[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Straff bättre mot oseriösa
Av Se nedan - Svenska Dagbladet - 9 april 2001

Per Henrik Lindblom (Brännpunkt 9/3) - och även andra - synes uppfatta den starka kritik som företrädare för näringslivet riktat mot förslaget om grupp rättegång, som ett uttryck för ett rent egenintresse som grundar sig på en fruktan för en alltför "effektiv" hantering av berättigade anspråk. Så är inte fallet.

Den som bemödar sig om att läsa vad remissinstanserna sade om Lindbloms utredningsförslag finner att näringslivet långt ifrån var ensamt om att säga nej till förslaget. Utomordentligt stark kritik framfördes från domstolar och andra helt oberoende instanser med stor integritet. Flertalet av de domstolar som yttrade sig var negativa till förslaget. Lindbloms kollegor vid Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet avstyrkte förslaget. Även Domstolsverket, Domareförbundet. Kommunförbundet och Advokatsamfundet (alltså inte endast "delar av advokatkåren" som Lindblom hävdar) sade nej. JämO, Marknadsdomstolen och Riksrevisionsverket var negativa till att införa enskild grupptalan.

Kritiken omfattade allt från den grundläggande analysen av behovet av grupprättegång via de föreslagna lagtekniska lösningarna till utredarens bedömningar av kostnadskonsekvenserna av förslagen. Vår starka kritik av förslaget bottnar i att det saknas praktiskt behov av en så ingripande förändring av den svenska rättsordningen. Det är också fel att Sverige skall gå före och införa ett processinstitut som övriga EU- och EES-länder säger nej till.

Vi kritiserar även det föreslagna systemet att en gruppmedlem som inte vill omfattas av en grupptalan, vilken han underrättats om, själv måste vara aktiv för att inte innefattas i gruppen. Och än mer kritiska är vi mot en ordning som innebär att enskilda människor kan komma att omfattas av rättegångar och avgöranden som de över huvud taget inte känner till.

Det är därför glädjande att justitieminister Thomas Bodström nu insett hur välgrundad den invändningen är och tycks förespråka att endast de som skriftligen meddelat att de vill delta i en viss grupprättegång blir medlemmar i gruppen (Brännpunkt den 17 mars). Det är bra, men var kritik av förslaget kvarstår.

Bodström framhåller att grupprättegång skulle främja en konkurrens på lika villkor mellan företagare. Vi håller inte med. Tvärtom måste tillgång till grupprättegång i Sverige anses exponera såväl företag verksamma här som företag som exporterar produkter och tjänster till den svenska marknaden för processer i påtagligt högre grad än vad som kommer att gälla för utländska konkurrenter. Grupprättegång är därför negativt för företagsklimatet i Sverige och påverkar också utländska företags intresse av att investera här.

Grupprättegång är inte heller lösningen för att komma åt oseriösa näringsidkare, som Bodström och Lindblom tror. Den typen av företag har oftast lagt ned verksamheten när en rättegång blir aktuell och alla eventuella tillgångar är skingrade. Att "lugga en flintskallig" ger Inte stort utbyte, vare sig det sker individuellt eller i grupp. I stället måste man när det förekommer oseriöst agerande använda andra sanktioner, främst straff-

Det skulle vara en akt av omtanke om den svenska rättstraditionen, det svenska rättsväsendet och vårt företagsklimat om justitieministern avbryter arbetet med förslaget om grupprättegång.

Anne Wigart
Svenskt Näringsliv
Ulla Lundquist
Bankföreningen
Ander Beskow
Försäkringsförbundet
Lars Olof Eklöf
Svensk Handel
Ann-Marie Nilsson .
Svenska IT-företagens org.
Per-Ola Jansson
Fondhandlarföreningen
 
Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida