Hemsida Bankrättsföreningen


Stiftelsen Industrifonden

   Efter att jag i min ingående genomgång av "System 3R-affären" kommit fram till att allt är en papperskonstruktion kommer jag nu att inleda samma genomgång av Stiftelsen Industrifondens påstådda ägande i System 3R-koncernen. Under mer än 25 års tid har jag genom direkta kontakter med Industrifondens styrelser och ledningar försökt bringa klarhet i vilka avtal Industrifonden tecknat för rätt till aktier i moderbolaget System 3R Holding AB. Så här långt finns inget svar från Industrifonden varför det återstår att med deras egna avtal och dokument visa vad som i verkligheten gäller. Jag kan inte acceptera att Stiftelsen Industrifonden än idag skyddar klippare och manschettbrottslingar. Avbildad Börje Ramsbro.

Börje Ramsbro
Grundare och fd ägare till
System 3R-Koncernen


55. Förbjuden frukt

   Stiftelsen Industrifonden hävdar att den har gjort ett ”rättsligen giltigt och juridiskt korrekt förvärv av aktierna i Holding och senare International”. När jag påtalade för den dåvarande ledningen att det inte fanns några giltiga avtal, ja vad hände då? Istället för att gå till botten med saken snabbavvecklades innehavet. Industrifonden gjorde en exitvinst på 17.5 Mkr, utan att först tala med mig som rättmätig ägare. Jag hävdar att denna exitvinst är ”förbjuden frukt”, stulen från mig av Industrifonden. Jag var hundraprocentig ägare till moderbolaget Holding.
   Jag har i föregående avsnitt klart visat att hela ”System 3R-affären” var och är en papperskonstruktion. Industrifonden har försvarat, och försvarar fortfarande, denna med näbbar och klor utan att kunna uppvisa köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal med mig som ägare till Holding. Industrifonden vägrar helt enkelt att öppna ögonen och ta in verkligheten. Dess ledning väljer än idag att dansa efter kuppmakarnas (Håkan Nordquist och Företagskapital) pipa, vilka utnyttjat industrifonden som en täckmantel för grov ekonomisk brottslighet. Det är för mig obegripligt.
   I detta avsnitt skall jag påvisa att Industrifonden vid tidpunkten den 3 december 1993 vare sig fick förvärva eller äga aktier i System 3R-koncernen.
   För Industrifonden gällde ”Förordning (1993:31) om finansiering genom Stiftelsen Industrifonden”, citat:

”Finansiering får ske i form av villkorslån, utvecklingskapital, kreditgaranti eller projektgaranti till små och medelstora företag för utveckling av nya produkter, processer och system samt för marknadssatsningar. ” Alltså inte investering i ägarkapital dvs aktier.

   Industrifonden och det halvstatliga Företagskapital träffade den 12 november 1993 ett förvaltningsavtal. Företagskapital skulle förvalta en portfölj av aktier tillhörande den statliga Stiftelsen Småföretagarfonden, vilken var under avveckling. Portföljen innehöll ett tjugotal onoterade aktier, dock inga från System 3R-koncernen. Industrifonden skulle senast den 1 december 1993 överta ägandet av Stiftelsen Småföretagarfondens tillgångar som skulle förvaltas av Företagskapital under vissa angivna villkor.
   Ett avgörande villkor var att portföljen inte fick kompletteras med nya företag efter avtalsdagen 12 november 1993. Den skulle ju avvecklas. Däremot medgavs ytterligare investeringar i portföljens befintliga företag och för detta avsattes 45 Mkr, se bilaga 105 2§, citat:

"2§     Investeringsmedel mm

Till portföljen skall knytas ett belopp likvida medel om 45 miljoner kronor. Dessa medel får användas för att utveckla och förädla portföljen genom att göra kompletterande engagemang i berörda - men inte andra - företag."

   Industrifondens dåvarande VD Bo Lundqvist har i ett brev till Regeringen den 3 december 1993 tolkat avtalet och slår fast att det får inte göras förvärv i nya företag, bilaga 106, citat:

”Några ägarengagemang i nya företag görs ej"

   I och med förvaltningsavtalet förelåg ett klart hinder för förvaltaren Företagskapital att förvärva aktier i System 3R-koncernen för Industrifondens räkning. Således är det uppenbart att Industrifonden inte kunnat förvärva och äga aktier i System 3R-koncernen enligt gällande förordning (1993:31) och förvaltningsavtalet med Företagskapital. 
   Under min uppbyggnad och utveckling av den globala System 3R-koncernen hade jag inte utnyttjat vare sig Industrifondens riskkapital eller tjänster. Det blev en chock för mig när Industrifonden den 28 september 1994 plötsligt framträdde som Industri- och nyföretagarfonden i ett brev från de ”nya ägarna”. Det hade beslutats i styrelsen för International att det avtalade avgångsvederlaget skulle upphöra till följd av att jag skulle ha uppträtt illojalt mot de som kapat och plundrat företaget, bilaga 107. Mitt illojala var att jag ville veta vilka avtal som förelåg för den påstådda ägarförändringen. Kuppmakarna fick tydligen kalla fötter och försökte tysta mig. Än idag är avgångsvederlaget oreglerat. (ca 5 Mkr inklusive räntor)
   Det avtal som jag hade tvingats underteckna hade en part, Stiftelsen Småföretagarfonden, bilaga 13 avsnitt 25. Nu dök en annan part upp, nämligen Industri- och nyföretagarfonden (Industrifonden), utan att det hade skett någon som helst förklaring. Detta resulterade i att jag tog kontakt med en av de involverade bankerna, Sparbanken Sverige, och ville ha en förklaring till vilka avtal som förelåg för den påstådda ägarförändringen.
   Svaret från Sparbanken, den 15 november 1994, avslöjade att det fanns ett hemligt avtal från den 3 december 1993, bilaga 12 avsnitt 25. Enligt detta hemliga avtal med bankerna stod endast Håkan Nordquist och Företagskapital som "köpare" och undertecknare. I det avtal som påtvingades mig samma dag var parterna på ”köparsidan” Håkan Nordquist, Företagskapital och Stiftelsen Småföretagarfonden.
   I det ena avtalet fanns två parter på "köparsidan", i det andra avtalet var det tre parter på "köparsidan". Samtliga avtal hade producerats på "köparsidan" utan min inblandning. Här lades grunden till den förbjudna frukten värd 17.5 Mkr. Jag återkommer till detta då Industrifonden ännu inte har kunnat lämna ett sakligt svar, inget svar alls, på hur det påstådda ägandet i Holding gick till. Det finns inga köpeavtal med mig som ägaren.
   Det är oförståligt att Industrifonden inte kan följa de båda bankernas goda stil och träffa en förlikning, Sparbanken och Nordbanken, utan fortsätter med än det en och än det andra fantasifulla alternativet hur ett förvärv i Holding kommit till stånd. Svaret finns i Holdings aktiebok  där inga nya ägare är noterade utan aktierna har förvärvats av dotterbolaget International, vilket är olagligt, se bilaga 60 avsnitt 43

Börje Ramsbro                                          Innovators matter more than ever

Läs vidare: "System 3R affären" - Ett verk av manschettbrottslingar

 

Besökare:
 

Tack för besöket och välkommen åter!