[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Torkel Gregow - städa upp framför egen dörr!
Av Ture Åström  - 21 september 2000

Kommentar till HD:s ordförande T Gregows inlägg 4/ 9 rörande domstolsverket.

Torkel Gregow oroar sig i främst i sitt inlägg för att domstolarnas självständighet och oberoende är hotade och som en följd därav är även rättsstaten enligt honom hotad. Gregow påstår i sitt inlägg att - " Domstolsverket (DV) driver numera ett aktivt arbete som rör domstolarnas egentliga verksamhet, rättskipningen". 
Gregows påstående, som det får förstås, att en myndighet som DV aktivt deltar i arbetar med rättskipningen är intressant med tanke på att den saknar formell behörighet och kompetens i denna fråga.

Torkel Gregow anför grundlagen RF 11 kap 2§ vilken garanterar domstolarnas oberoende och jag vill fylla i med RF 11 kap 14§ vilken föreskriver att, om domstol eller annat offentligt organ finner att en föreskrift står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning, föreskriften inte får tillämpas. Till det får så läggas att lagrådet (8 kap 18§ RF) skall i princip granska hur ett lagförslag förhåller sig till grundlagen. Av det anförda så framgår att om domstolarna opartiskt, rättvist och strikt tillämpar sina grundlagsenliga skyldigheter och rättigheter i sitt utövande av rättskipningen så är den svenska rättsstaten på intet sätt hotad.

Betydligt viktigare är Gregows avslutning jag citerar: "Ett oberoende domstolsväsende syftar ytterst till att garantera att den enskilde rättssökande får en opartisk och rättvis prövning i domstol och främjar därmed allmänhetens förtroende för domstolarna".

Vackra ord och något som varje rättroende självklart ställer upp på, ja något som är en förutsättning för att inblandade parter skall finna det meningsfullt med att låta en domstol pröva en tvist. Men Torkel Gregow  varför lever Ni inte som NI lär eller som ämbetet kräver? Ni leder landets Högsta Domstol och måste vara oförvitlig såväl i tjänsten som i yrkesrollen och alltid i alla situationer vara orubblig i försvaret av medborgarens lagliga rättigheter, självklart för alla utom för Er vill jag påstå.

Jag påstår att HD i strid med grundlagen styrs av politiska intressen genom att dessa är de som reellt styr såväl karriären som därtill hörande ekonomiska standarden för domarna. Det är väl känt att man slår inte den hand som föder en, en inställning som fått det svenska rättsväsendet att haverera.

Jag uppmanar Torkel Gregow att redovisa varför han och 2 andra justitieråd i ett beslut Ö 1948/97 godkände att Svea Hovrätt i sin dom Ö 67/97 åsidosatte en klar och precis svensk lagstiftning lag ( 1984:649) och ersätta den med oprecis hänvisning till den s.k. ”doktrinen”. Beslutet innebar också att lag (1936:81) åsidosattes. Grundlagen är klar i detta fall, endast riksdagen kan stifta lag och endast riksdagen kan upphäva lag. Jag påstår att Torkel Gregow missbrukade sin makt i ovanstående fall, han skulle ha åtalat Svea Hovrätts ledamöter för tjänstefel enligt BrB 20 kap 1§ 2 stycket. Frågan återstår när kommer Gregow att ställas till ansvar för sitt beslut, ett beslut med det innehållet som han undertecknat i HD namn är närmast att betrakta som en statskupp.

Jag vill citera vad revisionssekreteraren och föredraganden i HD Bo Widegren i ett inlägg i DN debatt 23 april i år svarade Torkel Gregow rörande kontrollen av domarmakten, citat: "Det för ner rättvisan till ett mänskligt plan med insikt om att makt, även domarmakt, måste för att inte missbrukas kontrolleras. Och visst är domare makthavare som förvaltar politisk makt. Dessutom är den granskning domare utsätts för genom JK och JO huvudsakligen av formell karaktär. Det rör sådant som att domaren avkunnat dom i rätt tid, kallat vittnen och så vidare."

I materiellt hänseende bör domarens fria skön kringgärdas bland annat genom plikt att följa lag, prejudikat och lagförarbeten. I vart fall bör domaren vara skyldig att i sina domskäl klargöra på vilka grunder avvikelse sker, så att avgörandet kan diskuteras och därmed kontrolleras.

Domarmakt liksom övrig makt behöver kontrolleras. Annars kan domarens privata värderingar lätt misstänkas spela roll. Ett exempel på det sistnämnda som berör de HD var frågan om skiljemannaarvoden och justitierådens extraknäck. slut citat.

Av Bo Widegrens inlägg kan man utläsa att det är av synnerlig vikt att kontrollen av rättsväsendet måste påskyndas och fördjupas om man skall få stopp på domarmyglet, kanhända är den insikten som fått DV att agera till förargelse för Torkel Gregow. Jag vill avsluta med följande tänkvärda ord:

Det som skall vara rättvist i ett samhälle är reglerna. De skall gälla för alla, en svarande i ett brottmål ska ha fått rättvisa om rättegången har bedrivits med rättvisa regler och med en opartisk domstol. Med en sådan rättegång skipas rättvisa oavsett om utgången är friande eller fällande. Rättvisa handlar alltså om rättvisa processer snarare än att bedöma ett resultat.

Ture Åström

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida