[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Yttrande från kärande i mål nr T 9569-01 ang. bevisuppgifter

LEGIO
ADVOKATFIRMAN AB

 

Stockholms tingsrätt
Avdelning 4
Box 8307
10420 STOCKHOLM

 

 

Stockholm den 6 maj 2003

Angående mål nr. T 9569-01, Mats Lönnerblad ./. Nordea Bank Sverige AB (publ)

Undertecknad får härmed såsom ombud för Mats Lönnerblad inkomma med bevisuppgift i enlighet med tingsrättens föreläggande av den 31 mars 2003, aktbil 85.

Mats Lönnerblad önskar förbehålla sig rätten att inkomma med ytterligare bevisning i målet.

Tidigare åberopad skriftlig bevisning

1. Brev från Robert Vikström till Mats Lönnerblad 1991-01-28, se bilaga 4 till inlaga av den 21 juni 2001.

Med brevet skall styrkas att kontakt har tagits med kreditchef Bo Åberg och att kredit har avstyrkts.

2. Brev från Mats Lönnerblad till Nordbanken, se bilaga 5 till inlaga av den 21 juni 2001.

Med brevet skall styrkas att Mats Lönnerblads affär med Captor inte har blivit av och att Mats Lönnerblad avråder Nordbanken från att göra affärer med Tunby Fastighets AB.

3. Utdrag ur listan, bilaga 6 till inlaga av den 21 juni 2001.

Med listan skall styrkas att Mats Lönnerblads namn och personnummer återfinns på sidan 257 i listan och att han omnämns i den på ett kränkande sätt.

4. Brev från Karl-Olof Hammarkvist till regioncheferna i Nordbanken, bilaga 7 till inlaga av den 21 juni 2001. '

Med brevet skall styrkas att projektet "The Good Bank" har initierats och att banken ville lista olika kredittagare på ett kränkande sätt.

Utöver ovan tidigare åberopad bevisning åberopas även följande skriftlig bevisning.

5. Den lista som ingivits i målet av Nordbanken, aktbil 75.

Med listan avses styrkas att Nordbanken fört ett olovligt register alternativt att Nordbanken handskats vårdslöst med de uppgifter som återfinns i listan då uppgifterna i fråga har spridits till tredje part som har fört registret.

6. Tjänsteanteckning av Ulf Widebäck av den 28 maj 1998, tecknad på brev från Lena Eriksson vid Nordbanken till Datainspektionen av den 27 maj 1998, härtill fogad såsom bilaga 1.

Med handlingen avses styrkas att den uppgiftssamling som nämns i den aktuella tjänsteanteckningen och brevet är det "register" som omnämns i Dn;s artikel om Nordbankens lista.

7. Dn:s artikelserie den 10-14 maj 1998, härtill fogad såsom bilaga 2.

Med artiklarna avses styrkas att innehållet i desamma hänför sig till den lista som är aktuell i målet och som bland annat Mats Lönnerblad finns upptagen i.

Tidigare åberopad muntlig bevisning

1. Förhör under sanningsförsäkran med Mats Lönnerblad, Blekingegatan 28, 118 56 STOCKHOLM.

Förhörstema: Mats Lönnerblad skall höras om den olagliga listan och sina affärstransaktioner samt om sina kontakter med banker och försäkringsbolag under 1990-talet och 2000-talet.

Bevistema: Med förhöret skall styrkas att det under 1990-talet funnits och att det nu finns en lista med oriktiga och kränkande uppgifter om honom och andra personer. Med förhöret skall även styrkas att de som tagits upp i listan är sådana personer som har varit i kontakt med Nordbanken och att det är Nordbanken som har fört registret eller åtminstone att Nordbanken har handskats vårdslöst med dessa uppgifter då de har spridits till en tredje part som har fört registret. Med förhöret skall även styrkas att Mats Lönnerblad uppfattat de uppgifter som finns om honom i listan som osanna och kränkande samt att han till följd av uppgifterna har lidit skada.

2. Vittnesförhör med f d bankdirektören hos Gotabanken Lars Traneflykt, Hövidsmansgatan 14, 254 37 HELSINGBORG.

Förhörstema: Lars Traneflykt skall höras om den olagliga listan som är aktuell i Mats Lönnerblads fall och han skall även höras om andra olagliga listor som har upprättats.

Bevistema: Med förhöret skall styrkas att det under 1990-talet har funnits och att det fortfarande finns olika listor som har innehållit oriktiga och kränkande uppgifter om personer som har kommit i kontakt med Nordbanken och andra banker. Med förhöret skall även styrkas att Mats Lönnerblad finns omnämnd på ett kränkande sätt på den aktuella listan och att den har förts av Nordbanken samt att Nordbanken har bidragit med information till andra olagliga listor.

Utöver ovan tidigare åberopad bevisning åberopas även följande muntlig bevisning.

3. Vittnesförhör med Åke Sundgren, Upplandsgatan 91 B 5TR, 11344 STOCKHOLM.

Förhörstema: Åke Sundgren skall höras om den olagliga listan som är aktuell i Mats Lönnerblads fall.

Bevistema: Med förhöret skall styrkas att det under 1990-talet har funnits och att det fortfarande finns olika listor som har innehållit oriktiga och kränkande uppgifter om personer som har kommit i kontakt med Nordbanken och andra banker. Med förhöret skall även styrkas att Mats Lönnerblad finns omnämnd på ett kränkande sätt på den aktuella listan och att den har förts av Nordbanken samt att Nordbanken har bidragit med information till andra olagliga listor.

4. Vittnesförhör med Nils Gunnar Anderby, Blekingegatan 16,118 56 STOCKHOLM

Förhörstema: Nils Gunnar Anderby skall höras om den olagliga listan som är aktuell i Mats Lönnerblads fall.

Bevistema: Med förhöret skall styrkas att det under 1990-talet har funnits och att det fortfarande finns olika listor som har innehållit oriktiga och kränkande uppgifter om personer som har kommit i kontakt med Nordbanken och andra banker. Med förhöret skall även styrkas att Mats Lönnerblad finns omnämnd på ett kränkande sätt på den aktuella listan och att den har förts av Nordbanken samt att Nordbanken har bidragit med information till andra olagliga listor.

5. Vittnesförhör med Ulf Widebäck, Upplandsgatan 33, 113 28 STOCKHOLM

Förhörstema: Ulf Widebäck skall höras om den tjänsteanteckning av den 28 maj 1998 som han tecknat på brev från Lena Eriksson vid Nordbanken till Datainspektionen av den 27 maj 1998.

Bevistema: Med förhöret skall styrkas att den uppgiftssamling som nämns i den aktuella tjänsteanteckningen och brevet är det "register" som omnämns i Dn:s artikel om Nordbankens lista

Stockholm som ovan

Carl-Johan Vahlén

Bilagor

1. Brev från Lena Eriksson vid Nordbanken till Datainspektionen av den 27 maj 1998
2. Dn:s artikel av den 10 maj 1998

 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida