[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Det finns gränser för rättegångsfel!

På denna hemsida finns ett stort antal artiklar och inlägg på Brf-debatt, som påvisar allvarliga brister i det svenska rättssystemet. Domarna följer icke villkoren i  artikel 6 i Europakonventionen genom att bl.a. icke pröva åberopade grunder och bevisning. 

Med stor tillfredställelse har Hovrätten Skåne och Blekinge och Högsta domstolen visat var gränser går för rättegångsfel genom en dom mot en rådman i södra Sverige.

Domen är prejudicerande och förhoppningsvis kommer detta att leda till rättvisa domslut i kommande domar, inte minst i tvister med banker.

Brf redaktionen


 

 

HÖGSTA DOMSTOLENS
DOM

Mål nr xxx meddelad i Stockholm den xx  mars xxxx

KLAGANDE
F d rådmannen N N
Offentlig försvarare och ombud: advokaten N N,

MOTPART
Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh, Box 16327, 103 26 STOCKHOLM

SAKEN
Tjänstefel

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2 december 1998

DOMSLUT
Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.


HÖGSTA DOMSTOLEN
Sida 2 (4)

För biträde åt N N i Högsta domstolen tillerkänns N N ersättning av allmänna medel med fyrtiosjutusentrehundraåtriofcm (47 385) kr för arbete. Denna kostnad skall stanna på staten.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

N N har yrkat att åtalet ogillas samt att han befrias från skyldigheten att betala kostnaden för försvaret i hovrätten.

Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundh har bestritt ändring.

DOMSKÄL

I flera av de rättegångar som åtalet gäller förelåg, som hovrätten funnit, oklarhet i fråga om de omständigheter som parterna åberopade till grund för sin talan (åtalspunkterna 6, 9, 10, 14 och 15) och i vad mån parterna var oense om åberopade sakförhållanden (åtalspunkterna 9, 13 och 15). I ett par mål var även grunden för kärandens yrkande oklart (åtalspunkterna 6 och 13). N N gjorde emellertid inte något försök att undanröja dessa oklarheter utan avgjorde målen på ett otillräckligt underlag till svarandenas nackdel.

I andra mål hade svaranden gjort invändningar avseende faktiska förhållanden av sådant slag att det fick anses bero på bevisningen om käromålen skulle bifallas eller inte (åtalspunkterna l, 4, 7, 8, 16 och 18). l samtliga dessa fall biföll emellertid N N kärandenas yrkanden utan att det hållits någon huvudförhandling och utan att parterna anmodats uppge vilken bevisning som de ville åberopa till stöd för sina ståndpunkter i målen.


HÖGSTA DOMSTOLEN
Sida 3 (4)

N N sätt att handlägga målen stod också i ett par fall i strid med den kontradiktoriska princip som är ett grundläggande element i en rättvis rättegång. I de aktuella fallen underlät han att bringa argument som anförts av den ena parten till den andra partens kännedom och att därmed bereda denna andra part tillfälle att bemöta dessa argument (åtalspunkterna 3 och 16).

Uppenbara brott mot principerna för en korrekt rättegång förelåg också när N N meddelade dom mot någon som inte var part i målet (åtalspunkten 14) eller i sin dom gick utöver det yrkande som framställts i målet (åtalspunkten 13). Han gjorde sig skyldig till andra tydliga rättegångsfel när han avgjorde ett mål utan att höra ett vittne vars utsaga inte kunde anses sakna betydelse (åtalspunkten 20), meddelade dom trots att den tidsfrist inom vilken en part i målet skulle avge yttrande ännu inte hade löpt ut (åtalspunkten 17) och meddelade domslut i strid mot domskälen (åtalspunkten 13). I ett fall företog han vidare ett mål till avgörande utan förhandling trots att svaranden i en skrivelse till domstolen tagit upp frågan om förhandling och syntes utgå från att en förhandling skulle hållas (åtalspunkten 12).

l ett fall dröjde N N närmare åtta månader med att meddela en tredskodom (åtalspunkten 18).

Såsom hovrätten funnit har N N i de nu angivna fallen gjort sig skyldig till tjänstefel. Hans handläggning var i angivna hänseenden inte förenlig med rättegångsbalken. Även om N N får antas ha handlat i syfte att avgöra målen snabbt och rationellt innebar handläggningen i många fall att svarandena berövades möjligheten att effektivt föra sin talan och därmed en väsentlig del av det rättsskydd som de var berättigade att åtnjuta under prövningen vid domstol.


HÖGSTA DOMSTOLEN
Sida 4 (4)

Tjänstefelen kan inte anses som ringa. Det saknas skäl att ändra det straff som hovrätten bestämt.

I avgörandet har deltagit: justitieråden N N, N N, N N, N N och N N (referent)
Föredragande revisionssekreterare: N N

 


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida