[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Yttrande från kärande i mål nr T 9569-01 ang. bevisuppgifter

LEGIO
ADVOKATFIRMAN AB

 

Stockholms tingsrätt
Avdelning 4
Box 8307
10420 STOCKHOLM

 

 

Mål nr T 9569-01

Mats Lönnerblad ./. Nordea Bank Sverige AB (publ)

Undertecknad har i egenskap av ombud för Mats Lönnerblad mottagit svarandens bevisuppgift, aktbilaga 96, och får med anledning härav yttra följande.

Mats Lönnerblad har i målet åberopat den tjänsteanteckning som tecknats på det brev Nordeas Lena Eriksson avsänt till Datainspektionen med anledning av den granskning som skett av Nordeas registerföring, aktbilaga 88.

Även Nordea har åberopat nämnda handling, dock till styrkande av att Nordea ej upprättat, fört eller på annat sätt medverkat till den i målet aktuella listan. Den av Mats Lönnerblad åberopade tjänsteanteckningen har inte kommenterats närmare av Nordea.

Med anledning härav och mot bakgrund av de uppenbara likheter innehållet i Dn:s artikelserie företer med den i målet aktuella listan, önskar Mats Lönnerblad efterhöra hur motparten anser att tjänsteanteckningen i fråga bör uppfattas. Mats Lönnerblad önskar även att Nordea förtydligar hur man menar att aktbilaga 88 skulle styrka de av Nordea påstådda sakförhållandena.

Intill dess att Nordea givit sin inställning i nu angivna hänseenden förbehåller sig Mats Lönnerblad rätten att inkomma med kompletterande bevisning i målet.

Stockholm den 25 augusti 2003

Carl-Johan Vahlén

 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida