[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Fogden ska inte jobba på ackord
Av Carl Erik Hedlund - Dagens Industri - 31 maj 2001

Att skattemyndigheten har fått incitament att driva in så mycket skatt som möjligt är en fara för den enskildes rättssäkerhet. Det ena Kafka-fallet efter det andra dyker nu upp i domstolarna. Regeringen måste handla för att återställa förtroendet för myndigheterna och rättsstaten.

Efterbeskatta inte en skatteskyldig som bevisligen följt myndighetens råd och anvisningar, skriver CARL ERIK HEDLUND, riksdagsledamot (m).

Tänk dig att du i ett osäkert rättsläge vänder dig till ansvarig myndighet för att få rad om vad som gäller. Tänk dig vidare att du följer det råd som myndigheten då ger dig. Då förväntar du dig att ha handlat som en laglydig medborgare.
   Du förväntar dig inte att myndigheten kan ändra sig angående reglernas tolkning, och kräva dig på betalning och böter i efterhand för att du följt deras tidigare besked.
   Än mindre att samma myndighet kan kräva in betalning och därmed försätta dig i konkurs långt innan saken kunnat prövas i domstol.
   Får du dessutom reda på att myndigheten, när ditt fall slutligen prövas, hänvisar till tjänsteanteckningar som aldrig gjorts, eller rensar bort fakta ur målet som kan tala till din fördel - då börjar du antagligen ifrågasätta om det handlar om en demokratisk rättsstat.
   Exemplet ovan är dock inte hämtat ur någon Kafka-roman, eller någon bananrepublik. Inte heller handlar det om ett enstaka olycksfall i arbetet. Med oroväckande frekvens dyker nya exempel upp. För närvarande pågår ett flertal rättsfall med anledning av skattemyndighetens maktutövning.
   De kommer antagligen att kosta stora summor av skattepengar helt i onödan, och de har redan orsakat lidande och konkurser för organisationer, företag och privatpersoner.
   Några aktuella fall handlar om artistskatten, där ett flertal basketföreningar följde felaktiga besked ifrån skattemyndigheten, med resultatet att tre föreningar gick i konkurs när de i efterhand krävdes på stora summor.
   Basketklubben M 7 i Borås klarade sig undan konkurs och driver nu skadeståndskrav mot staten. Tidigare skadeståndskrav mot skattekontoret i Ludvika, avslogs av Riksskatteverket ( alltså samma myndighet ) utan att ens någon utredning tillsattes.
   Reklamskatten har också orsakat många problem. Det finns en blankett om betalningsbefrielse som varit så bristfälligt utformad att den misslett den skattskyldige.
   Blanketten har varit felaktig alltsedan den kom på 1970-talet. Skattskyldiga och branschföreträdare har påpekat detta vid ett flertal tillfällen, och har därtill kunnat redovisa i vilka delar blanketten brustit i olika utgåvor.
   Först i sjunde utgåvan, gällande från den l juli 2000, har RSV åtgärdat blankettens brister.
   Ändå har sedan cirka fyra år tillbaka ett flertal skatterevisioner initierats av Särskilda Skattekontoret i Ludvika (SSK/RSV) där SSK/RSV hävdar att de skattskyldiga lämnat oriktiga uppgifter när ansökan om betalningsbefrielse på RSVs blankett 5479 (utgåva 1-6) lämnats in.

   Det finns anledning att misstänka att skattemyndighetens överträdelser delvis beror på myndighetens incitament att skattemaximera utan hänsyn till den enskildes rättssäkerhet.

   För ett antal år sedan fick nämligen skattemyndigheterna ökade resurser för skatterevisioner. Ett stort antal revisioners resultat har också utvärderats efter "avkastningen" - beslut om upptaxering inklusive skattetillägg och ränta.

   Skattemyndigheters måttstock och avkastningskrav tar inte hänsyn till ett slutgiltigt taxeringsbeslut i domstolar, och någon uppföljning har mig veterligen inte skett.
   Skattemyndigheten får alltså ett egenintresse av att ta in så mycket skatt som möjligt, påföra skattetillägg och ränta. Detta leder till ett jävsförhållande för skattemyndigheten i strid med bland annat grundlag, förvaltningslag, taxeringslag och Riksskatteverkets "Handledning vid skatterevision".
   Nu gäller det att återupprätta förtroendet för rättsstaten och för myndigheternas oväld och kompetens. God skattemoral kan inte bara krävas av skattesubjekten.

Det behövs vidare en utredning kring huruvida och i vilken utsträckning som skattemyndigheter åsidosätter sin uppgift att på ett opartiskt sätt utföra sina uppgifter.

   Ackordsindrivning av skatt och åsidosättande av gällande lagar och regler får inte förekomma,
   I dessa frågor har jag med en interpellation i riksdagen vänt mig till finansminister Bosse Ringholm. Regeringen bör vidta åtgärder för att öka rättssäkerhet och förtroende för myndigheterna.

Carl Erik Hedlund

Copyright


 
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida