[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Domstolar hotar rättssäkerheten
Av Mats Lönnerblad - Svenska Dagbladet - 16 mars 2000

Låt domstolar döma efter grundlagen skriver Johan af Petersens i SvD den 13 mars. Jag ger honom helt rätt. Rättssäkerhet kräver likformighet och förutsägbarhet i rättsskipning och myndighetsutövning.
- Men teori och praktik verkar vara två skilda saker i svenska domstolar. Någon annan förklaring kan jag inte se till varför svenska domstolar fortfarande inte följer vare sig avtalsrätten, EG-rätten, Europakonventionen eller den svenska grundlagen i många mål.
- Jag har under de senaste tre åren kunnat följa domstolarnas agerande i hundratals mål. Jag kan därför intyga att den enskilde individen inte längre kan känna någon som helst rättstrygghet i enskilda processer. Så mycket slarvas det i dagens domstolar. Dessa ålderdomliga institutioner har helt enkelt inte hängt med i utvecklingen.
- Vissa mål kan dra ut i åratal utan att det blir någon huvudförhandling överhuvudtaget och utan att domstolarna redovisar några skäl till varför målen inte åtgärdas inom rimlig tid. Sverige har nyligen också blivit bötfälld av Europadomstolen i Strasbourg, för att utan godtagbara skäl söla i pågående mål.
- Offentliga arkivhandlingar går inte att söka efter på ett enkelt sätt. Domslut kan heller inte sökas via Internet, utan man tvingas fortfarande beställa dessa eller gå via domstolarnas dammiga arkiv. En undersökning av hur många mål som pågick mot en viss bank i samband med finanskrisen, tog en hel månad att genomföra, när undersökningen kunde varit avklarad på två minuter, om bara Stockholms tingsrätt haft tillgång till de rätta sökverktygen.
- I domstolarna spelas i huvudförhandlingen bara vittnesförhören in på band. Protokollen blir därför ofta både tendentiösa och ofullständiga. Vittnesförhör i huvudförhandlingar, avbryts ofta av ordföranden under pågående förhandling. Inkallade vittnen får inte tala till punkt. Mitt intryck från alla huvudförhandlingar som jag bevistat är att det råder i det närmaste kaos i svenska rättssalar.
- Delar av grunderna glöms ofta bort i domsluten. Mål måste därför överklagas eller återförvisas för att rättegångsbalken skall följas. Europakonventionen följs sällan, trots att den numera ingår i den svenska lagstiftningen.
- Till och med uppgifter, som någon av parterna yrkar skall tillföras protokollet, kommer inte alltid med. Bandinspelningar från vittnesförhör försvinner, eftersom det heller inte tycks finnas något ordentligt säkerhetssystem i våra svenska domstolar. Ibland försvinner alla handlingar i pågående mål. Ibland delas ett mål upp i flera, så bevisning saknas. Det har till och med hänt att hela mål som överklagats till nästa rättsinstans försvunnit.
- Den utredning, som justitiedepartementet och Laila Freivalds nu beordrat för att reformera domstolsväsendet, bör därför snarast fullföljas som planerat, trots alla protester från både domare och personal som känner sig hotade i sin ämbetsutövning. I stället bör domarna omgående förbjudas att ägna sig åt alla sina ”extraknäck”, som både gör många av dem jäviga och att de inte ens hinner med sina ordinarie arbeten.
- Min uppfattning är att den enskildes rättstrygghet endast kan återupprättas om det sker genomgripande förändringar i det föråldrade och söndervittrande svenska rättssystemet, vars fel och brister ingen hittills brytt sig om att åtgärda.


Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida