[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Stämning mot Nordbanken för förande av olovligt register - "Dödskallelistan"

LEGIO
ADVOKATFIRMAN AB

 

Stockholms tingsrätt
Avdelning 4
Box 8307
10420 STOCKHOLM

 

 

Mål nr T 9569-01 

Mats Lönnerblad ./. Nordea Bank Sverige AB (publ)

Tingsrätten har förelagt undertecknad att inkomma med yttrande i målet. Mats Lönnerblad vidhåller sin begäran om editionstörhör.

Beträffande identifiering av handlingarna har Mats Lönnerblad kunnat inge delar av det register som han åberopar till tingsrätten. Han är nu intresserad av att få hela registret utelämnat.

Registret har en grundläggande betydelse i bevishänseende eftersom målets kärnfrågor rör listans förekomst och dess innehåll samt Nordbankens hantering av den. Det är grunden för skadeståndstalan. Nordbanken förnekar att banken överhuvudtaget har varit involverad i hanteringen av listan. Mats Lönnerblad anser att bankens påstående är osant. Det är anledningen till att editionsförhör skal! hållas med personer som vet på vilket sätt som banken har hanterat listan. Uppgifterna som Lönnerblads register innehåller kan endast ha hämtats från banken. Banken har ett ansvar för att sekretessbelagda uppgifter har spritt sig utanför banken. Det ansvaret har banken oavsett om spridningen har skett via legala eller illegala kanaler. Den rättsliga grunden är Bankrörelselagens (1987:617) 1 kap 10 § av vilken det framgår att "Enskildas förhållande tiil bank får inte obehörigen röjas". Regeln omfattar både handlingssekretess och tystnadsplikt. Bestämmelsen innefattar även att banken inte får ge ut upplysningar om att någon är kund i banken. Sekretessen består också efter det att kundrelationen har upphört. Av de artiklar i Dagens nyheter som tidigare har lämnats in till tingsrätten framgår att även personer som inte är anställda i Nordbanken har haft tillgång till listan. Lars Traneflykt och Jochum Söderström är inte anställda på Nordbanken men de har kunnat se och studera listan. Det är ett av de fakta som kommer att framgå vid editionsförhör.

l övrigt anser jag att det s k Konemålet är av intresse vid prövningen av målets sakfråga och den aktuella partssituationen. Undertecknad hänvisar därför i den delen till NJA 1987 sid. 692.

Mats Lönnerblad avvaktar nu att tingsrätten tar ställning i editionsförhörsfrågan. 

Stockholm den 27 september 2002

Carl-Johan VahlénTack besöket och välkommen åter!
Hemsida