[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Låt domstolar döma efter grundlagen
Av Johan af Petersens - Svenska Dagbladet - 13 mars 2000

Regeringens demokratiutredning, ordförande f d statsrådet Bengt Göransson, föreslog nyligen att domstolarna skulle få tillämpa grundlagen - regeringsformen - i sitt dömande. Ett ganska rimligt förslag, kan man tycka. Men det väckte genast en storm av protester. Det visar att det är något egendomligt och motsägelsefullt med politikens förhållande till rätten i Sverige.
- För Sveriges riksdag finns inga hinder mot att stifta lagar som strider mot regeringsformen. Regeringen får däremot finna sig i att dess beslut kan upphävas av regeringsrätten om de strider mot regeringsformen, t ex bestämmelserna om skydd far äganderätten. Målet om Barsebäck är ett exempel på en sådan rättsprövning av regeringens beslut.
- Domstolarna skall döma efter de av riksdagen stiftade lagarna. Men den viktigaste lagen - grundlagen - får de tillämpa framför vanlig lag bara om denna ”uppenbart” strider mot grundlagens bestämmelser. På juristspråk heter det att ”uppenbarhetsrekvisitet” måste vara uppfyllt.
- Varför detta hinder för domstolarna att tillämpa regeringsformen? Är det rimligt att regeringen skall vara ovillkorligt skyldig att följa grundlagens bud, medan domstolarna är förbjudna att göra det utom i uppenbara fall? Är en sådan ordning förenlig med rättsstaten principer?
Att slopa uppenbarhetsrekvisitet sägs av kritiker ur olika läger vara ett hot mot demokrati Juristerna tar makten över politikerna, säger man. Kan det vara ett hot mot demokratin att domstolarna följer den grundlag som politikerna själva stiftat? Vore det inte tvärtom att stärk demokratin? Kanske är det till och med en för utsättning för en väl fungerande demokrati.
- Politikerna klagar ibland på att de förlorat respekt och tillit hos väljarna. Men vilket för troende förtjänar de politiker som förbjuder domstolarna att tillämpa den viktigaste lag grundlagen - som de stiftats? Deras inställning vittnar mer om strävan att stärka den egna makten än om omsorg om grundläggande de demokratiska principer. Det är dags att göra som regeringens demokratiutredning föreslår - slopa uppenbarhetsrekvisitet. För demokratins skull.

Johan af Petersens,
Stockholm

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida