[Hemsida]


Välkommen!
 

 

till Bankrättsföreningens hemsida,

Vi uppmärksammar banker, advokater och revisorer, som främjar orätt, domare som inte uppfyller sin ämbetsplikt, polis och åklagare som inte tar tag i ärenden på allvar, som de är skyldiga att göra, kapitalister som visar dålig moral etc.
  Fokuseringen på banker och kapitalister som missköter sig är  föreningens huvudtema. Hittills har bankerna och kapitalister undkommit straffansvar för bank- och finanskrisen 1987 - 1993 p.g.a. advokater och revisorer som främjar orätt och domare och åklagare som inte sköter sina arbetsuppgifter som dom borde. 
  I det förgångna såg vi bankerna som en del av samhällets infrastruktur till gagn för utvecklingen av samhället, näringslivet, medborgarnas levnadsstandard och för en säkrad ålderdom.
 Efter att bankregleringen lämnades 1985 har bankerna utvecklats till veritabla spelhålor långt från den ursprungliga rollen.
Bankernas och finansbolagens ansvar för spekulationen inom fastighets- branschen i början av 90-talet kostade samhället tusen miljarder kronor i form av ca 60.000 avvecklade företag och ca 400.000 förlorade arbetsplatser. Skador som framtida generationer får bära konsekvenserna av i form av sjunkande levnadsstandard, sämre utbildning, sämre sjukvård, sämre äldrevård. etc.
  Bankerna fortsätter med sitt negativa bemötande av kundkretsen och nu senast inom området aktie- och fondhandel. Hundratusentals svenska medborgare har de senaste åren vilseletts av okunniga och curtagejagande mäklare, vilket resulterat i att spararna förlorat hundratals miljarder av sina besparingar.
   
Bankrättsföreningen är frukten av ett svekfullt banksystem och ett rättssystem som kollapsat. Vår  uppgift är att uppmärksamma den negativa utvecklingen genom att redovisa ett antal fall från verkligheten för att därigenom få en förändring till stånd till det bättre och ta vår del av ansvaret för Sveriges framtid.

Styrelsen
Bankrättsföreningen

Anm: Till stöd för Bankrättsföreningens publicering av fallen åberopas det "journalistiska ändamålet" i Högsta domstolen dom i mål nr B 293-00Yttrandefrihetsgundlagen och Artikel 10 i Europakonventionen.  Självfallet sker publicering inom ramen för BrB 5:1 Om Ärekränkning. 

Bankrättsföreningen/b>

     

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida