[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Starkare skydd mot statens kränkningar
Av SvD Ledaren - Svenska Dagbladet - 26 februari 2001

Vänstern har alltid spjärnat emot att makt överförs till domstolarna på politikernas bekostnad. Därför ingår varken s eller v i den majoritet som vid torsdagens möte i Konstitutionsutskottet enades om att låta regeringen utreda domstolarnas lagprövningsrätt och frågan om en författningsdomstol.
   Lagprövningsrätten har tidigare behandlats på denna sida. SvD menar att skyddet för de medborgerliga fri- och rättigheterna får substans först när det finns en reell möjlighet för domstolar och andra rättstillämpande organ att underkänna lagstiftning som kränker dessa rättigheter. Denna skyldighet har svenska domstolar och myndigheter i dag men endast i de fall där lagstiftningen uppenbart kränker individers och företags rätt. Att lagstiftning kränker medborgarnas rättigheter lite lagom får vi alltså tåla.
   Den inhemska konstitutionella debatten har under senare år just handlat om huruvida det är rimligt från ett medborgarperspektiv att Sverige klamrar sig fast vid uppenbarhetsrekvisitet samtidigt som rättsutvecklingen i Europa går i motsatt riktning. Genombrottet kom när Bengt Göranssons demokratiutredning för ett år sedan föreslog att domstolarnas rätt att underkänna lagar ska stärkas och kravet på uppenbart fel tas bort. De partier som nu har format en majoritet i KU följer bara den väg som Göransson (s) i politisk enighet stakade ut.
   Dramatiken är faktiskt minimal. Varken EG-rätten, som har företräde framför svensk lag, eller Europakonventionen som gäller som svensk rätt, kräver att brister i lagstiftningen ska vara uppenbara. Såväl Europadomstolen i Strasbourg som EU-domstulen i I.uxemburg kan redan underkänna svenska lagar oberoende av uppenbarhetsrekvisitet, medan svenska domstolar bara kan göra det om lagstiftningen bygger på EG-rätt. Detta vet även socialdemokraterna i KU och regeringen.
   Återstår gör egentligen bara att plocka bort uppenbarhetsrekvisitet som sätter tvångströja på domstolarnas möjligheter att ta tillvara medborgarnas rättigheter. Och visst, i en förlängning kan övervägas om en författningsdomstol kan bidra till något mer.

SvD Ledaren

Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida