[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Dags att skriva om regeringsformen?
Av Mats Lönnerblad - Arbetet-Nyheterna - 17 sept. 1999

- Föräldrarätten är satt på undantag och skyddet för privatlivet måste förstärkas

- Det är Sveriges avsaknad av författningsdomstol och den vagt formulerade regeringsformen från 1974, som gör att politiska intressen numera kan gå före en korrekt lagstiftning, och att man fortfarande inte tar vederbörlig hänsyn till Europakonventionen, framhåller skribenten i finansrätt Mats Lönnerblad. När nu Europakonventionen äntligen ingår i den svenska lagstiftningen, är det då inte dags att skriva om regeringsformen, undrar Lönnerblad.

- Redan för 25 år sedan reagerade justitierådet Gustaf Petrén och dåvarande riksbankschefen Per Åsbrink kraftigt för att den nya svenska regeringsformen i så ringa grad tillgodosåg väsentliga medborgerliga fri - och rättigheter. Den nya grundlagen klubbades snabbt igenom i riksdagen med 321 röster för och 19 röster emot. Kravet på folkomröstning i denna viktiga fråga avslogs, utan att någon ens begärde votering.

"Regeringsformen fungerar inte som det var tänkt"

I dag, 25 år senare, kan jag bara med facit i hand konstatera att Petréns och Åsbrinks värsta farhågor har besannats. Regeringsformen, i sin nuvarande utformning, fungerar inte som den var tänkt.
- Första Paragrafen, till inledningen kring statsskickets grunder, som skrevs om 1974 är det inget fel på. Innehållet är värt att citeras eftersom det inte är så många svenskar som känner till vad den svenska regeringsformen innehåller.
- Paragrafen konstaterar "att all makt utgår från folket". Inledningen bekräftar också att "den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och kommunal självstyrelse".
- Regeringsformen i sin helhet finns b l a tillgänglig på alla bibliotek i Sverige eftersom den utgör grunderna för den svenska lagstiftningen. Varför jag anser att regeringsformen snarast bör skrivas om, beror på att ända sedan den skrevs, har den tillämpas på ett felaktigt sätt.
- Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som sedan 1995 ingår i den svenska lagstiftningen, utgör ett mycket bättre skydd, än den otydligt formulerade svenska regeringsformen från 1974. Medan 1974 års regeringsform väsentligt försvagade de svenska fri- och rättigheterna, hade Sverige redan tidigare bundit sig för en mycket starkare konvention som garanterar Sveriges medborgare både ordentliga fri- och rättigheter. Europakonventionen möjliggör också att alla svenskar garanteras en riktig rättegång.
- Alla Europarådets medlemsstater har ratificerat Konventionen ñ Sverige den 11 januari 1952. Författarna till den omskrivna regeringsformen från 1974, borde således redan då varit skyldiga att ta mycket större hänsyn till Europakonventionen innehåll, än vad man gjorde.
Artiklarna i konventionen inleds med en samlande mening, som sedan specificeras i den följande texten. Artiklarna är till för att skydda medborgarna mot maktmissbruk. Därför borde det vara en hederssak för Sverige, att de grundlagsskyddade fri - och rättigheterna är av minst samma klass, som alla Europarådets stater kunnat enas om.Vad Petrén och Åsbrink reagerade mot för 25 år sedan, var att människornagenom den nya regeringsformen inte längre var skyddade mot myndigheternas föreskrifter och ingrepp, på samma sätt som tidigare. Vidare att medborgarna i en demokrati skall ha tillgång till ett domstolsväsende som följer lagarna, utan politisk påverkan som för närvarande sker i stor utsträckning, i den dömande verksamheten.Även kommunallagsreformen från 1862, som finns inskriven i regeringsformen och som tidigare utgjort grundval för den kommunala självstyrelsen, följs inte längre. Det har att göra med att den omdiskuterade skatteutjämningen, som reglerar kommunernas ekonomi, styrs via kommunerna i stället för via staten. Det är därför som stora delar av den kommunala självständigheten försvunnit när kommunerna inte längre tillåts råda över sin egen ekonomi.

"Kommunerna råder inte längre över sin egen ekonomi"

Vad jag har emot 1974 års regeringsform, som avlöste 1809 års, var att man införde ett nytt statsrättsligt system som var sämre än det förra, företrätt av riksdagens 350 medlemmar ( numera 349 ) i en enkammarriksdag. Riksdagsmännen i vårt land tillåts profitera på det nya systemet. De har också i tilltagande utsträckning förvandlat sig själva till yrkes- och livstidpolitiker. Även ur arbets- och kostnadssynpunkt är 349 riksdagsmedlemmar alldeles för många, för att styra ett litet land som Sverige.
- Riksdagens yttersta kontrollorgan mot regeringen, konstitutionsutskottet, (KU) fungerar inte heller. Detta beror på att KU:s medlemmar sätter partiintresset över den politiska yrkesetiken, så att alla anmärkningar nästan regelbundet avvisas av den majoritet som i det normala riksdagsarbetet stöder regeringen.Det är Sveriges avsaknad av Författningsdomstol och den vagt formulerade regeringsformen från 1974, som gör att politiska intressen numera kan gå före en korrekt lagstiftning, och att man fortfarande inte tar vederbörlig hänsyn till Europakonventionen.
- Om all makt skall utgå från folket, borde rimligtvis inte grundlagen kunna ändras utan folkets hörande genom folkomröstning. Fortfarande saknas ett braegendomsskydd i Sverige. Föräldrarätten är satt på undantag och skyddet för privatlivet måste förstärkas.
- När nu Europakonventionen äntligen ingår i den svenska lagstiftningen, är det då inte dags att skriva om regeringsformen, låta folket rösta om regeringsformen och se till att den svenska grundlagen äntligen överensstämmer med Europakonventionen och EG-rätten, som Sverige genom sitt medlemskap i EU förbundit sig att följa?

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida