[Hemsida


I behov av reformation: Rättegångsprocessen
Tidningen Medborgarrätt, november 2016 - Av Mats Lönnerblad

Enligt EMR-reformen skall tyngdpunkten i tvistemål förläggas till tingsrätten och hovrättens roll skall vara en överprövning och ej omprövning. Om svarandeparten infört i målet en serie falska omständigheter, avgivit osanna utsagor, åberopat falska urkunder och förfalskat urkunder allt för att uppnå ett vinnande domslut uppstår allvarliga svårigheter för att bemöta dessa lagbrott.

Kärande som tappat ett mål står nu inför mycket stora svårigheter att hävda sin rätt då EMR-reformen eliminerat en given prövning i hovrätten som kunnat rätta till de av svaranden avsiktlig planterade felaktigheterna som blivit avgörande för domslutet. Detta är vad som käranden utsatts för i en tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden i mål nr T 7855-12.

Inför stämningen har käranden genomfört flera rättsliga utvärderingar för att säkerställa att det förelåg en rättslig grund för en stämning mot Industrifonden. I detta sammanhang åberopar han i första hand rättsutlåtande från professor Per Samuelsson.

Efter stämningen anlitades professor Martin Schultz för klargöranden i frågan om obehörig vinst. En fråga med stort prejudikatintresse. Svaranden, den statliga stiftelsen Industrifonden, avvisade vid tingsrättsförhandlingen stämningen och hänvisade till att det förelåg ett förlikningsavtal. Detta hinder undanröjdes genom en mellandom. Efter mellandomen höjdas den yrkande fordran från 11.5 Mkr till 58 Mkr.

Falska urkunder?

Det förefaller enligt min uppfattning som svaranden Industrifonden och deras ombud avsiktligt åberopade falska urkunder och förfalskat urkunder för att vinna målet i huvudförhandlingen.

Begäran om prövningstillstånd skedde i Svea Hovrätt mål nr T 475-16. Hovrätten beviljade inte prövningstillstånd och i kärandens överklagan till Högsta domstolen har käranden påvisat att hovrättsrådet Dan Öwerström varit jävig. Härmed kompletterades Öwerströms jävshinder med utdrag från ICC årsredovisning 2016 sid 19 varur framgår att Dan Öwerström ingår i en skiljedomskommitté tillsammans med Industrifondens ombud advokat Hans Bagner och advokat Pontus Ewerlöf.

Käranden Börje Ramsbro som är skaparen av företaget System 3R är av den uppfattning att hovrättsrådet Dan Öwerström varit jävig, inte minst genom hans förflutna i advokatfirman MAQS Law Firm under ca 11 år och som han lämnade för sin nuvarande domarroll i Svea hovrätt.

Då advokat Hans Bagner och advokat Pontus Ewerlöf är verksamma inom MAQS Law Firm finns även här gemensamma intressen med Dan Öwerström som tidigare partner som därmed torde ha ett intresse för advokatfirmans utveckling och framtid. I kärandes PT-ansökan till Svea hovrätt har samtliga fall för prövningstillståndsprövningen åberopats som grund för prövning.

Min uppfattning

1. Min uppfattning är att det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till.

2. Det går inte att utan sådant tillstånd meddelas att bedöma riktigheten av det beslut som tingsrätten har kommit till,

3. Det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.

4. Det ska annars finnas synnerliga skäl att pröva överklagandet. De synnerliga skälen i detta fall är bl.a. innehållet i bifogad polisanmälan, domarjäv, målets omfattning och svårighetsgrad.

Då käranden inte fått en rättvis rättegång i tingsrätten enligt PT ansökan, överklagan till Högsta domstolen samt denna komplettering med polisanmälan åberopade käranden i målet Europakonventionen Artikel 6 - “Rätten till en rättvis rättegång”.

"1. Var och en ska, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Domen ska avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från rättegången eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans intresse."

Med detta följer en opartisk och rättvis prövning i två instanser, vilket fortfarande inte skett enligt överklagan och kompletteringar.

Min egen uppfattning som följt detta mål i Stockholms tingsrätt är att det förekommer både mened och urkundsförfalskning i detta mål som hovrätten fortfarande inte tagit ställning till.

Inte heller har tingsrätten tagit ställning till dessa två allvarliga tjänstefel som skulle ha kunnat undvikits om tingsrätten gjort sig besväret att göra en lagstadgad sammanställning av hela målet, som man är skyldig att göra enligt den nya lagen om prövningstillstånd, redan i första rättsinstans.

Mats Lönnerblad
Författare och vice ordförande i MRRS

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009


Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!

 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida