[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Domare tvingas följa EU-rätt
Av Mats Lönnerblad -Finanstidningen - 15 december - 2000

Domen som tydliggör domares tjänstefel är här. Svenska domare har aldrig blivit lika kritiserade för att inte följa gällande rättsregler som sedan Sverige gick med i EU. Nyttig läsning för den som är inblandad i tvistemål

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. Avgiven vid Riksmötet 2000/01

Domen är oerhört viktig eftersom Högsta domstolen äntligen, en gång för alla, har slagit fast vilka fel en domare inte får göra sig skyldig till.
   I mål B 680-96 slår hovrätten en gång för alla fast vilka fel en domare inte får göra. En rådman vid en tingsrätt i södra Sverige råkade ut för överåklagare Hans Lindbergs kritiska granskning avseende flera fall av mycket grova tjänstefel. Nu har denna dom blivit fastställd i Högsta domstolen (B 114-99). Själva domen är på inte mindre än 200 sidor, plus bilagor. Överåklagaren har på uppdrag av chefsjustitieombudsmannen Claes Eklund åtalat rådmannen för inte mindre än 29 fall av mer eller mindre mycket grova tjänstefel.
   De viktigaste reglerna, som domare ovillkorligen måste följa, återfinns i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som trädde i kraft den 3 september 1953. Konventionen blev inte svensk lag förrän 1995. Från och med den 1 januari 1995 gäller också EG-rätten i Sverige.

Svenska domare är även skyldiga att följa rättegångsbalken i alla mål. Desto svårare måste det vara att känna till vilka rättsregler som gäller och hur man ska döma i tvistemål, eftersom de politiska förarbetena inte längre gäller på samma sätt som tidigare, efter den 1 januari 1995.
   Under de första åren efter vårt medlemskap i EU fick nästan vilka grova rättegångsfel som helst passera, utan att vare sig JO eller JK vidtog några åtgärder.
   Chefsjustitieombudsmannen Claes Eklundhs åtgärd att låta Hans Lindberg åtala rådmannen för tjänstefel var således mycket välkommen och efterlängtad. Det innebär att Sverige äntligen fått en ordentlig prejudikatdom på hur domare ska verka i rätten.
   Den dömda domaren har gjort sig skyldig till de flesta fel som en domare kan göra. Domen är således värd att studera ordentligt för alla som är inbegripna i tvistemål.
   Förutom att denna omfattande dom finns tillgänglig hos hovrätten i Malmö finns hela ärendet beskrivet i Justitieombudsmännens ämbetsberättelse, avgiven vid riksmötet 2000/01. Både boken och bilagan kan varmt rekommenderas av alla som av någon anledning befinner sig i domstolstvist, eller arbetar med tvistemål i domstol. Det gäller både advokater, jurister och domare.


Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida