[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

JK:s samlade tystnad
Av Mats Lönnerblad - Svenska Dagbladet - 18 januari 1999

Mina fyra inlägg i SvD, senast på Brännpunkt 31/11-98, om bristerna i det svenska rättsväsendet tycks ha förargat den nye Justitiekanslern Hans Regner (JK) så till den milda grad att han inte ens vill gå i svaromål. Jag vill därför bara själv avrunda med att förklara varför han inte vill svara. I stället riktar jag mina frågor från artiklarna vidare till justitieminister Laila Freivalds.
- I Sverige kringgås den överstatliga EG-rätten genom att den inte ens tillämpas i en utsträckning som den borde! Detta trots att EG-rätten har direkt effekt och är överstatlig. Det svenska systemet fungerar på så vis, att politiken i viktiga ekonomiska mål överskuggar juridiken. Samtidigt som den granskande instansen - Justitiekanslern - över huvud taget inte fungerar i dessa avseenden.
- Genom att det svenska ämbetsmannaansvaret avskaffades redan tgy6, går ansvariga domare helt fria, när inte heller kontrollsystemet med Justitiekanslern fungerar.
- Sverige här inrättat sitt "eget” subjektiva rättssystem för tvistemål. Den ”hjälp” svenska domare i stället använder sig av, är lagarnas politiska förarbeten, som inte längre gäller i Sverige. Min uppfattning är att detta beror på den starka politiska styrningen av det svenska rättsväsendet sedan Hägerströms dagar och den ”rättspositivistiska” inställning till denna lagstiftning som sedan decennier dominerat rättsväsendet i Sverige.
Denna märkliga inställning till lagstiftningen hos våra svenska domare, resulterar i att bankerna och staten ständigt gynnas på ett otillbörligt sätt, på den enskildes bekostnad som därmed ofta kommer i kläm i ekonomiska tvistemål. Det förklarar också orsakerna till att svenska domare, som slits mellan två rättssystem, för närvarande säger sig ha så mycket att göra, utan att riktigt förstå varför.
- Sveriges val av domare i den högsta rättsinstansen visar hur regering och riksdag bedömer den juridiska kompetensen hos dessa makthavare. Bedömningen sker fortfarande inte efter juridisk kompetens, utan efter politisk följsamhet.
- Genom avsaknad av Författningsdomstol har rättssäkerheten därför successivt urholkats utan att någon reagerat. Det är först nu, genom möjligheten att överklaga till EG-domstolen och genom alla domar mot Sverige i Europadomstolen, som Sverige kan komma till rätta med de problem som rör allt från den fria rörligheten och konkurrensneutralitet till Romfördragets direktiv.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida