[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Svensk domstol kränker den enskildes rätt!
Av Mats Lönnerblad

I "politiskt känsliga mål" kränker Staten Sverige genom sina domstolar, sedan lång tid tillbaka, klagandes rätt till en opartisk rättegång, i tiotusentals mål! Kränkningarna strider mot artikel 6 i den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna som också innefattar rätten till opartiska rättegångar. De mål som innefattar flest kränkningar handlar om avtalsbrott.

Kränkningarna strider också mot EG-rättens "likabehandlingsprincip" som utgör minimiregler som måste följas av alla domstolar inom EU. För Sveriges del innebär detta att reglerna borde följts sedan Sverige skrev på och godkände konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen) redan 1952. Dessa bestämmelser ingår numera också i EG-rätten, som Sverige också förbundit sig att följa.

I praxis har EG-domstolen också fastslagit att också andra domstolar än sista instans är förpliktigade att vända sig till EG-domstolen och begära förhandsbesked i dessa och andra frågor med anknytning till EG-rätten, innan de ogiltigförklarar en EG-rättlig bestämmelse. Något som inte heller sker. Justitiedepartementet och svenska domstolar, struntar helt enkelt i att följa EGs grundläggande rättsregler.

Kränkningen sker i mål där bara den ena parten i målet hörs som part i rättegång under sanningsförsäkran, medan motparten, trots att han eller hon förkroppsligar motparten, hörs som vittne.

I vittnesmål, såväl i Sverige som utomlands, väger ett vittnesmål tyngre än en partsutsaga. På grund av att domstolen fäster större vikt vid en vittnesutsaga än till en partsutsaga, vinner alltid den starkare parten som har "förmånen" att kallas som vittne i målet.

Vid en opartisk rättegång måste därför, bägge inblandade parter, höras som parter i målet för att domstolen skall kunna döma rättvist i målet, vilket är en självklarhet i alla andra länder i Europa. Om inte gör sig domstolen skyldig till ett grovt och uppenbart brott mot den 6 artikeln i Europa-konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna!

I svensk rätt är muntliga avtal inte mindre bindande än ett skriftligt avtal. Svårigheten vid muntliga avtal är då att bevisa avtalets härkomst och innehåll. I svensk rätt föreligger också "fri bevisprövning", vilket innebär att vittnen eller andra omständigheter kan åberopas för att styrka avtalets tillkomst och innehåll.

Genom att tillerkänna parternas uttalande olika vikt gör sig domstolen skyldig till grovt brott mot artikel 6 i den Europeiska konventionen.

Genom sitt förfarande kränker domstolen klagandes rätt enligt artikel 6 i den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna till en rättvis rättegång (fair hearing) av en opartisk och oberoende domstol.

Mats Lönnerblad
Skribent i EU-frågor

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida