[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Freivalds tycks oförmögen till debatt"
Av Gun Hellsvik - Svenska Dagbladet - 18 augusti 2000

Det är gott att höra förnuftets röst. Domarförbundets ordförande resonerar sakligt, lågmält och klokt i sin artikel på Brännpunkt den 15 augusti om domstolarnas behov av ett bättre konstitutionellt skydd och att underställa Domstolsverket riksdagen i stället för regeringen.
- Men för medborgarna börjar tiden rinna ut. Domstolsverket har redan gått fram med lien över de svenska små domstolarna. När domstolar där i Sverige går det till på följande sätt.

Riksdagen överkörd
Domstolsverket pekar ut de domstolar som de inte anser skall finnas kvar, regeringen fattar sedan genom förordning ett formellt beslut, en förordning som Domstolsverket därefter verkställer. Riksdagens medverkan i den processen finner regeringen inte påkallad. Regeringen nöjer sig med att hålla riksdagen informerad om utvecklingen.
- I riksdagsdebatten bemöter justitieminister Lalla Freivalds invändningar av konstitutionellt slag med oförstående. Hon verkar oförmögen att diskutera de konstitutionella aspekterna av domstolsväsendet. Hon menar att reformeringen av Sveriges domstolar går lagenligt till enligt nu gällande regler, och därmed är saken slutdiskuterad. Enligt mitt förmenande är saken inte fullt lika okomplicerad.

Bristande förståelse
Till att börja med kan man fråga sig med vilket mandat Domstolsverket utvidgat sin administrativa verksamhet. Regeringen äger rätt att dela in landet i domsagor. Men ger detta regeringen rätt att faktiskt lägga ner domstolar, eller äger regeringen endast ändra gränserna för domstolarnas domsagor? Även om man finner att regeringen äger rätten att besluta om domstolsnedläggningar kvarstår frågan om det är lämpligt att regeringen har den rätten.
- Att försöka diskutera det med Lalla Freivalds har visat sig svårt. Vårt mot- stånd mot den pågående reformeringen är inte ett sätt för moderata samlingspartiet att plocka billiga politiska poäng genom att framstå som alla små domstolars beskyddare. Vi är inte motståndare till en reformering av domstolsväsendet, och vi kan under vissa förutsättningar acceptera att den dömande verksamheten upphör vid några orter.
- Men det sätt som regeringen behandlar de små domstolarna på i Sverige visar på en bristande förståelse för betydelsen av verkligt självständiga domstolar. Jag befarar att respekten för domstolarna och för lagen tar skada av att medborgarnas valda församling inte fattar dessa beslut. Men regeringen tycks inte se något värde i att ha domstolar som inte lyder under vare sig domstolsverk eller regering. Tanken på verkligt självständiga domstolar som endast lyder under lagen, verkar skrämma regeringen. För moderata samlingspartiet är det en av hörnstenarna i vår ideologi.

Nödvändigt samtal
Vi anser därför att det är viktigt, som ordförande Carrick framhåller, att även domstolsadministrationen lyder under den lagstiftande församlingen och ingen annan. Speciellt viktigt är det när denna domstolsadministration tagit sig sådana oväntade proportioner att den nu även omfattar nedläggning av domstolar.
- En konstitutionell diskussion om våra domstolar är nödvändig för att framtidens domstolsväsende skall bli stabilt och beständigt över tiden. Det vore välkommet om Lalla Freivalds visade sig villig att delta i en sådan diskussion.

GUN HELLSVIK (M)
ordförande i justitieutskottet

Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida