[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Svenska domstolar bryter mot EG-rätten
Av Mats Lönnerblad- Norrtelje Tidning - 29 februari 2000

Jur dr Carl Michael Quitzow, professor i EG-rätt vid Lunds Universitet, har i flera uppmärksammade artiklar i dagspress skrivit att EG-rättsliga frågor sopas under mattan i Sverige. Som skribent i finansrätt, och anlitad granskare av hundratals mål om året, kan jag bara hålla med honom.
- Men problemet är mycket allvarligare än så. Det är inte bara EG-rätten och Europakonventionen som för närvarande inte följs av våra domare. Även avtalsrätten, som den förekommer i svensk rätt redan innan Sveriges inträde i EU, har sedan länge negligerats av våra domare i alltför många processer.
- En särskild utredare, KG Ekeberg från Norrtälje, har därför blivit förordnad av regeringen och justitieminister Laila Freivalds att undersöka hur rättegångar i tvistemål och brottsmål kan förbättras med bibehållen rättssäkerhet. K G Ekeberg skall särskilt uppmärksamma frågor om muntlighet, omedelbarhet och koncentration i förfarandet samt frågor om bevisning. Vidare skall han också undersöka om det går att förenkla arbetet med domskrivning.

Det är dessa tre fundament som utgör grunden i den dömande verksamheten i Sverige: muntlighet, koncentration och omedelbarhet. Från och med den 1 januari 1995 har Sverige godkänt att även EG-rätten skall gälla i Sverige, i vissa fall med direkt effekt. Från och med samma datum ingår även Europakonventionen i den svenska lagstiftningen.
- Muntligheten innebär att domstolen skulle ta ställning till vad som anförs muntligen inför rätten. Inte som tidigare på ett huvudsak skriftligt material. Principen om koncentration innebär, att ingenting får påverka avgörandet, som inte i huvudsak redovisats i samband med huvudförhandlingen.
- Omedelbarhetsprincipen betyder att sakframställning och muntliga bevis skall läggas fram direkt genom partsutsagor och genom förhör med parter vittnen och sakkunniga. Så borde det se ut i svenska domstolar, men så fungerar det inte. Orsaken är att domarna alltför ofta, bryter mot sina egna regler, om hur det var tänkt att fungera.

Dagens domare har mycket mer att hålla reda på än gårdagens, eftersom varje domare i dag måste ta hänsyn till både EG-rätten och Europakonventionen. Det är därför dagens domare säger sig ha så mycket att göra, utan att riktigt kunna förstå varför.
- K G Ekebergs utredning ser jag därför som en nödvändighet för att på nytt få våra domstolar att fungera igen, trots de många protesterna från många landets högsta domare som i pressen ondgör sig över Laila Freivalds försök att förbättra det svenska rättsväsendet.
- Om en läkare gör samma fel som en domare, skadar sin patient, får patienten skadestånd och läkaren straffas och mister sin legitimation. Om en domare gör fel, struntar i de regler som gäller för rättegången, händer för närvarande ingenting i Sverige.
- Det finns tre grundläggande skyldigheter som domstolen helt enkelt negligerar i många rättsfall eller helt enkelt struntar i: för det första tar man inte upp alla grunderna i målet i domskälen. För det andra verkar man inte bry sig tillräckligt kring den muntliga delen av målen. För det tredje så redovisar man inte heller de åberopade bevis som man borde i domskälen.
- Genom detta förfarande, som jag ser i alltför många mål, får käranden i målet inte sin talan prövad ordentligt. I domskälen underlåter domstolen dessutom att redovisa och pröva de omständigheter och den bevisning som käranden åberopar i målen.
- Det allvarliga är också att domstolen i många fall och i strid mot rättegångsbalkens bestämmelser, vägrar att i rättegångsprotokollet anteckna alla yrkanden som framföres i målen.
- Vissa domstolar vägrar helt enkel att pröva alla yrkanden och grunderna för yrkandena samt att lämna besvärshänvisning, vilket strider mot alla regler.

Vid den genomgång som jag gjort i många mål kan jag bara konstatera att domstolen varken redovisar eller prövar domskälen i den framförda talan. Omständigheter som åberopats i målet, muntlig och skriftlig bevisning saknas till stora delar.
- Som närmare utvecklas i vissa mål, vitsordas vid upprepade tillfällen inlämnade bevis, under förberedelserna av målen som såväl skriftligen som muntligen av vad som anförts i målet. Trots detta underlåter domstolen, att i sina domskäl redovisa och behandla detta utomordentligt viktiga och omedelbart relevanta bevis- och processmaterial.
- Som jag ser saken har domstolarna i många mål gjort sig skyldiga till ett av de mest allvarliga fel som en domstol kan göra, nämligen att i sina domskäl underlåta att redovisa en väsentlig del av grunderna och till följd härav icke heller pröva väsentlig del av grunderna.

Men domstolarna gör sig också skyldiga till något mycket allvarligare – domstolarna har i flera fall sina domskäl uteslutit och sålunda underlåtit att redovisa att pröva alla de relevanta omständigheterna i målet som käranden åberopat som grund för sitt yrkande.
- Svenska domare tillåter sig således att spela mot EG-rätten och Europakonventionen i stället för att sörja för medborgarnas rättstrygghet och rättssäkerhet.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida