[Hemsida


Anmälan för missnöje med domstolsbeslut
Tidningen Medborgarrätt 5 jan. 2019 - Av Mats Lönnerblad

Vad denna artikel handlar om är hur svenska företag nekas rätten till en rättvis rättegång i många tvistemål. Mål som jag tagit del av och redan skrivit om. Jag vill här ge ett exempel på detta. Det handlar om Digital Print Center Sverige och Digital Print Center Europe AB (DPC) som verkat som handelsagent under 17 år som är käranden i ett mål som pågått under mer än 4 år i såväl Stockholms och Uddevalla tingsrätter och som fortfarande inte kunnat avgöras i första rättsinstans..

Rätten till en rättvis rättegång i detta mål har undanhållits käranden redan från inledningen av rättegången genom att rådmannen Arne Åkerström i Uddevalla tingsrätt inte tillåtit att vidarebefordra tillkommande krav mot svaranden till deras juridiska ombud och samtidigt inte reagerat för de övergrepp mot DPC som DPC:s huvudman – Jet Print Storbilder AB (Jet Print) – gjort sig skyldig till direkt efter att avtalet upprättats och samarbetet påbörjats och även under pågående förberedelse i Uddevalla tingsrätt. Inte heller har han brytt sig om att göra en korrekt tolkning av avtalet mellan parterna vad både svensk lag, rättegångsbalken och Europarätten stipulerar i detta ärende och vilka ekonomiska konsekvenser det fått för kärandena.

Rättegången kunde avgjorts på 3 månader om käranden bara tillåtits granska Jet Print bokföring redan från inledningen av denna tvist i enlighet med Europarätten och svensk rätt. Rätten till en rättvis rättegång i detta ärende avser bland annat undanhållande av skriftliga bevis och att käranden aldrig erhållit en provision på 30 procent – som är en förutsättning för avtalet mellan parterna.

Vägran från rådmannen Arne Åkerström består också i att inte tillåta käranden förhöra svarandens anställda och DPC:s kunder redan från inledningens av samarbetet – och samtidigt undanhålla alla bevis. Avtalet mellan parterna måste betraktas som ett tydliga fall av avtalsbrott från Jet Print- som DPC kunnat bevisa först efter ett antal år sedan vi erhållit ett stort arbete för en av DPC:s kunder som Jet Print lagt beslag på trots att bolaget/kunden var kund hos kärandena – och offertförfrågan ställts till DPC och inte Jet Print!

Vad missnöjet med Arne Åkerström handlar om är att Uddevalla tingsrätt genom nämnde rådman vare sig respekterat ingående bevittnade avtal mellan parterna, Europeisk rätt och svensk rätt samt vilka konsekvenser detta får för inför kommande huvudförhandling där vi har bevisbördan, men där kärandena inte tillåts granska Jet Prints bokföring, för att erhålla de bevis företaget har rätt att få ut enligt avtal och lag.

Yrkanden som tillkommit från kärandena är därför att samtliga fakturor och orderbekräftelser i nummerordning sedan samarbetet mellan DPC och Jet Print inleddes översändes till kärandena innan huvudförhandling så de vet vilka ytterligare vittnen och vilken bevisning som kan åberopas. Detta har dock heller inte har hörsammats av Åkerström som i stället för domare agerar som försvarsadvokat för svaranden.

Stämningsansökan baserar sig på avtalet mellan parterna och dess förlängning vilket bevisligen aldrig har följts av svaranden Jet Print från 2009-01-01 oc förlängningen av detta avtal fram till 2019-12-31 som stipulerar att kärandena skall äga rätten att varje år få granska Jet Prints bokföring.

Avtalet är ett 10-årsavtal där rådmannen Arne Åkerström vägrar att låta kärandena granska Jet Prints bokföring eller förhöra de vittnen som kärandena önskar åberopa i detta mål. Vad som sedan har hänt under förberedelsen av denna rättegång är att svaranden under pågående rättegång kapat kärandenas gemensamma hemsida så att kärandena inte längre kan bedriva någon verksamhet alls varför DPC fakturerat Jet Print för uteblivna intäkter som Jet Print mottagit med som Arne Åkerström inte heller beaktat.

Jet Print har tvingat bort kärandena från att fullfölja avtalet genom att att ta bort telefonförbindelsen mellan DPC och Jet Print samt erkänt att man kan utbetala 30 procent i provision till sina andra kunder signera orderbekräftelser i strid med överenskommelser vilka stipulerade att detta skulle ske i vårt/DPCs namn.

Uddevalla tingsrätt har konstaterat att kärandena arbetat som självständig handelsagent redan i ursprungsavtalet och i förlängningen av detta har Jet Print återgått till ursprungsavtalet.

Av Europarådets direktiv (86/653/EEG) av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar förande självständiga handelsagenter framgår av artikel 12 §2 att handelsagent skall ha rätt att kräva att få all de upplysningar, i synnerhet utdrag ur böckerna, som huvudmannen har tillgång till och som han behöver.

Detta framgår också av den svenska agenturlagen från 1990/91:63 i § 14. Arne Åkerström hela tiden nekat oss att granska Jet Prints bokföring , trots att detta är den viktigaste punkten enligt både EU-rätten och den svenska lagstiftningen och avtalet mellan parterna. Rådmannen Arne Åkerström hävdar att företagen inte äger denna rätt att erhålla de bevis företagen anser de har rätt att få ut – trots att de redan från början av denna process hävdat denna rätt – och kärandena haft giltig ursäkt för att underlåta att åberopa alla andra omständigheter i samband med stämningen, eftersom Jet Print stora övergrepp även skett under pågående förberedelser i målet.

Inte heller har Åkerström innan förberedelsen avslutats gjort en skriftlig sammanställning som innehållet av alla yrkanden som uppkommit genom Jet Prints lagstridiga åtgärder mot DPC under processens gång. Kärandena har därmed inte fått tillfälle att yttra oss över en komplett sammanställning innan det som stipuleras i en huvudförhandling enligt lag. (42:16 rättegångsbalken) och EMR-reformen.

Regel om materiell edition anger att editionsföreläggandet kan grundas på rättsförhållandet mellan parter, vilket följaktligen innebär att föreläggandet kan grundas på civilrättsliga föreskrifter i avtalet med Jet Print – som kärandena åberopat i åtskilliga aktbilagor – vilka klargör att DPC skall erhålla 30 procent i provision och att avtalet, som gäller fram till 2019-12-31, vilket Jet Print aldrig har följt – vilket redan har intygats av både bolagets revisor och bokföringsbyrå i två inlagor som översänts till Uddevalla tingsrätt.

Kärandena har även påpekat att det tema för mellandom som genomförts varit helt meningslöst, eftersom avtalen löper fram till 2019-12-31 utan borde i stället handla om rätten att granska Jet Prints bokföring. De skriftliga avtalen ger ju inte Jet Print rätten att säga upp avtalet i förtid. Jet Print har ju lagt ner sin egen fordran mot DPC, redan innan ärende kom upp i Stockholms tingsrätt för att sedan på Jet Prints begäran överförts till Uddevalla tingsrätt.

En domare måste förstå vad ett tvistemål mål handlar om innan referenten i målet fattar beslut och hur förberedelsen skall slutföras, vilket aldrig skett i Mål T 391-15. Vad kärandena kunnat bevisa i detta mål är ju att Jet Print aldrig följt det skriftliga avtalet mellan parterna: att alla orderbekräftelser skall ske i kärandenas namn enligt inlämnade bevis, att Jet Print måste anpassa sin prissättning så att kärandena kunnat erhålla 30 procent i provision och att granskning av Jet Prints bokföring skall kunna ske varje år, för att kärandena skall kunna kontrollera om vilka kunder som ringt in direkt till Jet Print som handelsagenten varit i kontakt med

Till sist har kapningen av DPC:s hemsida, som skett under själva förberedelsen, betytt att kärandena inte kan bedriva någon verksamhet alls. Det är utifrån dessa kriterier som målet måste prövas redan i första rättsinstans, enligt min uppfattning och enligt de jurister jag talat med, så att kärandena skall kunna erhålla en rättvis rättegång redan i första rättsinstans.

Mats Lönnerblad
Författare och skribent i finansrätt

Mina böcker:

Från bankkris till börskris, 2003
Från folkhem till fattigstuga, 2004
Nollkoll, 2005
Härdsmälta, 2005
Falskspel i affärer och politik, 2006
Pengarna eller livet, 2007
Finansfrossa, 2008
Pyramidspel, 2009


Dags för sanningen - Dags för sunda värderingar - Nu får det vara nog!

 

Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida