[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Sju av tio hovrättsdomar får bakläxa
Av Ewa Tures/TT - Svenska Dagbladet - 27 dec. 1999

En ökande andel av de domar som Högsta domstolen (HD) tar upp och omprövar kommer från Svea hovrätt. I sju fall av tio blir det "bakläxa" för hovrätten. Jurister, som TT talat med, är oroade över att kvaliteten sjunker och domarna blir allt torftigare.
- Svea hovrätt är den största av landets sex hovrätter. Placeringen i huvudstaden och därmed förmågan att rekrytera de mest meriterade juristerna gör att den på sätt och vis fungerar som ett föredöme för andra domstolar. Men den senaste tiden har Svea hovrätts andel av de mål som tas upp och omprövas av HD ökat kraftigt. I 70 procent av fallen innebär det att hovrättens egen bedömning underkänns.
- Svea hovrätt avgör 40 procent av alla mål som överklagas till hovrätterna. Det handlar om runt 10 000 mål per år.
- TT:s undersökning visar att Svea hovrätts andel av de mål som omprövas av HD ända sedan 1995 har legat på 50 procent, alltså tio procents "överskott". Detta överskott brukar förklaras med att Svea hovrätt får in en större mängd juridiskt komplicerade mål än andra hovrätter. Inom Svea hovrätt finns vidare specialdomstolarna Miljööverdomstolen och Fastighetsdomstolen.

Dramatisk förändring
Men första halvåret 1999 skedde en dramatisk förändring. Svea hovrätts andel av HD-målen sköt i höjden och kom upp i hela 58 procent.
- TT har frågat erfarna jurister vad de tror att ökningen beror på. Om det kan vara så att nedskärningarna i domstolsväsendet nu har fått genom- slag på domarnas kvalitet och därmed rättssäkerheten? - Jag får tillstå att jag hört från andra tvistemålsjurister att kvaliteten inte är vad man kan begära. Och det även om man vunnit, som ju är bra i och för sig. Men man vinner på en annan grund än man väntat sig, säger advokat Hans-Gunnar Solerud, som fram till för något år sedan var justitieråd - domare - i HD.

Mindre förutsägbart
- Jämför man med domar 10-15 år tillbaka så har kvaliteten sänkts. Domarna är inte så väl motiverade längre. Ibland förstår man inte alls hur de resonerat, säger statsåklagare Nils-Eric Shultz.
- En del av rättssäkerheten är förutsägbarheten. Om mål ändras i ökad utsträckning mellan instanserna så minskar förutsägbarheten.
- Som professionell advokat måste jag ha en rimlig möjlighet att tala om för min klient hur det kommer att gå med hans mål. Jag är oroad om förutsägbarheten minskar, säger advokat Peter Althin.
- Men det är bara en bråkdel av alla domar som tas upp av HD, cirka fyra procent. För att tas upp av HD måste ett mål innehålla någon rättsfråga av prejudikatsintresse. Rena bevisvärderingsfrågor prövas inte av HD. Det betyder att för 96 procent av alla domar är hovrätten sista instans.
- Även i den stora gruppen mål utan prejudikatintresse finns många, som skulle ha ändrats om de fått prövningstillstånd, det är jag helt säker på, säger advokat Claes Borgström.

Ewa Tures, TT
Copyright

 


BREV TILL REDAKTIONEN

Kritik. Hovrättsrådet Lars Hesser anser att TT:s undersökning av Högsta domstolen ändringar av Svea hovrätts domar, som publicerades i SvD den 27 december, var osaklig.

"Osaklig och felaktig kritik av Svea Hovrätt i SvD"

På framträdande plats i Svenska Dagbladet den 27 december 1999 återges en TT-artikel gällande en undersökning som TT gjort av Högsta domstolens ändringsfrekvens av hovrätternas avgöranden. Undersökningen påstås ge vid handen att Högsta domstolen under senare tid i ökad omfattning tar upp och ändrar de domar som meddelas av landets största hovrätt, Svea hovrätt.

Artikelförfattaren anger att det skett en dramatisk förändring av Svea hovrätts andel av HD-målen, vilka skulle ha ökat kraftigt, och det ifrågasätts om inte kvaliteten på Svea hovrätts avgöranden, vilka blir allt torftigare, sjunkit. TT:s undersökning avser alltså de fåtaliga mål från hovrätterna i vilka HD meddelar prövningstillstånd. Enligt undersökningen har Svea hovrätts andel av dessa mål sedan år 1995 legat på 50 procent. Den dramatiska ökningen skulle ha inträffat under det första halvåret 1999 då Svea hovrätts andel av HD-målen sköt i höjden och kom upp i hela 58 procent

Som framgår av det följande är hela utgångspunkten för artikelförfattarens reflexioner fullständigt felaktig.

Litet material
Antalet mål, vari HD varje år meddelar prövningstillstånd, har under senare år som högst uppgått till omkring 150 stycken. Under första halvåret 1999 var antalet 62. Redan med hänsyn till det ringa antalet mål går det självfallet inte att utifrån'en'mindre förändring av aktuellt slag, som endast avser ett enstaka halvår, dra några som helst slutsatser, varför talet om dramatisk förändring etc redan av detta skäl är meningslöst.

'Dramatisk minskning'
Till yttermera visso förhåller det sig emellertid så att i TT-undersökningen har procenttalen för Svea Hovrätts andel av de ifrågavarande 62 HD-målen och övriga hovrättersandel härav kastats om. Av de 62 målen kommer nämligen endast 26 mål från Svea hovrätt och 36 mål från andra hovrätten, vilket innebär att Svea hovrätts andel är 42 procent och övriga hovrätters andel 58 procent. Slutsatsen blir alltså - med artikelförfattarens terminologi - en dramatisk minskning av Svea hovrätts andel av HD-målen.

Det är angeläget att SvD:s läsare får klart för sig att den kritik av Svea hovrätt som framfördes genom den ifrågavarande TT-artikeln är fullständigt obefogad.

Lars Hesser
hovrättsråd i Svea Hovrätt

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida