Framsida BankrättsföreningenBrev och mejl: Se nedan
Pressmeddelande

Korruptionshärva inom Regeringskansliet
Det kan förväntas av Regeringskansliet att hålla rent från korruption och brottsligt beteende i största allmänhet inom den egna verksamheten. Det kan också förväntas att om det avslöjats korruption, brott och fusk att det med beslutsamhet vidtas åtgärder och att drabbade bemöts med respekt och värdighet. Drabbade skall också ersättas för ekonomisk skada och psykiskt lidande. Se. Komplett Pressmeddelande

Stockholm den 27 april 2024

Börje Ramsbro

PS
Jag beklagar nödvändigheten av detta pressmeddelande. Det finns dock gränser för vad som kan accepteras av det svenska rättssamhället och Regeringskansliets bemötande av en enskild och ansvarsfull medborgare.
BR


Korruptionshärva inom Regeringskansliet

Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Citat ur: Polisen Korruption - lagar och regler

Den så kallade ”tonen i toppen” är viktig i alla organisationer. När det gäller frågor om korruption och god förvaltningskultur har ledningen en helt avgörande betydelse. För att kunna etablera en god förvaltningskultur som genomsyrar en hel myndighet måste tjänstemän i ledande positioner ha tillräcklig kunskap om vad korruption är och varför det är ett problem.
Om tonen i toppen inte står i paritet med grundläggande rättsliga principer riskerar det påverka resten av organisationen och skapa grogrund för oegentligheter av olika slag.
Citat ur: Statskontoret Dnr 2019/29-6 Punkt 7.2 Stärk kunskapen i toppen

1. Korruption inom Regeringskansliet
2. "System 3R-affären"
3. Stiftelsen Industrifonden
4. Industrifondens ägande i System 3R stod i strid mot förordningen
5. Regeringskansliets ledamot i Industrifonden
6. Svaren fanns hos Riksarkivet Arninge
7. Medvetna och avsiktliga brott mot lagar, avtal och förordning
8. Mutades Industrifonden med stulna aktier från System 3R?
9. Brott mot Lag (1929:116) tillsyn av stiftelse
10. Brott mot Stiftelselag (1994:1220) 5 kap skadestånd
11. Brott mot Regeringsformen (RF) Saklighet och opartiskhet
12. Regeringskansliet skall ta till vara den enskildes intressen.
13. Begäran om hjälp enligt Förvaltningslag (2017:900) §6

14. EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna
15. Fakturerat krav på Industrifonden
16. Regeringskansliets dubbelbestraffning
17. Vädjan till Regeringskansliet

1. Korruption inom Regeringskansliet

Ovan åberopade citat från Polisen och Statskontoret ligger till grund för min uppfattning om korruption i ärende (Fi2023/01692 - Brev om brott mot regelverken) och som hör hemma på avdelningen för "Bolag med statligt ägande" inom Finansdepartementet. I denna avdelning ingår Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden).

Detta ärende gäller ett dåvarande kansliråd från Regeringskansliet och tillika ledamot i Industrifonden styrelse, som gjorde sig skyldig till brott mot lagar, avtal, förordning och stadgar för att gagna och skydda den fristående Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden) i samband med den s.k. "System 3R-affären", i vilken Industrifonden har varit delaktig.

Staten är ensam bildare av Industrifonden 1979, med ändamålet att finansiera små och medelstora företag genom lån och krediter enligt dåvarande Förordning (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden

Regeringskansliet utser styrelsen i Industrifonden varav en ledamot verkar inom Regeringskansliet med ansvar för att försäkra bildaren Staten att lagar, avtal, förordning, stadgar och ändamål efterlevs.

Från Regeringskansliet har jag under åren upprepat bemötts med standarsvaret enligt exempel från den 17 maj 2007, citat:

”Stiftelsen Industrifonden är en självständig stiftelse och eventuella frågor om enskilda ärenden är en fråga för stiftelsen. Det finns inga möjligheter för Regeringskansliet att påverka hanteringen av ärenden inom stiftelsen.”

I detta ärende gäller det en tjänstman inom Regeringskansliet varför Regeringskansliet skall ta sitt ansvar och ställa allt till rätta. Standardsvaret är inget annat än ett tecken på misstänkt korruption och härskarteknik för att visa makt. Allt för att gynna och skydda den fristående statliga Industrifonden och dölja kapningen av System 3R-koncernen.

Det är inte bara en fråga om att kanslirådet Lars Häggmark som dragit in Regeringskansliet i en korruptionshärva, utan problemet är att ingen inom Regeringskansliet inser allvaret utan stoppar huvudet i sanden, vilket också är en form av korruption.

Det finns inga hinder för Regeringskansliet att vidta åtgärder för att ställa allt till rätta enligt rapporter från Riksrevisionsverket nedan:
RiR 2008:7 Statligt bildade stiftelser - regeringens insyn och uppföljning .
RiR 2013:2 Statliga myndigheters skydd mot korruption

2. "System 3R-affären"

Jag träffade en överenskommelse med de två parterna Företagskapital AB (då till 50% ägt av Staten) och privatpersonen Håkan Nordquist (avliden 2023) om ett delägarskap i det operativa dotterbolaget System 3R International AB (International). Se: Klickbild.

De potentiella delägarna svek överenskommelsen och inledde hemliga förhandlingar med de krisdrabbade bankerna för att lägga beslag på hela företaget och lämna mig som grundare och ägare till System 3R-koncernen utan ersättning.

Utan föregående förhandlingar påtvingades jag avtal via Telefax fredagen den 3 december 1993 kl. 16.30. Undertecknades inte avtalen och returnerades med vändande fax hade moderbolaget System 3R Holding AB (Holding) försatts i en utpressningskonkurs för att tvinga bort mig som fortsatt ägare. Konkursalternativet var uteslutet då jag var övertygad om att något var fel och att jag hade råkat ut för bedragare. Avsändaren Sveatornet tillhörde den krisdrabbade Sparbanken, som medverkade i den hemliga planen.

System 3R-koncernen var och är ett globalt lönsamt företag som stod inför en ny utvecklingsfas efter flera års investeringar i nya produkter, system och koncept. Företaget hade anpassats till lågkonjunkturen under 1990 - 1993 och stod rustad för en snabb expansion.

I detta skeda slog bedragarna till utan att följa de mest elementära kraven som gäller vid förvärv av ett medelstort tillverkande företag med egna produkter på en global marknad. Omsättning ca 285 Mkr export 97% och ca 285 medarbetare varav ca 100 verksamma vid marknadsbolagen.

System 3R-koncernen hade från starten haft en mycket positiv utveckling genom de olika utvecklingsfaserna från idé till ett högteknologiskt tillverkande företag,  etablerat på en global marknad med egna marknadsbolag. Se: Klickbild
Bank- och finanskrisen 1987 - 1993 och en djup lågkonjunktur resulterade i en tillfällig inbromsning i expansionen, vilket bedragarna utnyttjade tillsammans med de krisdrabbade bankerna.
Se: Företagspresentation publicerat juni 1994, representerar det företag jag tvingades bort från utan ersättning.

Kortfattat kan sägas att System 3R-koncernen kapades, vilket styrks av att det inte finns köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal. Kaparna pressade bankerna till nedskrivningar av lån på falska grunder och utnyttjade en tvivelaktig skatteplanering för att kunna lägga beslag på företaget med dess egna medel. Läs vidare: 30-årig kamp för rätt och rättvis.

Regeringskansliet blev direkt inblandade i "System 3R-affären" genom  den egna ledamoten i styrelsen för Stiftelsen Industrifonden.

3. Stiftelsen Industrifonden

Industrifonden förekommer inte som part i några avtal och var för mig en helt okänd verksamhet, som inte hade anlitats för utvecklingen av System 3R-koncernen. Först genom ett brev från den 28 september 1994 fanns Industri- och nyföretagarfonden (Industrifonden) som undertecknare. Brevet gällde påstått illojalt beteende mot avtalet, citat:

"Enligt vårt bestämda förmenande har Dina illojala beteenden inneburit ett brott mot avtalet, ett agerande som trots flera varningar under våren 1994 har fortsatt. I anslutning till avtalets bestämmelser har frågan prövats av System 3R International AB,s styrelse, som vid möte den 30 augusti 1994 bekräftat beslutet att innehålla fortsatta utbetalningar till Dig." 

Brevet var ett försök att skrämma mig till tystnad, då jag var kaparna på spåret i mitt sökande efter vilka avtal som låg till grund för ägarförändringen i System 3R-koncernen. Kaparduon Håkan Nordquist och Hans Dirtoft (VD Företagskapital) påstod att de hade förvärvat företaget från bankerna. Bankerna förnekade att de hade sålt något företag, då de aldrig ägt några aktier i System 3R. Inga panter var påropade eller tagna in anspråk.

I ett brev från den 15 november 1994 förklarade Bankledningen i Sparbanken vilka avtal som reglerade ägarförändringen. Det visade sig att det fanns ett hemligt avtal från den 3 december 1993 mellan å ena sidan bankerna och å andra sidan Företagskapital och Håkan Nordquist (Kaparduon), som jag fick ta del av först den 22 november 1994. Se: Brev och hemligt avtal från den 3 december 1993.

4. Industrifondens ägande i System 3R stod i strid mot förordningen

Enligt Industrifondens Årsredovisning 93/94 finns det under - "Not 7 Tillgångar förvaltade av Företagskapital" - redovisats 30 000 aktier i System 3R till värdet 4 998 000 kronor.
Se: Utdrag Industrifonden Årsredovisning 93/94.

Enligt då gällande "Förordning (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden" var Industrifonden förhindrad att investera ägarkapital, d.v.s. aktier. Hur hade då Industrifonden blivit ägare till 30 000 aktier i System 3R?  Blev Industrifonden mutad av Kaparduon? Svaret finns nedan.

5. Regeringskansliets ledamot i Industrifonden

Då Industrifondens VD och ordförande ej kunde förklara NÄR och HUR hade ägandet kommit till stånd vände jag mig telefonledes till Regeringskansliets ledamot i Industrifondens styrelse, kanslirådet Lars Häggmark. Samtalet resulterade i en omfattande Telefax-försändelse den 2 juni 1997, som tyvärr inte gav något svar på NÄR och HUR hade Industrifonden blivit ägare till 30 000 aktier i System 3R, som förvaltades av Företagskapital. Svaret lades till handlingarna för en senare studie. Avbildad: Kanslirådet Lars Häggmark

Vid tidpunkten för svaret var jag upptagen med flera rättsfall varför jag valde att inte gå vidare med frågor om Industrifondens ägande i System 3R. Jag blev dock misstänkt om att Lars Häggmark hade något att dölja genom noteringen på Telefaxets försättsblad, citat:

"Här några papper som inte kan bedömas som hemliga".

Bland dokumenten fanns det delar till ett avtal med blankade paragrafer och utlämnade sidor. Tydligen fanns det något att dölja för mig som svar på mina frågor NÄR och HUR hade Industrifonden blivit ägare i System 3R?

Avtalet med de blankade paragraferna gällde mellan Företagskapital och Industrifonden om förvaltning av en aktieportfölj från Stiftelsen Småföretagarfonden (Småföretagarfonden), som var under avveckling. Ägandet till aktieportföljen skulle senast den 31 december 1993 överföras till Industrifonden och förvaltas av Företagskapital.

Industrifonden hävdade att deras ägande av aktier i System 3R kom från Småföretagarfondens portfölj av onoterade aktier som överfördes till Industrifonden den 31 december 1993. Enligt Småföretagarfonden Årsredovisning 1993, finns inga aktier från System 3R noterade i portföljen "Not 4 Aktie och andelar". Jag såg nu en koppling mellan de blankade paragraferna och misstankarna att Lars Häggmark undanhöll information som gällde Industrifondens "ägande" i System 3R.

6. Svaren fanns hos Riksarkivet Arninge

Då det var uppenbart att Lars Häggmark hade något att dölja med sitt Telefax från den 2 juni 1997, blev det aktuellt, flera år senare, att söka svaret på de blankade paragraferna och utlämnade sidor samt i övrigt bifogat material. Efter flera besök vid Riksarkivet Arninge fann jag slutligen det kompletta avtalet den 30 maj 2011. Enligt notering har Lars Häggmark från Näringsdepartementet varit handläggare för arkiveringen. Se: Lånesedel från 30 maj 2011 och aktuellt bevismaterial.

Enligt det kompletta förvaltningsavtalet mellan Företagskapital och Industrifonden från den 12 november 1993 var förvaltaren Företagskapital förhindrad att investera i nya företag efter den 12 november 1993, citat:

"2 § Investeringsmedel m m
Till portföljen skall knytas ett belopp likvida medel om 45 miljoner kronor. Dessa medel far användas for att utveckla och förädla portföljen genom att göra kompletterande engagemang i
berörda - men inte andra - företag. För nytillkommande investeringsbelopp högre än 5 miljoner kronor per företag skall Industrifondens medgivande inhämtas."

Företagskapital kunde endast göra kompletterande investeringar i den aktieportfölj som fanns före den 12 november 1993 då avtalet tecknades. I denna portfölj fanns inga aktier från System 3R.

Industrifondens dåvarande VD Bo Lundqvist har den 3 december 1993 gjort en tolkning av förvaltningsavtalet med Företagskapital från den 12 november 1993 och hur det förhandlades fram. Det är noterat följande, citat:

"Kontakt upprätthölls kontinuerligt även med Näringsdepartementet via Lars Häggmark."

Vidare har det noterats om villkoren i avtalet tillämpning, citat:

"Avtal

Företagskapital och Industrifonden tecknade med Näringsdepartementets välsignelse den 12 november 1993 ett femårigt avtal, se bilaga 2, vilket bland annat innebär följande:

  • Företagskapital förvaltar portföljen av onoterade aktier i likhet med förut,

  • Några ägarengagemang i nya företag görs ej,

  • För skötsel av portföljen äger Företagskapital utnyttja ett belopp av totalt 45 MSEK (tidigare var det 100 MSEK)

  • osv."

Enligt ovan hade kanslirådet Lars Häggmark full vetskap om vilka villkor som gällde för förvaltaren Företagskapital, då han själv hade medverkat vid upprättandet av avtalet. Han var således medveten om vilka brottsliga gärningar han gjorde sig skyldig till mot mig för att dölja Industrifondens ogiltiga och förbjudna ägande av aktier i System 3R. I stället för att lämna ett korrekt svar till mig valde han i korruptionens anda att gagna Industrifonden i vars styrelse han var Regeringskansliets representant. Han satt på två stolar.

Jag har överlämnat omfattande material till Regeringskansliet med begäran om hjälp för att avsluta detta ärende - (Fi2023/01692 - Brev om brott mot regelverken) - men bemöts med  ovilja och ogrundade argument, vilket styrker min misstanke om utbredd korruption inom Regeringskansliet. För att ge stöd för min uppfattning och mina krav på rätt och rättvisa lämnas nedan redovisning med hänvisning till gällande lagar, avtal, fakta och bevis.

7. Medvetna och avsiktliga brott mot lagar, avtal och förordning

Kanslirådet Lars Häggmark var osaklig och partisk när han lämnade svaret till mig den 2 juni 1997. Allt för att gynna och skydda den fristående statliga parten Stiftelsen Industrifonden i vilken han själv var ledamot i dess styrelse, utsedd av Regeringskansliet. Han var väl medveten om att Industrifonden inte var giltig ägare till 30 000 aktier i System 3R enligt Industrifondens Årsredovisning 93/94, som han själv hade undertecknat utan att reservera sig mot ägandet i System 3R. Se: Industrifondens Årsredovisning 93/94.

Medan jag fortfarande var ägare till moderbolaget System 3R Holding AB beslutade (Kaparna) i Holdings styrelse den 28 januari 1994 att sälja ut aktierna i dotterbolaget International till sig själva - "för en köpeskilling om 1 kr per delpost aktier och köpare".
Se: Protokoll från styrelsemöte i Holding den 28 januari 1994.

En av "köparna" var den redan avvecklade Småföretagarfonden som tilldelades 30 000 aktier i System 3R till en köpeskilling om en (1) kr. Förvärvet och ägandet är enligt förvaltningsavtalets §2 ogiltigt då inga förvärv av aktier i nya företag medgavs efter den 12 november 1993. Därmed kan Industrifonden ej giltigt ha förvärvet eller övertagit några aktier i System 3R från den redan avvecklade stiftelsen Småföretagarfonden.

Enligt ett förhör med Lars Häggmark i Konstitutionsutskottet den 30 mars 2000 har han som ledamot i Industrifondens styrelse och kansliråd inom Regeringskansliet hävdat att han visste bäst enligt följande frågor och svar, citat:

Ola Karlsson: "I varje fall hävdar ju Industrifondens ordförande och vd i sin skrivning, eller i sin kommentar, att ni fungerade som vägledare. Förekom det att du stämde av diskussionerna i Industrifondens styrelse eller stämde av uppfattningen vad gällde regelverket med någon i departementet?

Lars Häggmark: "Såvitt jag minns förekom det inte att jag stämde av dessa regler eftersom jag ansåg att jag kunde reglerna bättre än någon av mina kollegor, och definitivt bättre än olika politiker som kom och gick under den långa tid som jag var styrelseledamot. Så jag stämde inte av detta, utan jag ansåg mig kunna reglerna."

Ola Karlsson: "Och det förekom aldrig att de stämde av med rättschefen på departementet?"

Lars Häggmark: "Inte som jag minns nu faktiskt men det är möjligt att så kan ha skett, Jag minns intet det."

Det svar Lars Häggmark lämnade mig i telefaxet den 2 juni 1992 var således inte ett resultat av okunnighet om regelverken, förordning och avtal, utan en fullt medveten handling för att skada mina intressen, som resulterade i brott mot lagar, avtal, förordning, stadgar och stiftelsen ändamål. Mot denna bakgrund ligger ansvaret på Regeringskansliet att ställa allt till rätta.  Se: Utskrift från förhör i Konstitutionsutskottet den 30 mars 2000

8. Mutades Industrifonden med stulna aktier från System 3R?

Enligt Industrifondens Årsredovisning 93/94 har den aktuella posten om 30 000 aktier i System 3R bokförts till 4.998.000 kronor. En aktiepost som påstås ha övertagits från Småföretagarfonden som förvärvat aktieposten för en (1) kr efter styrelsebeslut i Holding den 28 januari 1994.

Industrifonden har anpassat värdet till förvaltningsavtalets maxgräns 5 Mkr i §2 som gällde vid investering i den befintliga portföljen, citat:

2 § Investeringsmedel m m
Till portföljen skall knytas ett belopp likvida medel om 45 miljoner kronor. Dessa medel far användas for att utveckla och förädla portföljen genom att göra kompletterande engagemang i berörda - men inte andra - företag. För nytillkommande investeringsbelopp högre än
5 miljoner kronor per företag skall Industrifondens medgivande inhämtas.

Småföretagarfonden var förhindrad enligt avtal och Industrifonden enligt förordning att förvärva och äga aktier i System 3R. Det finns vare sig  köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal varför allt är fejkat och kan inte tolkas på annat sätt än en korruption och muta mellan två statliga stiftelser,  som kanslirådet Lars Häggmark var väl medveten om när han lämnade sitt Telefax till mig den 2 juni 1997.

Enligt Årsredovisning 1993 för Holding (sid 9 Not 2) är 90 001 aktier i System 3R International AB bokförda till 22.761.253 kronor. Detta innebär att det fejkade styrelsebeslutet och "försäljningen" den 28 januari 1994 av 30 000 aktier i International  till den redan avvecklade Småföretagsfonden för en (1) krona, hade i verkligheten ett bokfört värde om 7.587.000 kr. Denna fejkade affär faller under ocker och bedrägeri BrB 9 kap 5 § jfr 31 § avtalslagen.

Lars Häggmarks svar till mig den 2 juni 1997 lämnades för att dölja den affär, som resulterat i en korruptionshärva i flera nivåer. Han kunde stoppat detta om han från början hade redovisat för mig vad han kände till. För övrigt kunde han som ledamot i Industrifondens styrelse ha stoppat affären då den stod i strid mot stiftelsen ändamål enligt Förordning (1993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden

Lars Häggmark har inte bara avsiktlig försökt dölja Industrifonden förbjudna och ogiltiga ägande utan även skyddat Kaparduon genom svaret till mig den 2 juni 1997, han har också försatt Regeringskansliet i en ansvarsställning att ställa allt till rätta enligt vad jag föreslagit nedan.

9. Brott mot Lag (1929:116) tillsyn av stiftelse

Förvaltaren Företagskapital och Industrifondens styrelse och ledning har beslutat om investering i System 3R i strid mot Förordning (1993:31) §1. Enligt Industrifondens dåvarande stadgar gällde uppgift och ändamål, citat:

"Uppgift

2 § Stiftelsen har till ändamål att genom stöd enligt förordningen (I993:31) om finansiering genom stiftelsen Industrifonden finansiera industriellt utvecklingsarbete och marknadsföring."

I strid mot stiftelsens ändamål har Industrifonden blivit "ägare" till aktier i System 3R.  Detta brott skall regleras enligt Lag (1929:116) om tillsyn av stiftelse”. Lagen är inskriven i stadgarna för såväl Småföretagarfonden (8 §) som Industrifonden (25 §) och skall strikt följas enligt följande krav, citat:

16§ Har styrelsen fattat beslut, som står i strid med lag eller de för stiftelsen gällande föreskrifter, äge Konungens befallningshavare förbjuda verkställighet av beslutet eller, om sådan ägt rum, förelägga styrelsen att vidtaga rättelse. Konungens befallningshavare må eljest förelägga styrelsen att fullgöra vad den åligger.”

Industrifonden har i Årsredovisning 1993/94 redovisat under ”Not 7 tillgångar förvaltat av Företagskapital.  noterat 30 000 aktier i System 3R till värdet 4.998.000 kronor.
Se: Industrifondens Årsredovisning 1993/94

Detta ägande har tillkommit i strid mot stiftelsens ändamål varför Regeringskansliet  skall ”förelägga styrelsen att fullgöra  vad den åligger”. Regeringskansliet har ansvaret för att denna reglering sker retroaktivt enligt punkt 13. Begäran om laglig hjälp från Regeringskansliet. 

Brottet mot ändamålet har varit avsiktligt (uppsåtligt) och inte förhindrats av Regeringskansliets ansvarige ledamot i Industrifondens styrelse kanslirådet Lars Häggmark. Utan tvärt om gjort allt för att dölja det förbjudna och ogiltiga ägandet.

10. Brott mot Stiftelselag (1994:1220) 5 kap skadestånd

Jag begär inte skadestånd från Regeringskansliet utan endast ett beslut att Industrifonden fullföljer vad den förbundit sig till enligt brev den 3 december 1993 till Näringsdepartementet och regeringen. För att styrka mitt anspråk om ersättning hänvisar jag till vad som gäller enligt Stiftelselag (1994:1220) 5 kap, citat:

”1§ En styrelseledamot eller förvaltare som vid fullgörande av sitt uppdrag uppsåtligen eller oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom åsidosättande av föreskrifter i stiftelseförordnandet, denna lag eller årsredovisningslagen (1995:1554) Lag (2009:244)”

Lars Häggmark hade som ledamot i Industrifonden styrelse fullständig kunskap om att  Industrifonden var förbjuden och ogiltig ägare till 30 000 aktier i System 3R. Lars Häggmark  undanhöll avsiktligt för mig vad han kände till om Industrifondens ogiltiga ägande när han svarade mig den 2 juni 1997.

Nu begär jag inte att Lars Häggmark eller Staten/Regeringskansliet skall erlägga ett skadestånd, utan jag begär endast ett beslut från Regeringskansliet att Industrifonden fullgör vad den förbundit sig till enligt nedan punkt 13. Begäran om hjälp enligt Förvaltningslag (2017:900) §6

11. Brott mot Regeringsformen (RF) - Saklighet och opartiskhet

Kanslirådet Lars Häggmark har som tjänstman inom Regeringskansliet och ledamot i Industrifondens styrelse brutit mot det mest elementära reglerna enligt Regeringsformen genom svaret till mig den 2 juni 1997. Han visade osaklighet och partiskhet till förmån för tredje part, vilket strider mot Regeringsformen 1 kap Statsskickets grunder 9§: citat:

"Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408)."

Enligt Förvaltningslag (2017:900) §5 gäller motsvarande krav, citat:

"En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.

Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas."

Kanslirådet Lars Häggmark begick sina brottsliga gärningar som tjänsteman inom Regeringskansliet när han besvarade mig den 2 juni 1997 med blankade paragrafer (sida 10) och ogiltiga stadgar från Småföretagarfonden (sida 2). Gärningar som har gagnat tredje part,  Industrifonden och Kaparduon Företagskapital och Industrifonden.

12. Regeringskansliet skall ta till vara den enskildes intressen.

Enligt Förvaltningslag (2017:900) §6 gäller följande, citat:

"Service

En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål."

Detta ärende har skapats inom Regeringskansliet och skall därför regleras på initiativ av Regeringskansliet, som skall - "lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. (Förvaltningslag (2017:900) §6.

Denna hjälp har jag upprepat begärt från Regeringskansliet utan framgång trots att hela ansvaret vilar på Regeringskansliet efter kanslirådet Lars Häggmarks brottsliga gärningar mot mig. Den form av hjälp jag begär redovisas nedan.

13. Begäran om hjälp enligt Förvaltningslag (2017:900) §6

Min bistra erfarenhet från kontakten med Regeringskansliet är att det råder en atmosfär av korruption för att slippa ta det ansvar som vilar på myndigheten att hjälpa mig. I ett ärende där en tjänsteman inom Regeringskansliet har uppträtt korrumperat kan inte lösas med fortsatt korruption. Någon måste träda fram och ta ett ansvar grundat på de fakta som föreligger enligt ovan och i övrigt uppfylla mina lagliga rättigheter.

Jag har begärt en hjälp från Regeringskansliet enligt Förvaltningslag 2017:900) §6, som inte innebär några kostnader för Regeringskansliet och avdelningen för "Bolag med statligt ägande". Det gäller endast ett beslut om att Industrifondens skall fullfölja vad den förbundit sig till enligt ett brev till Näringsdepartementet/regeringen den 3 december 1993, citat:

"Industri- och nyföretagarfonden förbinder sig därvid även att svara för de kostnader som kan uppstå till följd av Småföretagarfondens eventuellt kvarvarande skulder eller andra förpliktelser."

I svaret till mig den 2 juni 1997 bifogade kanslirådet Lars Häggmark  "Utdrag PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1995-02-09" ur vilket framgår att dåvarande regering bekräftat vad Industrifonden förbundit sig till i en skrivelse till regeringen den 3 december 1993, citat:

"Industri- och nyföretagarfonden har i skrivelse till regeringen den 3 december 1993 förbundit sig att svara för de kostnader som kan uppstå till följd av Småföretagsfondens eventuellt kvarvarande skulder eller andra förpliktelser.."

De kostnader som kommer i fråga är ett retroaktivt förvärv av 30 000 aktier i International till de bokförda värdet, som aldrig har förvärvats och giltigt ägts av Industrifonden. Det finns inga köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal. För övrigt gällde förbud om förvärv och ägande enligt gällande avtal och förordning.

Kostnaden kan också knytas till den korruptionshärva kanslirådet Lars Häggmark medverk till och i samverkan med Industrifonden och det psykiska ledande jag fått utstå under 30 år. Se punkt 15. Fakturerat krav på Industrifonden.

Det skall noteras att jag ägde Holding till 100% när utförsäljningen (kapningen) ägde rum. Se: Inlagan från Sparbanken den 12 september 1996

Då Småföretagarfonden aldrig förvärvat och ägt några aktier i vare sig Holding eller International har Industrifonden ej blivit giltig ägare till 30 000 aktier i System 3R. Det som har skett är att Industrifonden har utnyttjat Småföretagarfonden som målvakt och täckmantel för att dölja någon form av muta eller stöld, då den egna Förordningen (1993:31) icke medgav förvärv av aktier.

Trots att Industrifonden inte är part i några avtal har den undertecknat ett  beslut att ej fullfölja utbetalning av mitt 3-åriga avgångsvederlag enligt brev från 28 september 1994. Utbetalning skedde i 7 månader och resten är oreglerat. Frågan måste ställas på vilka rättsliga grunder Industrifonden hade rätt till detta beslut utan att vara part i åberopat avtal från den 3 december 1993.

I ett brev till Industrifonden den 2 juni 1999 framställde jag krav på ersättning för aktuell aktiepost. Detta resulterade i att Industrifonden i panik avvecklade innehavet till Kaparduon Håkan Nordquist och Företagskapital. Industrifonden kunde vid detta tillfälle ha träffat en skälig förlikning med mig och därefter kvarhållit ägandet ytterligare 18 månader och gjort en flerfaldigt högre exitvinst när företaget såldes vidare för 350 Mkr. Därefter hade Industrifonden och Regeringskansliet aldrig blivit indragna i denna korruptionshärva.

Det skall noteras att jag vid denna tidpunkt inte hade svaret på Lars Häggmarks blankade paragrafer. Hade jag känt till att Industrifonden var förbjuden och ogiltig ägare till den aktuella aktieposten hade jag självfallet haft ett annat utgångsläge i kravet på ett retroaktivt förvärv.

Enligt ett brev från Företagskapital till Näringsdepartementet den 17 mars 1999,, ca 3 månader före deras panikavveckling, lämnades följande information angående resultatet från förvaltningen av Småföretagsfondens aktieportfölj, citat:

”Förvaltningsuppdraget förändrades 1994 genom att staten beslöt överföra Stiftelsen Småföretagsfondens samtliga tillgångar till Stiftelsen Industrifonden. Kopia på årsrapporten till Industrifonden bifogas. Av denna framgår att förvaltningen givit en värdeökning under 5 år på 519 Mkr, motsvarande nära 50% årlig effektiv förräntning. Kapitalet har sjufaldigats.”

Med denna värdeökning kunde Industrifonden ha träffat en förlikning med mig på samma sätt som bankerna och därefter hade allt varit glömt. I stället valde Industrifonden att i korruptionens anda skydda och gynna Kaparduon genom en affär med stulna aktier.
Se:
7. Skadeståndstalan mot Sparbanken och förlikning
9. Skadeståndstalan mot Nordbanken och förlikning

Det föreligger ett delat ansvar mellan Regeringskansliet och Industrifonden att avsluta detta ärende grundat på de fakta och omständigheter som redovisats ovan.

14. Brott mot EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna

EU-stadgan gäller som övergripande lag i Sverige. I fallet "System 3R-affären" är brotten uppenbara då det föreligger vare sig köpeavtal eller aktieöverlåtelseavtal för aktuell egendom (aktier, patent och varumärken). Det är oförståligt och obegripligt att Regeringskansliet och Industrifonden kan blunda för den enskildes rätt och skydd enligt Artikel 17, citat:

1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen.

2. Immateriell egendom ska vara skyddad

Kan inte Industrifonden uppvisa giltiga förvärv genom köpeavtal och aktieöverlåtelseavtal undertecknade av mig som ägare till moderbolaget System 3R Holding AB då finns det inget giltigt ägande.

15. Fakturerat krav på Industrifonden

Den 8 maj 2006 överlämnade jag en faktura till Industrifonden med krav på ersättning för det bokförda värdet.  Fakturan avvisades den 29 mars 2006 med hänvisning till ett förlikningsavtal från den 8 mars 2000, som Industrifonden inte var part i. Detta resulterade i att jag väckte tala mot Industrifonden, som slutade i en mellandom i mål nr T 7855-12 den 28 maj 2012, citat: 

"DOMSLUT

TTingsrätten förklarar att förlikningsavtalet av den 8 mars 2000 inte innebär att Börje Ramsbro har eftergett sin rätt att föra talan mot Stiftelsen Industrifonden avseende händelser hänförliga till System 3R Holding och System 3R International som inträffat i tiden före förlikningsavtalets ingående."

Efter denna mellandom kunde Industrifonden ha träffat en förlikning, vilket tyvärr inte accepterades. Målet gick vidare nu med fordran baserat på marknadsvärdet 58 Mkr. Målet förlorades trots att Industrifonden vägrade överlämna köpehandlingar. Prövning i högre instans beviljades inte, vilket är en annan historia.

Den ersättning (bokförda värdet) jag nu kräver är inget annat än ersättning för den aktiepost som jag/Holding skulle äga enligt den träffade överenskommelsen jag hade träffat med Företagskapital och Håkan Nordquist som delägare. Villkoren för ett fortsatt delägande var dessutom uppfyllda genom att samtliga immateriella rättigheter överfördes från Holding till International kostnadsfritt. Tyvärr valde kaparna att "sälja" mitt ägande till Industrifonden i strid mot avtal och förordning. Det gäller således ett retroaktivt förvärv av aktier i dotterbolaget International. 

Det skall noteras att Sparbanken i en inlaga till tingsrätten den 12 september 1996 bekräftat att jag ägde aktierna i Holding och som låg i depå hos Sparbanken, citat:

BBanken har tidigare vitsordat att, sedan lånet till Holding skrivits av vid årsskiftet 1993/94, aktierna inte längre utgjorde säkerhet för något lån och kunde därför återställas till Ramsbro. Aktierna låg i depå hos Banken och hade således kunnat avhämtas av Ramsbro om han så önskat.

Håkan Nordquist har som VD för International i en tvist med Skattemyndigheten lämnat en inlaga till Kammarrätten den 2 juli 1999 och försäkrat att avtalen den 3 december 1993 inte var bindande för mig som ägare. Något bindande avtal har därefter ej träffats med någon part. Därmed finns det ej heller någon giltig ägarförändrings i
System 3r-koncernen.

Den åberopade fakturan från den 8 maj 2006 har aldrig återkallats varför den skall ligga till grund för reglering enligt vad Industrifondens förbundit sig till.

Regeringskansliet skall ta sitt ansvar och besluta om att Industrifonden fullföljer vad den förbundit sig till enligt brev av den 3 december 1993 och Regeringens bekräftelse den 9 februari 1995 sida 011, som överlämnats av Lars Häggmark. Beslutet skall gälla som bindande för Industrifonden att inleda förhandlingar med Börje Rambro inom ramen för ovan nämnda faktura från den 8 maj 2006 och gällande villkor.

16. Regeringskansliets dubbelbestraffning

Regeringskansliet har från första stund visat en negativ inställning till mig genom kanslirådet Lars Häggmarks agerande med faxsvaret den 2 juni 1997. Lars Häggmark undanhöll fakta för att dölja Industrifondens förbjudna förvärv och ägande av 30 000 aktier i System 3R. Som Regeringskansliets representant i Industrifondens styrelse valde han att bestraffa mig med osaklighet och partiskhet när han besvarade min fråga HUR och NÄR hade Industrifonden blivit ägare i System 3R. Se: Telefax från Lars Häggmark 2 juni 1997.

Oavsett vilka fakta och bevis jag redovisat och redovisar för Regeringskansliet om konsekvenserna av Lars Häggmarks bestraffning, blir jag på nytt bestraffad av dagens Regeringskansli när jag begär hjälp enligt Förvaltningslag (2017:900) §6.

Svaret från Regeringskansliet den 23 oktober 2023 är ett exempel på dubbelbestraffning, citat:

"Regeringskansliet vill informera dig om att vi inte kommer att svara dig på ytterligare korrespondens så länge det inte tillkommer nya omständigheter i ärendet."

Ett flertal nya omständigheter har därefter redovisats och styrkts med fakta, trots detta tiger Regeringskansliet som muren. Detta upplever jag som dubbelbestraffning, då Regeringskansliet inte tar sitt ansvar för vad kanslirådet Lars Häggmark ställt till med. Detta är inte bara bestraffning utan ett tecken på att korruptionen bitet sig fast på högsta nivå inom Regeringskansliet.

Råder det oklarheter om begreppet dubbelbestraffning hänvisar jag till förklaring på Internet: Härskarteknikskolan Del 4 - dubbelbestraffning

17. Vädjan till Regeringskansliet

Detta ärende är en intern angelägenhet för Regeringskansliet och inte en fråga för någon domstol. Regeringskansliet har att följa de lagar och förordningar som åberopats i min redovisning ovan och i övrigt de interna regelverken.

Jag begär nu att Regeringskansliet sätter sig in i ärendet, grundat på Lars Häggmarks svar till mig den 2 juni 1997, som resulterade i flera brott mot lagar, förordningar, avtal, stadgar och stiftelsen ändamål enligt vad som redovisats ovan.

Det kan inte acceptras att Regeringskansliet uppträder som beskyddare av externa parter som saknar all empati, moral, etik och samhällsansvar i en atmosfär av korruption och dubbelbestraffning.

Enligt Regeringskansliet drivs Industrifonden affärsmässigt, som i detta ärende lyser med sin frånvaro. Se: Regeringskansliet Stiftelsen Industrifonden

Jag begär att få avsluta detta tragiska ärende på ett hedervärt sätt med Industrifondens nuvarande ledning och styrelse efter ett beslut från Regeringskansliet, som bär det yttersta ansvaret enligt redovisning ovan.
Jag förväntar mig att departementsrådet Klara Palmberg Broryd tar ansvaret för att detta ärende avslutas grundat på de omständigheter och fakta som redovisats ovan och tidigare inlämnat material i ärende nr: Fi2023/01692 - Brev om brott mot regelverken. Avbildad: Klara Palmberg Broryd

Jag åberopar Statskontorets uppfattning i inledningen ovan:
Den så kallade ”tonen i toppen” är viktig i alla organisationer.

Jag utgår från att "tonen i toppen" för "Avdelningen för bolag med statligt ägande" motsvarar högt ställda krav på ansvar och trovärdighet för att skapa rätt och rättvisa i detta inom Regeringskansliet skapade ärende.

Det föreligger inga hinder för Regeringskansliet att besluta om begärda åtgärder i detta ärende, då stiftelsen Industrifonden är ensam bildad av Staten och därmed är mindre självständig.
SSe: RiR 2008:7 Statligt bildade stiftelser - regeringens insyn och uppföljning. (sid 15)

För ytterligare information om "System 3R-affären" hänvisas till:
Allt slutade med "System 3R-affären"
30-årig kamp för rätt och rättvisa

Börje Ramsbro
Grundare och fd. ägare till System 3R-koncernen


Brev och mejl:

22024-01-07 Följebrev till Klara Palmgren Broryd.
2024-01-09 G-mejl till Klara Palmgren Broryd
2024-01-23 G-mejl till Klara Palmgren Broryd Bilaga: Dokument för bevisning
2024-01-29 G-mejl till Klara Palmgren Broryd Bilaga: Dokument för bevisning
2024-01-30 G-mejl från Klara Palmberg Broryd
2024-02-04 G-mejl till Klara Palmberg Broryd
2024-02-14 G-mejl till Klara Palmberg Broryd
2024-02-26 G-mejl till Klara Palmberg Broryd
2024-02-29 G-mejl till Lars Hjälmered
2024-02-26 G-mejl till
Lars Hjälemered
2024-03-18 Brev till Riksrevisionen Dnr 5.1.2 - 2024-0262
2024-03-19 Brevsvar från Riksrevisionen
2024-03-26 Brev till Finansdepartementet Klagan
2024-04-09 G-mejl till Josefine Ekros Roth
2024-04-15 G-mail till Klara och Josefine om Ansvarskulturen som försvann.
2024-04-22 G-mail till Klara och Josefine om - Hur skall jag tolka er tystnad?
2024-05-03
G-mail till Klara och Josefine om - Brev om brott mot regelverken
2024-05-13 G-mail till Klara och Josefine om - Brev om brott mot regelverken
2024-05-14 G-mail från Klara Palmberg Broryd

Besökare:br>   

Tack för besöket och välkommen åter!