[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Företagaren stängs ute
Av Mats Lönnerblad

En del svenska konkursförvaltare och domstolar förhindrar på olika sätt konkursgäldenärens talerätt. Vissa försöker till och med avsluta konkursen så snabbt som möjligt för att begränsa konkursgäldenärens möjligheter att själv föra sin talan. Även domstolarna avvisar gärna ärenden från konkursgäldenärer.

En gäldenär som inte är insatt i Europarätten missar ofta möjligheten till ett ordentligt överklagande till Europadomstolen. Klagofristen om sex månader gäller sedan alla möjligheter att vinna gehör försvunnit i det egna landet. Men ofta överklagas tingsrättens beslut endast till hovrätten och inte vidare till Högsta Domstolen av kostnadsskäl. Och då finns heller ingen möjlighet att klaga efteråt hos Europadomstolen.

För konkursförvaltaren finns även möjligheten att själv driva gäldenärens ärende i domstol. Men detta är en rättighet som sällan utnyttjas avseende fåmansbolag. Kostnaderna för att driva mål är alldeles för höga och möjligheten att vinna en skadeståndsprocess är små. Någon som helst anledning finns därför inte till att fortsätta hindra konkursgäldenären från att driva de mål han anser sig ha rätt att få prövade i domstol.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida