[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Nordbanken! Hur kunde detta ske?

Hur kan bl.a. Nordbanken upprätta och föra register över kunder, som Nordbanken agerat rättsvidrigt mot? Har registret uppgift varit att döma kunderna på förhand till att förlora i mål mot Nordbanken? Kan det även vara så att domstolarna har tillgång till registret och prövar inte målen utan dömer på förhand efter uppgifterna i registret? Frågorna är många och ingen sten skall vara ovänd för att uppnå full klarhet i om vem som tagit initiativet till registret och vem som löpande underhållit detsamma.

En av de registrerade, f.d. advokaten Torsten Sennton, har reagerat och gjort anmälan till Europadomstolen. Utan att vara dömd stämplas han för "Grova brott" i samverkan med andra namngivna personer, se registeruppgift

 

Polisanmälan

Måndagen den 20 mars 2000 polisanmälde Bankrättsföreningens ordförande, Mats Lönnerblad, Nordbanken och f.d. lagmannen Carl-Anton Spak till med anledning av det olagliga registret och Carl-Anton Spaks samarbete med bankerna. Dessutom har Mats Lönnerblad anmält Nordbankens styrelse och ledning till polisen för svindleri i samband med bank och finanskrisen.

Vad är Sverige för samhälle? En polisstat? Döm själv av Torsten Senntons inlaga till Europadomstolen

Djursholm den 14 mars 2000

Jur kand Thorsten Sennton
Box 73,
S-182 05 Djursholm Sweden
Phone +46 (0) 8 753 32 64
Fax +46 (0) 755 64 05


European Court of Human Rights
Council of Europe
Att: Seren Nielsen
FR - 67075 STRASBOURG CEDEX
France
Klagomål avseende Konungariket Sverige

Härmed anmäles följande ärende till Europadomstolen för prövning.

För snart sex månader sedan fick undertecknad tag på hela det hemliga märkningsregister som organiserats av den svenska staten genom SÄPO i samarbete med den statligt ägda banken Nordbanken. Det visade sig genom detta register att de förföljelser som undertecknad nu varit utsatt för i snart elva år haft sin bas i en hemlig registerföring som den svenska staten organiserat i hemlighet. Allt det utredningsarbete som jag lagt ned för att finna orsaken till alla märkliga förföljelser har till slut fått sin konkreta förklaring i en hemlig registerföring som påbörjats år 1987 och som jag själv utsatts för med början 1989. Plötsligen fanns hela förklaringen till alla de olagliga kränkningar som jag, min hustru och de företag vi representerar blivit utsatta för under alla dessa år.

Detta hemliga register har enligt framkomna uppgifter upprättats som ett kreditupp-lysningsregister. Registret har upprättats av den f d lagmannen vid Stockholms tingsrätt Carl - Anton Spak på uppdrag av den svenska staten genom SÄPO och den statligt ägda Nordbanken. Carl-Anton Spak har i utbyte mot tjänsten att registrera mig "för att ha begått grova brott" i utbyte fått en tjänst till sin dotter på advokatfirman Lagerlöf. Jag var verksam 1989 som advokat och delägare på advokatfirman Lagerlöf i Stockholm när jag efter en semesterresa till USA vid hemkomsten blev behandlad som paria av alla i min omgivning. Jag förstod inte vad jag var utsatt för. Jag förstod inte omgivningens sätt att agera mot mig. Före avresan var allt normalt och efter hemkomsten var jag pariastämplad. Till slut gick jag hem från min arbetsplats den 2 oktober 1989 för att aldrig mer sätta min fot där igen. Det har tagit mig elva år att förstå vad som hände och anledningen till omgivningens utstötning och utmobbning av mig. Det har tagit mig elva år av sökande och pusslande för att förstå vad som har hänt. Att en olaglig registrering av den svenska staten, om att jag skulle ha begått grova brott, är grunden till den häxjakt som varit på mig, min hustru och de företag vi försökt att driva under alla dessa år har det tagit oss elva år att få fram. Vem kunde i sin vildaste fantasi tänka sig att den svenska staten ägnar sig i slutet av 1900-talet åt olaglig registrering av medborgare utan att någon som helst domstolsbehandling föregått beslutet att föra in mitt namn i registret? Eftersom svenska domstolar under alla dessa år behandlat mig extremt partiskt började jag tillskriva alla riksdagens ledamöter för att göra dem uppmärksamma på de fel som existerar i de svenska domstolarna. Alla de ärenden jag har och har haft vid svenska domstolar är en direkt följd av den olagliga registreringen av mig i det hemliga registret.

Det hemliga kreditupplysningsregistret finns hos alla banker, finansinstitut, försäkringsbolag flera myndigheter och alla medier vilket förklarar varför jag av alla jag överhuvudtaget haft kontakt med blivit så fördomsfullt och illa behandlad. Till och med i rollen som ombud har jag blivit behandlad som om jag vore idiot. De mest grundläggande reglerna i de svenska lagarna bortses ifrån i de ärenden jag är part eller ombud i. Varför? Jo, för att jag finns med i det av staten upprättade hemliga kreditupplysningsregistret. Vilket innebär att jag skall utplånas till vilket pris som helst. Övergreppen mot mina mänskliga rättigheter och grundläggande friheter finns fram till idag samlade i mål nr 41026/98, 53070/99, 53071/99, 53075/99, 53076/99, 53077/99, 53078/99, 53080/99, 53082/99, PM 20622, PM 20623, PM 20624, PM 20625 och PM 20626. Som jag ser det kommer antalet av mig anmälda mål vid Europadomstolen att öka i samma takt som övergreppen mot mig fortsätter. Inte förrän den svenska staten och Nordbanken tvingas göra rätt för sig i relation till mig kommer övergreppen att upphöra. Se ärendena som anmälts till Europadomstolen för de mänskliga friheterna och rättigheterna.

Korrespondensen till alla riksdagens ledamöter finns samlad som bevismaterial i en mapp med titeln SKRIVELSER MED BILAGOR TILL RIKSDAGENS LEDAMÖTER - En förstudie i vad en sanningskommission kan göra för Sverige som demokrati och för att det svenska rättssystemet skall börja fungera jämte två kompletterande brev med bilagor av den 14 juni respektive den 20 september 1999. Se bilaga. Under slutet av 1999 och början av år 2000 har det framkommit att denna hemliga registerföring egentligen är en del av ett större världsomspännande scenario som ursprungligen har att göra med USA:s relation till övriga världen.

Ursprungligen har syftet varit att skydda västvärlden mot kommunism och detta är förklaringen till att det svenska socialdemokratiska partiet varit det parti som styrt denna hemliga verksamhet från sitt partihögkvarter. Syftet har varit att skydda partiet mot konkurrens från kommunismen och förfarandet har sin grund i ett avtal mellan den amerikanske presidenten Harry S Truman och den svenska statsministern Tage Erlander 1947. Efter många märkliga turer har det blivit legio att registrera alla personer som varit misshagliga för det svenska socialdemokratiska partiet och dess intressen. Därför finns dessa system för registrering och förföljelse av för partiet misshagliga personer. Eftersom Nordbanken varit en viktig del i att det svenska socialdemokratiska partiet fått hemligt partistöd från USA och CIA har denna hemliga registerföring även kommit att användas för att skydda Nordbanken mot angrepp från dess motståndare även om det varit Nordbanken som begått fel mot sina kunder och det varit olika i hemlighet registrerade kunder som haft rätt att kräva ersättning mot Nordbanken. Utifrån de övergrepp som Nordbanken utsatt undertecknad, undertecknads hustru och de företag vi representerat för är detta hemliga registerförfarande logiskt även om det givetvis är helt olagligt och totalt i strid med allt vad mänskliga rättigheter står för.

Efterhand som tiden gått och utredningen gått framåt har det visat sig att samtliga aktörer inom den så kallade hemliga kartellen kastat sig in i arbetet att skada undertecknad, undertecknads hustru och de bolag vi ansvarar för. Så har kungahuset, samtliga banker, familjen Wallenberg och flertalet myndigheter och domstolar i Sverige regelmässigt brutit mot alla regler som varit möjliga att bryta för att försöka skada oss. Situationen är en stor skandal men på grund av den effektiva kontroll av svenska massmedia som det svenska socialdemokratiska partiet utövar är det ingen som vågar skriva/berätta om saken så att det når allmänhetens kännedom. Istället är det helt klart att den svenska staten ägnar sig åt censur och propaganda så fort det finns risk att obekväma sanningar kan nå allmänheten via de svenska massmedierna.

Själv har jag i media utpekats som rättshaverist. De journalister som visat intresse för min sak har förflyttats eller som i ett av fallen, där journalisten blev uppringd av Nordbankens informationschef som informerade journalisten om att det inte var lämpligt för hans arbetsgivares finansiella situation om journalisten skrev något positivt om mig!

Det som anmäls är registerförfarandet, som innebär att medborgare i Sverige utsätts för en hemlig registrering i syfte att de skall skadas, och de organiserade förföljelser av olika slag som utmynnar ur denna hemliga registerhantering. I syfte att skada de i hemlighet registrerade personerna distribueras det hemliga registret till de som samarbetar inom den hemliga kartellen enligt närmare utredning i bifogade mapp (daterad den 1 maj 1999) med skrivelser till samtliga Sveriges riksdagsledamöter samt de två kompletterande skrivelser med bilagor som avsänts därefter, den 14 juni respektive den 20 september 1999. Det aktuella förfarandet innebär att den svenska staten utsätter sina medborgare för hemlig domstolshantering utan att reglerna i den europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna över huvud taget följs. Istället sker allt utan en fair and impartial hearing. Allt sker i hemlighet utan att offret någonsin får vetskap om varför banker, finansbolag, försäkringsbolag, medier och andra, som löpande får del av dessa hemliga registeruppgifter, agerar felaktigt och partiskt mot dem. Av bifogade mapp och kompletterande skrivelser framgår hur välorganiserad denna hemliga hantering är och vilka intressen som ligger bakom. Syftet med den hemliga registerhanteringen är att förstöra för de utvalda offren till båtnad för medlemmarna i den hemliga kartellen och de som är lierade med dessa.

Denna hemliga registerhantering har för min del utmynnat i att jag i hemlighet, enligt registret, dömts till att ha begått "grova brott". Vilka som ligger bakom denna bedömning framgår mycket tydligt av den utredning som slutförts i brevet till samtliga riksdagens ledamöter daterat den 20 september 1999. Av denna utredning framgår att östersundsadvokaten Gustaf Kahm haft en väsentlig del i Nordbankens hemliga agerande och att syftet med denna märkning varit att utpeka mig som kriminell utan dom och utan att jag någonsin skulle få reda på det. Jag skulle på grund av dessa hemliga registeruppgifter och den hemliga distributionen av dessa gå under och helst ta mitt liv därför att ovetskapen om vad jag var utsatt för till slut skulle göra mig tillräckligt desperat. Av bifogade mapp framgår i den utredning som utförts av docenten Heinz Leymann, framstående expert på vuxenmobbing och verksam i Sverige och Tyskland, att metoderna varit mycket effektiva. Jag höll på att ta mitt liv eftersom jag inte förstod vad jag var utsatt för och upplevde dessa märkliga förföljelser som mycket otäcka och påträngande. Den som läser utredningen bör observera att det vid utredningens genomförande inte kunde konstateras varför de aktuella bilförföljelserna utfördes och att de var verkliga. Numera, när svenska toppolitiker erkänt att den svenska hemliga inrikes säkerhetstjänsten ägnar sig åt sådana förföljelser, blir bilden ännu tydligare. Den senast konstaterade konkreta bilförföljelsen ägde rum den 2 december 1998 när jag och min hustru åkte från Stockholms tingsrätt, från en av de manipulerade rättegångarna vi varit utsatta för. Förföljaren råkade låsa in sig i en situation som avslöjade honom. Dessutom hade den moderate partiledaren Carl Bildt, statsministern Göran Persson och tidigare statsministern Ingvar Carlsson vid det laget erkänt existensen av den svenska hemliga inrikes säkerhetstjänsten och dess kriminella metoder varför det var lätt att förstå vad som fortfarande pågick. Metoden att försöka driva offret till självmord står också klar och entydig. Metoden är väl inarbetad och har utarbetats i samarbete med CIA. Allt sker som en effekt av det svenska socialdemokratiska partiets beroendeförhållande till CIA och dess kassakista General Electric. Som världens största företag har General Electric byggt upp sin makt ihop med CIA och som ett verktyg för att CIA ihop med Rotary skall ha absolut kontroll över hela världen. Att det är oetiskt, olagligt och odemokratiskt bryr sig dessa intressenter inte om.

Syftet med denna anmälan är att få dessa olagliga förfaranden, som står helt i strid med de principer som Europadomstolen värnar om, utpekade som felaktiga. Avsikten är att Konungariket Sverige som min motpart skall bli upplyst om att dessa felaktiga förfaranden måste upphöra och att ersättning skall utbetalas till de som drabbats. I mitt fall skall, utöver att ersättning utbetalas för allt som jag mist och alla vinster som uteblivit för mig på grund av dessa förfaranden, ersättning erläggas för den ideella skada jag lidit samt den svenska staten tillse att jag återfår min advokattitel som gått förlorad som en följd av de manipulationer jag utsatts för och som en direkt följd av det nödvärn jag tvingats tillgripa för att skydda min familj och mig själv mot Nordbankens övergrepp. Jag önskar även Europadomstolens klara uttalanden om vilka artiklar i den europeiska konventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som bryts av det aktuella förfarandet. Detta så att övriga stater, som frestas att använda samma olagliga metoder, varnas och därigenom fås att avstå från motsvarande förföljelser av sina medborgare.

Något formellt domstolsbeslut till grund för de aktuella registeruppgifterna finns inte. Den svenska staten har valt att helt kringgå ett normalt domstolsförfarande när den genom SÄPO i hemlighet sätter sig till doms över de medborgare som den hemliga kartellen vill skada. Några speciella bilagor som hänvisar till domstolsbeslut eller liknande finns därför inte att tillgå. Det finns ingen besvärshänvisning till att jag registrerats och det hela har skett helt i hemlighet bakom min rygg. Den enda hänvisning som kan ske är att detta nu anmälda felaktiga förfarande utgör den yttersta grunden för samtliga de övriga hittills anmälda ärendena som undertecknad driver inför Europadomstolen och som har nr:s 41026/98, 53070/99, 53071/99, 53075/99, 53076/99, 53077/99, 53078/99, 53080/99, 53082/99, PM 20622, PM 20623, PM 20624, PM 20625 och PM 20626. Parallellt med denna klagoskrift ges dessutom ytterligare klagoskrifter in som har samma bakgrund men som avser öppna (i motsats till hemliga) myndighetsbeslut.

Undertecknad emotser erforderliga blanketter för att kunna komplettera ärendet med exakt det material som Europadomstolen önskar få del av för att kunna ta slutlig ställning i ärendet.

Klaganden har bostadsadress Sveastigen 2 B, S-182 61 Djursholm, Sverige men önskar tillskrivas på adress Box 73, S-182 05 Djursholm, Sverige.

Med vänlig hälsning

/Thorsten Sennton/

 


Tack för besöket välkommen tillbaka!
Hemsida