[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Yttrande från kärande i mål nr T 9569-01 ang. bevisuppgifter

LEGIO
ADVOKATFIRMAN AB

 

Stockholms tingsrätt
Avdelning 4
Box 8307
10420 STOCKHOLM

 

 

Stockholm den 15 oktober 2003

Mål nr T 9569-01 Mats Lönnerblad ./. Nordea Bank Sverige AB (publ)

l egenskap av ombud för Mats Lönnerblad och beredd tillfälle därtill, får undertecknad härmed inkomma med yttrande över aktbil. 98 samt kompletterande bevisuppgift i målet.

Mats Lönnerblad har noterat att Nordea nu redogjort för hur man anser att den åberopade tjänsteanteckningen, tecknad på aktbil. 88, skall uppfattas. Nordea har dock på intet sätt berört frågan om de uppenbara likheter DNs artikelserie, bilaga 2 till undertecknads skrivelse av den 6 maj 2003, företer med den i målet aktuella listan.

Mats Lönnerblad konstaterar därmed att rätten, jml RB 35:4, har att pröva bevisverkan av detta förhållande i målet.

Med anledning härav önskar Mats Lönnerblad vidare även justera tidigare angivna bevistemata enligt följande såvitt avser den lista som ingivits i målet av Nordea, aktbil. 75, samt DNs artikelserie av den 10-14 maj 1998, bilaga 2 till undertecknads skrivelse av den 6 maj 2003.

Med handlingarna skall styrkas,

att stycke 1 s. 235 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 10 maj 1998,

att stycke 10 s. 100 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 10 maj 1998,

att stycke 7 s. 282 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 10 maj 1998,

att stycke 6 s. 234 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i

DNs artikel den 10 maj 1998,

att stycke 2 s. 224 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 10 maj 1998,

att stycke 3 s. 212 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 10 maj 1998,

att stycke 5 s. 48 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 10 maj 1998,

att stycke 5 s. 162 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i

DNs artikel den 10 maj 1998,

att stycke 4 s. 213 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 10 maj 1998.

att stycke 5 s. 222 i listan är identiskt med det utdrag ur den iista som förekommer i DNs artikel den 11 maj 1998,

att stycke 1 s. 86 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 11 maj 1998,

att stycke 7 s. 191 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 11 maj 1998,

att stycke 5 s. 237 Flistan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 11 maj 1998,

att stycke 5 s. 126 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 11 maj 1998,

att stycke 7 s. 14 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 11 maj 1998,

att stycke 5 s. 63 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 11 maj 1998,

att stycke 3 s. 129 i listan är identiskt med det utdrag ur den lista som förekommer i DNs artikel den 11 maj 1998, samt sammantaget sålunda

att innehållet i DNs artikelserie av den 10-14 maj 1998 hänför sig till den lista som är aktuell i målet och som bland annat Mats Lönnerblad finns upptagen i och att Nordbanken fört ett olovligt register alternativt att Nordbanken handskats vårdslöst med de uppgifter som återfinns i listan då uppgifterna i fråga har spridits till tredje part som har fört registret. -

Då målet nu synes va/é färdigt för avgörande hemställer Mats Lönnerblad att detsamma skyndsamt utsattes till huvudförhandling.

Stockholm som ovan

Carl-Johan Vahlén

 Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida