätten i beslut den 11 december 2002 tillåtit att förhör får hållas med två av dessa personer för prövning av frågan om skyldighet för Nordea Bank Sverige AB (Nordea) att förete ett i målet närmare angivet register och lämnat yrkandet utan bifall vad avser de övriga fem personerna.

Sida 2

Mats Lönnerblad har senare i inlaga den 12 februari 2003 önskat höra ytterligare fyra namngivna personer om omständigheter kring och innehållet i det åberopade registret samt till styrkande av att Nordea har tillgång till detta.

Nordea har den 6 mars 2003 gett in till tingsrätten en kopia av ett register, som Nordea uppgett överensstämmer med det register Mats Lönnerblad avsett med sin framställan, och anfört att något behov av editionsförhör därför inte finns.

Mats Lönnerblad har sedan i en inlaga den 13 mars 2003 vidhållit sitt yrkande om att de begärda editionsförhören hålls och därvid åberopat ett antal olika skäl.

Efter genomgång av handlingarna meddelar tingsrätten följande

BESLUT

Anledning saknas till annat antagande än att det register Nordea nu gett in överensstämmer med den handling Mats Lönnerblad avsett med de begärda förhören. Då ändamålet med förhören således förfallit beslutar tingsrätten, med ändring av tingsrättens tidigare beslut den 11 december 2002, att som förhör enligt 38 kap 4 § rättegångsbalken inte tillåta något av de förhör Mats Lönnerblad begärt.

Mats Lönnerblad skall lämna slutlig bevisuppgift i målet senast den 25 april 2003.


Beslutet får endast överklagas i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut.


Carl R NyströmTack besöket och välkommen åter!
Hemsida