[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Domstolarna i allt djupare kris"
Av Mats Lönnerblad - Sydsvenska Dagbladet Snällposten - 4 okt. 1999

"Domarna är medskyldiga till att driva våra domstolar in i en djupare kris"

Hovrättslagmannen Olle Ekstedt från Malmö skrev i en debattartikel i DN den 22 augusti att "Den politiska makten håller på att driva våra domstolar in i en djupare kris", samtidigt som han håller med om att det redan finns gott om kriser i det svenska rättssystemet. Ekstedt har reagerat mot att den dömande makten inte fungerar i Sverige, vilket varje utomstående betraktare kunnat märka sedan Sverige gick med i EU.
- Dels prövar inte svenska domare målen i sin helhet, som man är skyldiga att göra enligt regeringsformen och 6:e artikeln i Europakonventionen, dels avkunnar de politiskt valda domarna i Högsta domstolen och Regeringsrätten domar som står i strid mot såväl Europakonventionen som EG-rätten.
- Det är därför det blir betydande rnerarbeten i de lägre rättsinstanserna, på grund av alla mål som man tvingas ta om från början igen, eller som återförvisas till lägre instans redan i hovrätten.

I TVISTEMÅL, där den svagare parten har förlorat, blir domen vid överklagandet till högre rättsinstans ofta ett kollegialt prestigeutslag, där domstolen förstärker tingsrättens argumentation. Ofta med tvivelaktiga argument.
- Dessutom tillåts ofta inte nya bevis i högre rättsinstans även om den ena parten har ljugit i rätten. I Sverige går det således att vinna mål genom att ljuga i huvudförhandlingen och motparten bereds sällan att inkomma med motbevis.
- Svenska domstolar är vana att dra ut på rättegångar i det oändliga och byta referenter mitt under pågående mål utan att det framkommit några nya omständigheter. Jag har därför förståelse för Justitiedepartementet som nu vill spara 200 miljoner kronor under de närmaste tre åren.
- Den kommande utredningen Processen i allmän domstol, som Olle Ekstedt uppenbarligen inte vill ta till sig, är därför ett bra exempel på nytänkande. Det finns mycket man kan göra.
- Jag tycker det är en bra idé att vittnen avger skriftliga vittnesmål i såväl brottsmål som tvistemål istället för de vittnesmål som nu avges där vittnet är ovilligt att vittna. I rätten är det många som känner sig hotade av motparten och inte ens vågar delta.
- Det går också att nagga på omedelbarhetsprincipen som innebär att domarna bara tar hänsyn till vad som sägs i huvudförhandlingen.
- "Omedelbarhetsprincipen” har hittills inneburit att många domare inte bryr sig om vad som förevarit i förberedande förhandlingar, vilket de är skyldiga att göra.
- Dagens interiör från svenskt domstolsväsende är förfärande. Hovrättslagmannen och jur dr Robert Nordh blottlägger att domare inte hinner med att avgöra mål i någorlunda rimlig takt.
- Han erkänner öppet att när tiden inte räcker till "skjuts det från höften, i förhoppningen att närmare eftertanke, inte skulle leda till en annan bedömning”.

VAD DOMARNA själva har för lösning till detta allvarliga problem framgår av utredningen Ett reformerat hovrättsförfarande (SOV: 1995: 124) Denna utredning leddes av justitierådet Bengt Lambe och presenterades i december 1995.
- Lösningen i denna utredning var "genial" ur många domares synvinkel. Man skulle införa prövningstillstånd i våra hovrätter för att minska antalet mål Utredningen vann politikernas gillande och skulle ha varit genomförd idag, om inte jag och andra häftigt protesterat mot utredningens resultat, som på ett flagrant sätt stred mot både EG-rätten och grundlagen.
- Min uppfattning är att det inte bara är ”den politiska maktens fel" att inte våra domstolar fungerar. Domarna är medskyldiga till att driva våra domstolar in i en allt djupare kris. Dels genom att godkänna utnämningarna av "politiskt tillsatta kollegor” i högsta rättsinstans. Dels genom att inte utreda grunderna i alla mål som man är skyldig att göra.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida