[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Grupptalan enda chansen vid värdepappers- skador
Av Catarina af Sandeberg - Dagens Industri - 11 oktober 2001

Grupptalan gör det möjligt att få ersättning vid mindre skador som drabbar många. På värdepappersmarknaden är det den enda realistiska processmöjligheten. Grupptalan skulle ha en hälsosam preventiv effekt och stärka konsumentskyddet.

Justitiedepartementets förslag till lag om grupprättegång (en omarbetning av SOU 1994,151. se fotnot) syftar till att på ett övergripande sätt komma till rätta med en brist i rättsskyddet - att en enskild person som drabbats av en mindre skada inte kan hävda sina anspråk.
   Grupptalan finns exempelvis i Storbritannien, Kanada och Australien, och lagförslag förbereds i Norge, Tyskland och Belgien.
   I EU har frågan diskuterats, utan att förslag lagts fram. Men en rad direktiv innehåller processrättsliga föreskrifter om konsumenters rätt till effektiva rättsliga medel för att få sin talan prövad.
   Förslaget har kritiserats på en rad punkter. De främsta argumenten mot grupptalan är risk för missbruk samt uppfattningen att kumulation (flera mål i samma rättegång) och pilotmål räcker för att täcka de skadelidandes behov.
   Kumulation och pilotmål är emellertid inte lämpliga då antalet skadelidande är stort, Kumulation är på tok för kostnadskrävande i form av delgivning, skriftväxling, sammanträden och så vidare. Och pilotmål förekommer helt enkelt inte vid dessa typer av så kallade fragmentariska skador.
   Pilotmål förekommer heller inte vid exempelvis skador på värde pappers marknaden. Det skulle i så fall krävas att en institutionell investerare bestämmer sig för att stämma ett bolag eller en bank, men detta förekommer inte i Sverige.
   De som framför argumentet om överdrivet processande är inte insatta i hur rättegångsformen skulle komma att införas i Sverige. Det svenska processystemet skiljer sig på många väsentliga punkter från det amerikanska, vilket framhålls som avskräckande exempel.

Problemen i USA beror inte på möjligheten till grupprättegång, utan på det system för civilprocesser som man har där. Det svenska förslagets utformning stoppar effektivt alla möjligheter att dra en mindre väl underbyggd talan inför rätta.

Representanter för näringslivets organisationer är skeptiska mot lagförslaget på den grund att grupptalan kan utgöra ett hot for bolaget, och medföra att investeringsviljan påverkas negativt.
   Lagen medför dock inte några ökade kostnader, vare sig administrativa eller praktiska, för bolagen. Grupptalan innebär dessutom inte någon ändring av befintlig rätt, utan endast möjlighet att utnyttja de existerande rättsreglerna.

Det är anmärkningsvärt att näringslivets organisationer framför farhågor om minskad investeringsvilja, i stället för att vara intresserade av att upprätthålla en förtroendeingivande marknad och motarbeta snedvridande av konkurrensen.

När den enskildes skada inte är mycket stor, är det omöjligt att få ersättning i det svenska rättssystemet. Civilprocessen har därför en viktig samhällsfunktion, och ska utgöra ett medel att förverkliga lagstiftarens politiska mål i praktiken. Civilprocessen måste därför anpassas till samhällsutvecklingen.
   Att öppna en möjlighet till grupptalan i de fall där processförutsättningarna är desamma eller likartade skulle förändra möjligheten till krav på ersättning vid mindre skador som drabbar många. Grupptalan är vid den typ av skada som uppstår exempelvis på värdepappersmarknaden den enda realistiska processmöjligheten.
   Den kritik som riktats mot förslaget präglas av en rädsla för nya oprövade processformer, och kritiken har varit illa underbyggd. Kritiken har vidare framförts av företrädare för banker och näringsliv. Alltså potentiella svarandeparter, som lagt avsevärda resurser på att söka hejda att grupprättegång införs i Sverige.

Givetvis kan en framgångsrik process få besvärliga ekonomiska följder för svaranden. Men det är svårt att se att det processuella rättsskyddet för gruppanspråk ska styras, eller ens påverkas, av svarandens ekonomiska förutsättningar att ersätta de rättsförluster han orsakat.
   Tvärtom får det antas att den ekonomiska press som risken att utsättas för en framgångsrik process utövar har en preventiv effekt som gynnar seriös konkurrens på lika villkor och avhåller från rättsstridigt handlande.

Grupprättegång innebär en unik möjlighet att stärka enskilda medborgares möjligheter att komma till sin rätt, och att se till att de regler som skyddar konsumenter får genomslag i praktiken.
   Grupprättegång är oundvikligt i svensk rätt, om skadeståndsprocesser som omfattar många som drabbats av en mindre skada över huvud tagel ska kunna hanteras.

Catarina av Sandeberg
jur dr, Stockholms universitet

FOTNOT: Efter kritik infördes bland annat krav på aktivt ställnings tagande för att ingå som part i grupptalan.

Läs vidare:
Grupptalan kan ge pondus - Krister Thelin
Unik möjlighet att stärka svagas rätt - Thomas Bodström
Grupprättegångar stärker den enskildes rätt - Mats Lönnerblad

Copyright


 
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida