[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Domare garanter för självständig rättsskipning
Av Johan Hirschfeldt - Svenska Dagbladet - 23  mars 2001

Replik/Olle Ekstedt och Domstolsverket

Olle Ekstedt har i sin Brännpunktsartikel den 11 mars angripit Domstolsverkets generaldirektör Stefan Strömberg. Ekstedt kastar efter känt mönster första stenen, skjuter på pianisten och uppmanar - enligt rubriksättarens fullt rimliga och följsamma tolkning av artikelinnehållet - justitieministern avsätt, avsätt!

Och nu förväntas väl justitieministern eller generaldirektören att gå in i debatten. Jag kan första om de drar sig för det när debattnivån blev som den blev.

Innan dess började det hela med en ledare i SvD om lönerna inom domstolsväsendet. Visst, här finns viktiga frågor att ta ställning till. På samma ledande plats skriver Svd den 16 mars apropå mediadrev att man på tidningens ledarplats inte hemfallit åt de enklaste avgångskraven och populistiska fördömandena. Så är det nog. Man kan konstatera att där har mycket riktigt t ex Ekstedts inlägg inte heller följts upp. Det tar även för mig emot att vässa debattpennan på Ekstedts villkor.

Ekstedt säger sig tala för domstolsvärlden. Jag tänker tala endast i eget namn. På en punkt anser jag nämligen att Ekstedt måste bli motsagd. Han insinuerar att Domstolsverket ingriper i domstolarnas rättstillämpning och sätt att döma. Det är en synnerligen allvarlig anklagelse mot Domstolsverket, men också mot alla de domare som finns i våra domstolar och som inte delar Ekstedts uppfattning. Dessa domare skulle nämligen enligt Ekstedt helt släpphänta och med öppna ögon låta detta ske utan att reagera mot det. Jag delar inte Ekstedts åsikt och vill inte vara i ett sådant sällskap som han därmed placerar mig i.

Att Domstolsverket är skyligt att iaktta domstolarnas självständighet framgår av regeringens instruktion för domstolsverket. Där står det med en hänvisning till regelns konstitutionella betydelse: "Med iakttagande av domstolarnas självständighet enligt regeringsformen vid fullgörande av deras dömande och rättstillämpande uppgifter skall Domstolsverket, utöver vad som följer av särskilda bestämmelser, inom sitt verksamhetsområde i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten, meddela föreskrifter och allmänna råd samt se till att verksamheten bedrivs effektivt."

Hur den yttre domstolsadministrationen skall organiseras i vårt land är en fråga som bör diskuteras. Så sker också bl. a. i riksdagen. Domstolsverket har av statsmakterna fått ett viktigt uppdrag: att verka för effektiva och moderna domstolar. Men Domstolsverket har inte rätt att komma med föreskrifter som styr rättskipningen och gör inte heller det. När det gäller utvecklingsarbete utbildningsinsatser kan det någon gång bli känsligare, det medges.

Jag är övertygad om att vi domare i förhållande till Domstolsverket, dess styrelse och generaldirektör har förmåga att bevara rättskipningens självständighet utan att som Ekstedt ropa korsfäst!

Johan Hirschfeldt
hovrättspresident
Svea hovrätt

Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida